Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Loket Beroep, Bezwaar en Klacht

Op deze pagina vind je uitleg over de verschillende procedures en regelingen. Ook vind je hier de formulieren die je moet gebruiken voor het indienen van een beroep, bewaar of klacht.

Wat is het verschil tussen een beroep, een bezwaar of een klacht?

Een klacht heeft betrekking op een gedraging van een orgaan of medewerker van de hogeschool, terwijl een bezwaar of beroep alleen kan worden ingediend tegen een besluit van een orgaan (bijvoorbeeld de Centrale Studentenadministratie of de examencommissie).

Het Loket Beroep, Bezwaar en Klacht (Loket BBK) behandelt zelf geen zaken. De medewerkers van het Loket beoordelen wat er met de kwestie moet gebeuren en zenden de zaak door aan het (wettelijk) bevoegde orgaan of de aangewezen afdeling of persoon.
Daarnaast verzorgt het Loket BBK de administratieve ondersteuning van het College van Beroep voor de Examens (CBE) en de Geschillenadviescommissie (GAC). Je kunt het Loket van maandag t/m donderdag tussen 13:00 uur en 16:00 uur bereiken voor vragen via telefoonnummer 020 - 595 3373.

Hoe kan ik een beroep, bezwaar of klacht indienen?

Gebruik voor het indienen van een beroep of bezwaar uitsluitend onderstaande linken. Je (of jouw gemachtigde) logt in met je HvA ID en er zijn al gegevens ingevuld. Als je het formulier verder goed invult en de gevraagde bijlagen toevoegt, voldoet je beroep of bezwaar in principe aan de daaraan gestelde eisen. Controleer je gegevens goed en druk op ‘submit’. Je ontvangt een automatische bevestiging dat je beroep of bewaar goed is aangekomen bij het Loket. Daarin vind je een toegewezen zaaknummer, bewaar dit zaaknummer goed.

Formulier beroep of bezwaar indienen met HvA ID
(opent in nieuw venster)
Formulier beroep of bezwaar indienen zonder HvA ID
(opent in nieuw venster)
Formulier verzoek indienen voor de Centrale Studenten Administratie (CSA)
(opent in nieuw venster)
Klachtenformulier
(opent in nieuw venster)

 

Wat is de termijn voor het indienen van een beroep of bezwaar?

Als je een beroep of bezwaar wilt indienen voor een besluit van de examencommissie of een beslissing van de Centrale Studentenadministratie (CSA), moet je dat doen binnen zes weken na ontvangst van het besluit. Je kunt uitsluitend een beroep, bezwaar of klacht indienen via het digitale formulier op deze pagina. Heb je iemand die jouw zaak behartigt als gemachtigde, dan kan de gemachtigde dit samen met jou, of namens jou indienen. De gemachtigde heeft dan jouw inloggegevens nodig zodat het systeem jouw persoonsgegevens kan ophalen uit SIS. Houd wel goed de termijn van zes weken in de gaten. Het te laat indienen van een beroep- of bezwaarschrift heeft bijna altijd tot gevolg dat het inhoudelijk niet kan worden beoordeeld.

Voordat je een beroep- of bezwaarschrift indient, kun je jouw kwestie natuurlijk ook bespreken met een studieadviseur, studentendecaan of examinator (docent).

Wat houdt een beroep in?

Beroepen worden behandeld door het College van Beroep van de Examens (CBE). Je dient een beroepschrift in bij het CBE als je het niet eens bent met een schriftelijk meegedeeld besluit van de examinator (docent) of de examencommissie. Een besluit is een individuele beslissing die alleen op jou van toepassing is.

Beroep kun je indienen door middel van het formulier bovenaan de pagina. Het formulier leidt je gemakkelijk door de vereisten voor instellen van het beroep heen. Je kunt ook het stroomschema downloaden van de procedure om bij de hand te houden.

Meer informatie over deze beroepsprocedure kun je vinden in het Studentenstatuut

Wat houdt een bezwaar in?

Bezwaren worden behandeld door de Geschillenadviescommissie (GAC). De bezwaarprocedure bij de GAC staat open voor studenten die zich willen beklagen over een besluit genomen door of namens het College van Bestuur. Een besluit is een individuele beslissing, bijvoorbeeld op een verzoek. Hieronder vallen ook de beslissingen van een faculteitsdecaan en de Centrale Studentenadministratie (CSA). Het gaat bijvoorbeeld om beslissingen met betrekking tot (tussentijdse) in- en uitschrijvingen, studiekeuzecheck, wettelijk collegegeld, instellingscollegegeld, ordemaatregelen of het niet toegekend krijgen van financiële ondersteuning op grond van de FOS-regeling. Als er nog geen schriftelijk besluit genomen is door de CSA of de faculteitsdecaan, dan kun je geen bezwaar instellen bij de GAC. Je zult dan eerst een verzoek moeten indienen bij de CSA of de faculteitsdecaan.

Op het besluit dat je krijgt staat onderaan vermeld dat je in bezwaar kunt gaan bij de GAC. Voor het indienen van een verzoek bij de faculteitsdecaan kun je contact opnemen met jouw opleiding. Een verzoek bestemd voor de CSA kun je wel indienen via deze website. Gebruik daarvoor het laatste formulier onderaan deze pagina. Dit verzoek komt rechtstreeks binnen bij de CSA en zij dragen zorg voor afhandeling hiervan. Heb je vragen over de afhandeling van jouw verzoek, dan kun je deze stellen aan de CSA via 020 - 595 14 01. Het Loket BBK verstrekt geen informatie over de afhandeling van verzoeken.

Hoe ga je om met klachten?

Als je een klacht hebt over de Hogeschool, de faculteit of medewerkers ervan, probeer deze dan eerst op te lossen met de desbetreffende medewerker, afdeling of opleidingsmanager. Leg je klacht uit en vraag om een gesprek of een schriftelijke reactie. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kun je overwegen een klacht in te dienen bij het Loket BBK. Voor het indienen van je klacht is een digitaal formulier ontwikkeld en tref je aan op deze pagina. Je kunt uitsluitend een klacht indienen via dit formulier. Je vult het formulier in en stuurt alle bijlagen mee.

Het Loket registreert jouw klacht en stuurt deze door aan de desbetreffende opleiding(smanager), faculteitsdecaan of afdeling, met het verzoek tot een passende oplossing te komen. Betreft het een klacht tegen de faculteitsdecaan dan neemt het College van Bestuur deze klacht in behandeling.

Voor vragen kun je dan terecht bij desbetreffende opleiding(smanager), faculteitsdecaan of afdeling.

Het Loket behandelt geen klachten over ongewenst gedrag, discriminatie of (seksuele) intimidatie. Heb je hiermee te maken, dan kun je voor hulp en advies terecht bij een van de vertrouwenspersonen van de HvA. Studenten die zich willen beklagen over de toepassing van de privacyreglementen kunnen hiervoor een klacht indienen bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming.

Meer informatie over deze klachtenprocedure kun je vinden in het Studentenstatuut.