Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

De bezwaarprocedure en het GAC

Heb je een besluit ontvangen van of namens het College van Bestuur (CvB)? Dan kun je via onderstaande formulieren (met HvA ID of zonder HvA ID) binnen zes weken een bezwaar indienen. Voeg het besluit met zichtbare datum bij. Je herkent de besluiten aan de bezwaarclausule onderaan de mail.

Formulier beroep of bezwaar indienen met HvA ID
(opent in nieuw venster)
Formulier beroep of bezwaar indienen zonder HvA ID
(opent in nieuw venster)

Heb je nog geen besluit ontvangen? Dan zul je eerst een verzoek moeten indienen bij het betreffende orgaan?

Voor het indienen van een verzoek bij de faculteitsdecaan kun je contact opnemen met jouw opleiding.

Een verzoek bestemd voor de CSA (bijvoorbeeld over inschrijving of restitutie collegegeld) kun je wel indienen via deze website. Gebruik daarvoor onderstaande formulier. Dit verzoek komt rechtstreeks binnen bij de CSA en zij dragen zorg voor afhandeling hiervan. Heb je vragen over de afhandeling van jouw verzoek, dan kun je deze stellen aan de CSA via 020 - 595 14 01.
Het Loket BBK verstrekt geen informatie over de afhandeling van verzoeken.

Formulier verzoek indienen voor de Centrale Studenten Administratie (CSA)
(opent in nieuw venster)

Het bezwaarformulier

Het formulier voor het indienen van het bezwaar leidt je door een aantal vragen. Het bezwaarschrift moet in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

  • De naam en het adres van de indiener. Heb je een HvA ID, dan worden jouw gegevens automatisch ingevuld met de gegevens die bekend zijn in SIS. Controleer je gegevens goed, met name jouw emailadres
  • Indien van toepassing: het studentnummer en de opleiding waarop het beroep betrekking heeft
  • Een kopie van het besluit waartegen het beroep is gericht. Het is belangrijk dat de datum van het besluit zichtbaar is
  • Jouw uitgebreide motivering, de gronden van het beroep
  • Indien je een gemachtigde jouw zaak laat behartigen: naam, adres en emailadres van de gemachtigde

In het bezwaarschrift moet je motiveren waarom je het niet eens bent met het besluit waartegen je bezwaar hebt ingesteld. Voeg daarnaast eventuele bewijsstukken toe om jouw standpunt te onderbouwen.

Als je het formulier verder goed invult en de gevraagde bijlagen toevoegt, voldoet je bezwaar in principe aan de daaraan gestelde eisen. Controleer je gegevens goed en druk op ‘submit’. Je ontvangt een automatische bevestiging dat je beroep of bewaar goed is aangekomen bij het Loket. Daarin vind je een toegewezen zaaknummer, bewaar dit zaaknummer goed.

Voorlopige voorziening

Het instellen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat als je bezwaar tegen een besluit instelt, dit er niet toe leidt dat met de uitvoering van het besluit wordt gewacht. Als je wil dat de uitvoering van een besluit wordt opgeschort tot over het bezwaar is beslist, geef dit dan aan in je bezwaarschrift.

Ik heb een bezwaar ingediend, wat nu?

1. Minnelijke schikking

Na het indienen van het formulier voor het indienen van bezwaar zendt het systeem een automatische ontvangstbevestiging met een referentienummer. Het Loket BBK controleert de volledigheid van jouw bezwaarschrift. Indien het bezwaarschrift compleet is wordt jouw
bezwaarschrift het orgaan of de persoon die de beslissing heeft genomen gezonden met het verzoek om binnen drie weken na te gaan of een minnelijke schikking van het bezwaar mogelijk is. Het orgaan (de verweerder) zal je uitnodigen voor een persoonlijk gesprek of telefonisch horen. Indien er niet wordt geschikt, wordt het geschil ter beoordeling voorgelegd aan het GAC.

2. Verweer en behandeling ter zitting

Indien geen schikking wordt bereikt zal de GAC de wederpartij vragen een verweerschrift in te dienen. In dit verweerschrift beargumenteerd de wederpartij waarom het door jou bestreden besluit juist is.

In de meeste gevallen zal de GAC jouw bezwaarschrift ter zitting behandelen. Voor de zitting worden zowel jij als de wederpartij per email uitgenodigd. Ter zitting krijg je de gelegenheid om je bezwaarschrift toe te lichten, de wederpartij licht het verweerschrift toe. Indien je gebruik wenst te maken van deskundigen of getuigen, dan kan dat als dit tenminste vijf dagen voor de zitting schriftelijk is meegedeeld aan de GAC en de wederpartij. Dat kan eenvoudig door te reageren op de uitnodiging die je krijgt voor de hoorzitting.

Je bent niet verplicht om voor een procedure bij de GAC een advocaat of een gemachtigde in te schakelen, maar dit kan wel. De kosten van de rechtsbijstand in de procedure bij de GAC zijn voor eigen rekening.

3. Advies van het GAC en besluit van het College van Bestuur

De GAC kan het College van Bestuur adviseren het bezwaarschrift niet-ontvankelijk, gegrond of ongegrond te verklaren. Het College van Bestuur is niet verplicht het advies over te nemen. Wordt van het advies afgeweken, dan wordt gemotiveerd in het besluit waarom dat gebeurt. Indien je het niet eens met het besluit op het bezwaar dat door het College van Bestuur is genomen, dan kan je daartegen in beroep bij de Raad van State.

Kosten procedure

Procedures die gevoerd worden bij de GAC zijn kosteloos. Je bent niet verplicht om voor een procedure bij de GAC een advocaat of een gemachtigde in te schakelen, maar dit kan wel. De kosten van de rechtsbijstand in de procedure bij de GAC zijn voor eigen rekening.

Wie of wat is de GAC?

Jouw beroep wordt behandeld door de Geschillenadviescommissie (GAC). Het GAC wordt benoemd door het College van Bestuur (CvB)(opent in nieuw venster). Het GAC is bij elke zitting samengesteld uit drie leden: een voorzitter, een docentlid/medewerker van de HvA en een studentlid.

De voorzitter heeft geen dienstverband bij de hogeschool. Het secretariaat van het GAC berust bij de afdeling Juridische Zaken/Loket BBK. De werkwijze van de GAC is uitgewerkt in het Studentenstatuut.