Hogeschool van Amsterdam

Loket Beroep, Bezwaar en Klacht

Iedere student of extraneus (ook aanstaand of voormalig) kan bij het Loket Beroep, Bezwaar en Klacht (Loket) terecht met een klacht, een beroep of bezwaar. Wanneer je een klacht hebt of het niet eens bent met een bepaalde beslissing, zijn er een aantal mogelijkheden om daar wat aan te doen. Er is een onderscheid tussen een klacht, een bezwaar of een beroep. Een klacht heeft betrekking op een gedraging van een orgaan of medewerker van de hogeschool, terwijl een bezwaar of beroep alleen kan worden ingediend tegen een besluit. Op verschillende situaties zijn verschillende regelingen van toepassing en gelden verschillende procedures. Hieronder wordt uitleg gegeven over deze regelingen.

Via dit digitale Loket kun je een keuze maken voor de afhandeling van je klacht, beroep of bezwaar. Let wel, het Loket behandelt niet zelf een ingebrachte zaak, maar beoordeelt wat er met de kwestie moet gebeuren en zendt de zaak zo nodig door aan het (wettelijk) bevoegde orgaan of de aangewezen afdeling of persoon. Daarnaast verzorgt het Loket de administratieve ondersteuning van het College van Beroep voor de Examens (COBEX) en de Geschillenadviescommissie (GAC).

Je kunt het Loket van maandag t/m vrijdag tussen 13:00 uur en 16:00 uur bereiken voor vragen via telefoonnummer 020- 595 3373/74.

Beroep  

Beroepen worden behandeld door het COBEX. Je dient een beroepschrift in bij het COBEX als je het niet eens bent met een schriftelijk meegedeeld besluit van de examinator (docent) of de examencommissie. Een besluit is een individuele beslissing. Denk aan beslissingen met betrekking tot het weigeren van een vrijstelling, het negatief bindend studieadvies, fraude, tentamen- en examenuitslagen (cijfers), toelating tot tentamens, extra herkansingsmogelijkheden en de uitslag van het colloquium doctum onderzoek. Op het besluit dat je krijgt staat onderaan vermeld dat je in beroep kunt gaan bij het COBEX.

Als er nog geen schriftelijk besluit genomen is door de examencommissie of de examinator, dan kun je geen beroep instellen bij het COBEX. Het Loket neemt uitsluitend beroepschriften in behandeling als de examencommissie of de examinator hierover een besluit genomen heeft. Je zult daarom eerst een verzoek moeten indienen bij de examencommissie. Neem hiervoor contact op met de examencommissie van jouw opleiding. De contactgegevens van de examencommissie zijn meestal te vinden op het intranet.

De termijn voor het indienen van een beroep is zes weken. Bij het indienen van een beroepschrift geldt een aantal formele vereisten. Om je te ondersteunen bij het indienen van je beroepschrift is een digitaal formulier ontwikkeld. Dit formulier tref je onderaan deze pagina. Je kunt uitsluitend een beroep indienen via dit formulier. Je vult het formulier in en stuurt alle bijlagen mee (in ieder geval het besluit mét daarop duidelijk zichtbaar de datum van dit besluit).

Voordat je een beroepschrift indient, kun je dit natuurlijk ook bespreken met een studieadviseur, studentendecaan of examinator (docent). Houd wel goed de termijn van zes weken in de gaten! Het te laat indienen van een beroepschrift heeft bijna altijd tot gevolg dat je beroep inhoudelijk niet kan worden beoordeeld. Het beroep wordt dan namelijk in veel gevallen kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Meer informatie over deze beroepsprocedure kun je vinden in het Studentenstatuut en op de website van het COBEX.

