Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Loket Beroep, Bezwaar en Klacht (Loket BBK)

Bij het Loket BBK kun je een beroep, bezwaar of klacht indienen. Op deze pagina vind je uitleg over de verschillende procedures en regelingen. Ook vind je hier de formulieren die je moet gebruiken voor het indienen van een beroep, bezwaar of klacht.

Beroep, bezwaar of klacht?

1. Beroep tegen een besluit van de examencommissie of examinator

Beroepen worden behandeld door het College van Beroep voor de Examens (CBE). Je dient een beroepschrift in als je het niet eens bent met een schriftelijk meegedeeld besluit van de examinator (docent) of de examencommissie. Een besluit is een individuele beslissing die op alleen jou van toepassing is en een bepaald gevolg (rechtsgevolg) heeft.

Voorbeelden van deze besluiten zijn beslissingen met betrekking tot:

 1. het negatief bindend studieadvies,
 2. tentamen- en examenuitslagen (cijfers/beoordelingen voor tentamens),
 3. een beslissing over fraude,
 4. toelating tot tentamens,
 5. extra herkansingsmogelijkheden,
 6. het weigeren van een vrijstelling.

Het CBE neemt uitsluitend beroepschriften in behandeling als deze gaan over een besluit van de examencommissie of examinator (beoordeling van de docent). In een aantal gevallen, bijvoorbeeld een beoordeling of studieadvies, wordt het besluit direct genomen. Het komt ook voor dat je eerst  een verzoek in moet dienen bij de examencommissie, bijvoorbeeld voor een extra herkansing of vrijstelling. Kijk daarvoor op de site van jouw examencommissie.

Het beroepschrift dient binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan jou is bekend gemaakt worden ingediend. Het beroepschrift kan uitsluitend digitaal worden ingestuurd via de formulieren op deze pagina.

Klik hier voor meer informatie over het indienen van een beroep en het CBE

2. Bezwaar tegen een besluit van of namens het CvB (bijvoorbeeld van CSA of faculteitsdecaan)

Bezwaren worden behandeld door de Geschillenadviescommissie (GAC). De bezwaarprocedure bij de GAC staat open voor studenten (ook toekomstige en oud studenten) die het niet eens zijn met een besluit genomen door of namens het College van Bestuur. Hieronder vallen ook de beslissingen van een faculteitsdecaan en de Centrale Studentenadministratie (CSA).

Voorbeelden van deze besluiten zijn beslissingen met betrekking tot:

 1. (tussentijdse) in- en uitschrijvingen voor de opleiding
 2. studiekeuzecheck
 3. collegegeld
 4. schorsing
 5. ordemaatregelen
 6. het niet toegekend krijgen van financiële ondersteuning op grond van de FOS-regeling

Het bezwaarschrift dient binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan jou is bekend gemaakt worden ingediend. Het bezwaarschrift kan uitsluitend digitaal worden ingestuurd via de formulieren op deze pagina.

Klik hier voor meer informatie over het indienen van een bezwaar en de GAC

Twijfel je na het lezen van bovenstaande informatie of je een beroep of bezwaar moet indienen?

Klik hier voor een schema met de uitleg over het verschil tussen een beroep en bezwaar

Wat is de termijn voor het indienen van een beroep of bezwaar?

Als je een beroep of bezwaar wilt indienen tegen een besluit, moet je dat doen binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan jou is bekend gemaakt. Het te laat indienen van een beroep- of bezwaarschrift heeft bijna altijd tot gevolg dat het inhoudelijk niet kan worden beoordeeld.

Voordat je een beroep- of bezwaarschrift indient, kun je jouw kwestie natuurlijk ook bespreken met een studieadviseur, studentendecaan of examinator (docent). Let er wel op dat beroepen binnen zes weken na de dag waarop de beslissing bekend is gemaakt, moeten worden ingediend.

Klachten

Een klacht gaat over een gedraging (en niet een besluit) van een orgaan of medewerker van de hogeschool. Probeer een klacht altijd eerst op te lossen met de desbetreffende medewerker, afdeling of opleidingsmanager. Leg je klacht uit en vraag om een gesprek of een schriftelijke reactie. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kun je overwegen een klacht in te dienen bij het Loket BBK.

Klik hier voor meer informatie over het indienen van een klacht en de Algemene Klachtenregeling

Verzoeken

Een verzoek is een vraag aan een orgaan om een besluit te nemen. Een verzoek dien je in bij bijvoorbeeld de examencommissie of de CSA dit kan gaan over een extra herkansing of tussentijdse inschrijving voor de opleiding. Pas als er een besluit is genomen kun je beroep of bezwaar indienen.

Formulieren voor het indienen van een beroep, bezwaar, klacht of verzoek aan de CSA

Gebruik voor het indienen van een beroep of bezwaar uitsluitend onderstaande linken. Jij (of jouw gemachtigde) logt in met je HvA ID en er zijn al gegevens ingevuld. Als je het formulier verder goed invult en de gevraagde bijlagen toevoegt, voldoet je beroep of bezwaar in principe aan de daaraan gestelde eisen.

Het formulier voor het indienen van een beroep of bezwaar is hetzelfde formulier, maar het verschil tussen een beroep of bezwaar wordt bepaald door het orgaan dat het besluit heeft genomen. Het is dus belangrijk dat je goed aangeeft van wie jouw besluit afkomstig is.

Bijvoorbeeld: bij een beoordeling voor een tentamen is het orgaan dat het besluit heeft genomen de examencommissie of examinator (docent). Is het een besluit met betrekking tot de inschrijving voor een opleiding? Dan is het besluit genomen door de Centrale Studentenadministratie (namens het CvB).

Controleer dit dus goed op het besluit waar jij het niet mee eens bent. Kijk of alle gegevens kloppen en druk op ‘submit’. Je ontvangt een automatische bevestiging dat je beroep of bezwaar goed is aangekomen bij het Loket BBK. Daarin vind je een toegewezen zaaknummer, bewaar dit zaaknummer goed.

Formulier beroep of bezwaar indienen met HvA ID
(opent in nieuw venster)
Formulier beroep of bezwaar indienen zonder HvA ID
(opent in nieuw venster)
Formulier verzoek indienen voor de Centrale Studenten Administratie (CSA)
(opent in nieuw venster)
Klachtenformulier
(opent in nieuw venster)

Informatie over het Loket BBK

Het Loket BBK behandelt zelf geen zaken. De medewerkers van het Loket beoordelen het door jou ingevulde formulier en informeren jou over de procedurele stappen die in jouw zaak worden genomen.

Daarnaast verzorgt het Loket BBK de administratieve ondersteuning van het CBE en de GAC. Als je vragen hebt over de procedure dan kun je het Loket van maandag t/m donderdag tussen 13:00 uur en 16:00 uur bereiken voor vragen via telefoonnummer 020 - 595 3373 of je kunt je vraag mailen naar loketbbk@hva.nl.
Let op: Het Loket BBK doet nooit uitspraken over de inhoud van jouw kwestie, of een mogelijke uitkomst hiervan.