Privacy

Cookies en cookiewetgeving

De website van de Hogeschool van Amsterdam gebruikt 'cookies'.


Privacy statement

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) respecteert jouw privacy en gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. De HvA handelt daarbij conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In dit Privacy Statement informeert de HvA je over de wijze waarop met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan en wat je rechten zijn.

Contactgegevens verantwoordelijke:

De Stichting Hogeschool van Amsterdam is aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van de, aan Hogeschool van Amsterdam verbonden, studenten1 en medewerkers2, maar ook aankomende of voormalige studenten of medewerkers, personen die aan een onderzoek meewerken en bezoekers. De contactgegevens zijn:

Stichting Hogeschool van Amsterdam
Wibautstraat 3b
1091 GB Amsterdam
(Postbus 1025, 1000 BA Amsterdam)

Functionaris gegevensbescherming

De HvA heeft een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. Deze ziet er op toe dat de persoonsgegevens volgens de geldende regels worden verwerkt. De functionaris voor de gegevensbescherming is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De functionaris gegevensbescherming is te bereiken via: functionarisgegevensbescherming@hva.nl

Soorten persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens kunnen door Hogeschool van Amsterdam worden verwerkt:

 • NAW-gegevens, geboorteplaats en –datum, pasfoto, studentnummer, correspondentienummer OC&W, BSN, IBAN, kopie identiteitsbewijs, diploma’s van (voor)opleiding(en),
 • Studiegegevens en studievoortgangsgegevens,
 • Overige wettelijke verplichte persoonsgegevens,
 • Persoonlijke gegevens of bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding van de studenten en medewerkers met betrekking tot gezondheid en welzijn,
 • Verzekeringsgegevens van de medewerkers en van de student alleen in geval van verblijf van de student in het buitenland,
 • Overige wettelijke verplichte persoonsgegevens op basis van specifieke wetgeving (bijvoorbeeld Wet op het hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) Belastingwetten, Wet op de Identificatieplicht, Wet verbetering poortwachter enz.).

Doeleinden van verwerking

De persoonsgegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van onderwijsactiviteiten, bedrijfsvoering en onderzoek, waaronder:

 • inschrijving voor een opleiding of cursus, of aanstelling als medewerker,
 • verwerking van studieresultaten, studievoortgang en daaraan gerelateerde informatie
 • afhandeling van informatieverzoeken
 • uitvoering en verbetering van dienstverlening aan studiekiezers, studenten, medewerkers en alumni
 • nadere informatievoorziening over diverse onderwerpen die de HvA, studiekeuze, studie, alumni of werk betreffen
 • het houden van verkiezingen
 • werving en selectie
 • beveiliging en verbetering van onze websites
 • wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden
 • het functioneren van de medewerkers
 • interne adresboeken.

Grondslagen voor verwerking

De HvA verwerkt je persoonsgegevens meestal op grond van:

 • de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst
 • wettelijke verplichtingen
 • een gerechtvaardigd belang
 • je toestemming voor verwerking in specifieke verwerkingen
 • algemeen belang van wetenschappelijk onderzoek.

De HvA verwerkt persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Ontvangers van persoonsgegevens:

De HvA kan de verwerking van persoonsgegevens door andere organisaties laten uitvoeren. In dat geval wordt er een verwerkingsovereenkomst gesloten. Daarin zijn afspraken vastgelegd die je privacy rechten waarborgen.
De HvA verstrekt onder meer persoonsgegevens aan:

 • overheidsinstellingen (b.v. DUO, OCW, UWV, IND, belastingdienst)
 • de accountant
 • gemeenten
 • NUFFIC, studiekeuze 123
 • Partnerinstellingen in binnen –en buitenland (bv. ten bate van uitwisseling)

De HvA verstrekt persoonsgegevens alleen buiten de Europese Unie als:

 • er in het betrokken land volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau is, of een EU-VS Privacy Shield voor bedrijven in de VS, of
 • er een overeenkomst is gesloten waarin de bescherming van je rechten conform de AVG is geregeld.

Bewaartermijnen:

Bij een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens past ook dat de HvA deze niet langer bewaart dan nodig is. De HvA volgt daarbij de wettelijke verplichtingen, en voor zover het niet in een wet geregeld is, de Selectielijst Hogescholen van de Vereniging Hogescholen.

Cameratoezicht:

De HvA zorgt via cameratoezicht voor jouw veiligheid en die van anderen, en de veiligheid van je eigendommen. De beelden worden na vier weken verwijderd, of na afhandeling van incidenten als daarvoor een langere termijn nodig is.