Bezwaar

Bezwaren worden behandeld door de geschillenadviescommissie (GAC). De bezwaarprocedure bij de GAC staat open voor studenten die zich willen beklagen over een besluit genomen door of namens het College van Bestuur. Een besluit is een individuele beslissing, bijvoorbeeld op een verzoek. Hieronder vallen ook de beslissingen van een faculteitsdecaan en de Centrale Studentenadministratie (CSA). Het gaat bijvoorbeeld om beslissingen met betrekking tot (tussentijdse) in- en uitschrijvingen, studiekeuzecheck, wettelijk collegegeld, instellingscollegegeld, ordemaatregelen of het niet toegekend krijgen van financiële ondersteuning op grond van de FOS-regeling. Op het besluit dat je krijgt staat onderaan vermeld dat je in bezwaar kunt gaan bij de GAC.

Als er nog geen schriftelijk besluit genomen is door de CSA of de faculteitsdecaan, dan kun je geen bezwaar instellen bij de GAC. Het Loket neemt uitsluitend bezwaarschriften in behandeling als er een besluit genomen is. Je zult daarom eerst een verzoek moeten indienen bij de CSA of de faculteitsdecaan. Voor het indienen van een verzoek bij de faculteitsdecaan, kun je contact opnemen met jouw opleiding. Een verzoek bestemd voor de CSA kun je wel indienen via deze website. Gebruik daarvoor het laatste formulier onderaan deze pagina. N.B. Dit verzoek komt rechtstreeks binnen bij de CSA en zij dragen zorg voor afhandeling hiervan. Heb je vragen over de afhandeling van jouw verzoek, dan kun je deze stellen aan de CSA via 020 – 595 1401. Het Loket kan over de afhandeling van het verzoek geen informatie verstrekken.

Als je het niet eens bent met het genomen besluit, dan kun je hiertegen in bezwaar. De termijn voor het indienen van een bezwaar is zes weken. Het te laat indienen van een beroepschrift heeft bijna altijd tot gevolg dat je beroep inhoudelijk niet kan worden beoordeeld. Het beroep wordt dan namelijk in veel gevallen kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. Bij het indienen van een bezwaarschrift geldt een aantal formele vereisten. Om je te ondersteunen bij het indienen van je bezwaarschrift is een digitaal formulier ontwikkeld. Dit formulier tref je onderaan deze pagina. Je kunt uitsluitend een bezwaar indienen via dit formulier. Je vult het formulier in en stuurt alle bijlagen mee (in ieder geval het besluit mét daarop duidelijk zichtbaar de datum van dit besluit).

Meer informatie over deze bezwaarprocedure kun je vinden in het Studentenstatuut en op de informatiepagina van de geschillenadviescommissie (GAC).

 

Klacht

Als je een klacht hebt over de hogeschool, de faculteit of medewerkers ervan, probeer deze dan eerst op te lossen met de desbetreffende medewerker, afdeling of opleidingsmanager. Leg je klacht uit en vraag om een reactie. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kun je overwegen een klacht in te dienen bij het Loket. Om je te ondersteunen bij het indienen van je klacht is een digitaal formulier ontwikkeld. Dit formulier tref je onderaan deze pagina. Je kunt uitsluitend een klacht indienen via dit formulier. Je vult het formulier in en stuurt alle bijlagen mee.

Het Loket registreert jouw klacht en legt deze voor aan de desbetreffende opleiding(smanager), faculteitsdecaan of afdeling, met het verzoek tot een passende oplossing te komen. Betreft het een klacht tegen de faculteitsdecaan dan neemt het College van Bestuur deze klacht in behandeling.Voor vragen kun je dan terecht bij desbetreffende opleiding(smanager), faculteitsdecaan of afdeling.

Het Loket behandelt geen klachten over ongewenst gedrag, discriminatie of (seksuele) intimidatie. Heb je hiermee te maken, dan kun je voor hulp en advies terecht bij een van de vertrouwenspersonen van de hogeschool.

Studenten die zich willen beklagen over de toepassing van de privacyreglementen kunnen hiervoor een klacht indienen bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming.

Meer informatie over deze klachtenprocedure kun je vinden in het Studentenstatuut.

Formulieren indienen van beroep, bezwaar of klacht

Gepubliceerd door  Juridische Zaken 31 mei 2017