Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

De beroepsprocedure bij het CBE

Heb je een besluit ontvangen van de examencommissie of examinator (docent)? Dan kun je via onderstaande formulier binnen zes weken een beroep indienen. Voeg het besluit met zichtbare datum bij. Je herkent de besluiten aan de beroepsclausule onderaan de mail.

Formulier beroep of bezwaar indienen met HvA ID
(opent in nieuw venster)
Formulier beroep of bezwaar indienen zonder HvA ID
(opent in nieuw venster)

Heb je nog geen besluit ontvangen? Dan moet je eerst een verzoek in te dienen bij de examencommissie van jouw opleiding.

Hoe vul ik het beroepsformulier in?

Het formulier voor het indienen van het beroep leidt je door een aantal vragen. Het beroepschrift moet in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

  • De naam en het adres van de indiener. Heb je een HvA ID, dan worden jouw gegevens automatisch ingevuld met de gegevens die bekend zijn in SIS. Controleer je gegevens goed, met name jouw emailadres
  • Indien van toepassing: het studentnummer en de opleiding waarop het beroep betrekking heeft
  • Een kopie van het besluit waartegen het beroep is gericht. Het is belangrijk dat de datum van het besluit duidelijk zichtbaar is. (let op: bij een beroep tegen een beoordeling betreft het besluit de mail die je uit SIS hebt ontvangen met het geregistreerde cijfer*)
  • Jouw uitgebreide motivering, de gronden van het beroep
  • Indien je een gemachtigde jouw zaak laat behartigen: naam, adres en emailadres van de gemachtigde

In het beroepschrift moet je motiveren waarom je het niet eens bent met het besluit waartegen je beroep hebt ingesteld. Voeg daarnaast eventuele bewijsstukken toe om jouw standpunt te onderbouwen.

Als je het formulier verder goed invult en de gevraagde bijlagen toevoegt, voldoet je beroep in principe aan de daaraan gestelde eisen. Controleer je gegevens goed en druk op ‘submit’. Je ontvangt een automatische bevestiging dat je beroep of bewaar goed is aangekomen bij het Loket. Daarin vind je een toegewezen zaaknummer, bewaar dit zaaknummer goed.

*Ben je het niet eens met de beoordeling van een tentamen, dan is het goed om te beseffen dat het CBE een beroepschrift hierover in de regel slechts marginaal toetst. Het CBE gaat het tentamen niet zelf opnieuw beoordelen, maar beoordeelt of de beoordeling van het tentamen op de juiste wijze tot stand is gekomen. Je kan geen beroep instellen tegen de beoordeling van een deeltentamen, alleen tegen de eindbeoordeling van een vak.

Wanneer kan ik een voorlopige voorziening aanvragen?

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Hiermee wordt bedoeld dat het instellen van beroep er niet toe leidt dat dat met de uitvoering van het besluit wordt gewacht. Het kan daarom nuttig zijn om een voorlopige voorziening te vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel die ervoor zorgt dat de student tijdens de beroepsprocedure geen onnodige vertraging oploopt. Het gaat om vertraging die samenhangt met het beroep. Zo kan een student bij een negatief bindend studieadvies bijvoorbeeld verzoek om het (toch) mogen volgen van onderwijs. Bij een beroep tegen een extra herkansing kan je vragen of je alvast het (regulier aangeboden) tentamen mag maken. Als het beroep later ongegrond wordt verklaard, dan kunnen aan de voorlopige voorziening geen rechten worden ontleend.

Als je tentamens hebt gemaakt als voorlopige voorziening krijg je dan dus geen beoordeling toegekend. Een voorlopige voorziening wordt alleen toegewezen als die een spoedeisend belang heeft. Denk jij dat jij in aanmerking komt voor een voorlopige voorziening? Dan
kun je dit aangeven in het formulier.

Ik heb een beroep ingediend, wat nu?

Klik hier voor het stroomschema met uitleg over de beroepsprocedure

1. Minnelijke schikking

Na het indienen van het formulier voor het indienen van beroep zendt het systeem een automatische ontvangstbevestiging met een referentienummer (zaaknummer). Het Loket BBK controleert de volledigheid van jouw beroepschrift. Indien het beroepschrift compleet is wordt jouw beroepschrift aan de betreffende examencommissie met het verzoek om binnen drie weken na te gaan of een minnelijke schikking van het beroep mogelijk is. De examencommissie zal je uitnodigen voor een persoonlijk gesprek of telefonisch horen. Een minnelijke schikking houdt in dat jullie een oplossing treffen, en het beroep kan worden ingetrokken (beëindigd).

2. Verweer en behandeling ter zitting

Indien geen schikking wordt bereikt zal het College van Beroep voor de Examens de examencommissie vragen een verweerschrift in te dienen. In dit verweerschrift beargumenteerd de examencommissie waarom het door jou bestreden besluit juist is. In de meeste gevallen zal het CBE jouw beroepschrift ter zitting behandelen. Voor de zitting worden zowel jij als de examencommissie per email uitgenodigd. Ter zitting krijg je de gelegenheid om je beroepschrift toe te lichten, de examencommissie licht het verweerschrift toe. Indien je gebruik
wenst te maken van deskundigen of getuigen, dan kan dat als dit tenminste vijf dagen voor de zitting schriftelijk is meegedeeld aan het CBE en de wederpartij. Dat kan eenvoudig door te reageren op de uitnodiging die je krijgt voor de hoorzitting.

3. Uitspraak

Het CBE doet uiterlijk tien weken gerekend vanaf de dag, volgend op de termijn waarop het indienen van het beroepschrift, is verstreken, uitspraak. Indien jouw beroep gegrond wordt verklaard, wordt het betreffende bestreden besluit geheel of gedeeltelijk vernietigd. Het CBE is niet bevoegd een nieuw besluit te nemen, dit doet de examencommissie.

Uitspraken van het College van Beroep voor de Examens zijn bindend voor jou als student en voor de examencommissie. Je kunt tegen de uitspraak van het College in beroep gaan bij de Raad van State.

Zijn er kosten verbonden aan een procedure bij het CBE?

Procedures die gevoerd worden bij het CBE zijn kosteloos. Je bent niet verplicht om voor een procedure bij het CBE een advocaat of een gemachtigde in te schakelen, maar dit kan wel. De kosten van de rechtsbijstand in de procedure bij het CBE zijn voor eigen rekening.

Wie of wat is het CBE?

Het CBE bestaat uit drie leden; een onafhankelijke voorzitter, een docentlid en een studentlid. De voorzitter heeft geen dienstverband bij de hogeschool.

Student als belanghebbende/appellant

Het College van Beroep voor de Examens biedt vooral rechtsbescherming aan ingeschreven studenten. Soms is er de mogelijkheid om je in te schrijven voor alleen tentamens, zonder lessen of colleges te volgen (extranei). Ook is het soms mogelijk dat toekomstige studenten of extranei beroep kunnen indienen tegen een besluit waar zij het niet mee eens zijn. De besluitvorming hierover berust bij het College van Beroep voor de Examens en is afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval.

Op grond van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) kunnen medewerkers van de hogeschool of examencommissies geen beroep instellen bij het CBE. Dit betekent dat als een examinator het bijvoorbeeld niet eens is met een beslissing van een
examencommissie, hij of zij daartegen niet in beroep kan gaan bij het CBE. Degene die beroep instelt noemt men in de regel appellant.

Studentenstatuut

Meer informatie over deze beroepsprocedure kun je vinden in het Studentenstatuut