Je rechten bij verwerking van persoonsgegevens

Als eigenaar van je persoonsgegevens (betrokkene) heb je op grond van de AVG de volgende rechten:

 • het recht op inzage:
  Dit kan je direct uitoefenen door SIS (studenten) of DSPM (medewerkers) te raadplegen. Aankomende of voormalige studenten of medewerkers, personen die aan een onderzoek meewerken en bezoekers kunnen een verzoek indienen via juridischezaken@hva.nl. Als je meer informatie wilt, kun je ook een verzoek indienen via juridischezaken@hva.nl.
 • het recht om foutieve gegevens te corrigeren (rectificatie):
  Ook dit recht kan je zelf direct uitoefenen door jouw informatie in SIS of DSPM aan te passen. Wil je andere gegevens laten aanpassen, dan kan je een verzoek indienen via juridischezaken@hva.nl
  De HvA kan daarbij niet afwijken van de informatie die is opgenomen bij DUO of in het GBA.
 • het recht op vergetelheid (wissen van persoonsgegevens):
  Je kunt een verzoek doen via juridischezaken@hva.nl om je (overtollige) persoonsgegevens te laten verwijderen uit de HvA–systemen. Een verzoek kan niet worden gehonoreerd als de HvA een bewaarplicht heeft.
  Als de verwerking van persoonsgegevens plaatsvond op basis van je toestemming, kun je je toestemming altijd intrekken.
 • bezwaar tegen de verwerking:
  Je kan bezwaar maken via juridischezaken@hva.nl als je van oordeel bent dat de verwerking van je persoonsgegevens niet gerechtvaardigd is.
 • het recht op beperking van de verwerking:
  Als je een verzoek hebt ingediend om rectificatie of wissen, of een bezwaar heb ingediend, kun je vragen de verwerking tijdelijk te staken.
 • het recht op dataportabiliteit:
  Je kunt een verzoek doen via juridischezaken@hva.nl om je persoonsgegevens te verkrijgen in een 'machinaal leesbare vorm', of door de HvA aan een andere instelling te laten overdragen. Dit kan alleen als de verwerking plaatsvindt op basis van toestemming of op basis van een overeenkomst.

Klachten

Als je vindt dat de HvA de privacyregels en/of haar privacybeleid niet goed naleeft, kun je een klacht indienen bij de functionaris voor de gegevensbescherming. Dit kan ook als je niet tevreden bent over de afhandeling van een verzoek of bezwaar. Je kunt een klacht indienen via de mail:
functionarisgegevensbescherming@hva.nl

Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de site van de AP.

1Waaronder ook cursisten worden verstaan
2Waaronder ook personeel dat niet in loondienst is (ZZP-ers) en/of personen die op andere basis werkzaamheden voor de HvA verrichten

Cookiewet

Cookies zijn kleine bestanden die op je eigen computer worden opgeslagen. Cookies onthouden je voorkeuren en je interesses op basis van je surfgedrag. Een cookie slaat niet je naam, adres en leeftijd en andere persoonlijke gegevens op.

Sinds de nieuwe telecomwet op 5 juni 2012 van kracht is gegaan, is elke Nederlandse website wettelijk verplicht om bezoekers te informeren over cookies en toestemming te vragen om deze cookies te mogen gebruiken. De Hogeschool van Amsterdam wil aan deze verplichtingen voldoen. De HvA-websites gebruiken cookies voor de volgende toepassingen:

 • Google analytics: Door het monitoren van de website kan het team online communicatie de website verbeteren voor bezoekers;
 • Google AdWords: We meten de effectiviteit van de AdWords campagnes van de HvA. Alleen pagina's met de Google-conversiecode worden bijgehouden;
 • Google Zoeken: Deze cookies onthouden je voorkeursinstellingen;
 • Google maps: Deze cookies maken het weergeven van een routemap mogelijk;
 • Youtube: Deze cookies onthouden je voorkeursinstellingen en maken het afspelen van Youtube-films mogelijk op de website van de HvA.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De Hogeschool van Amsterdam heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Retargetingcookies

De HvA maakt in bepaalde gevallen gebruik van retargetingcookies om mensen, na het bezoek aan deze website, relevante advertenties te tonen.

Facebook, LinkedIn en Twitter

Verder zijn er op deze website knoppen opgenomen om pagina's te kunnen delen op de sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze social media knoppen werken door code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Als je op deze knoppen klikt worden deze cookies geplaatst.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Persoonlijke gegevens bij studiekeuze

Om je goed te kunnen informeren en te helpen bij het maken van een studiekeuze vragen we enkele gegevens van je. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die gegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons door jou worden verstrekt. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Vanaf 3 jaar na het laatste contactmoment met betrekking tot studiekeuze worden je gegevens alleen nog geanonimiseerd gebruikt.

Chatbot HvA

Op sommige pagina’s van de HvA maken wij gebruik van een chatbot. De chatgesprekken kun je anoniem voeren en zijn een aanvulling op de veel gestelde vragen op de website. Hiervoor wordt een sessiecookie (oda-chat-user#-messages) gezet om de chat tijdens de chatsessie te kunnen volgen. We gebruiken de inhoud van de gesprekken om de chatbot verder te optimaliseren.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Je kunt deze cookies uitzetten via de browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Let op: als je cookies weigert of verwijdert, kun je niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Je moet de cookies per computer en per browser opnieuw verwijderen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van je browser.

Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Installeer de speciale plugin van Google als je niet getracked wil worden door het bezoekersstatistiekprogramma dat wij gebruiken: Google Analytics opt-out .

Deze plugin is voor alle veelgebruikte browsers beschikbaar.

Onze cookies

Hogeschool van Amsterdam

Wij behouden ons het recht voor deze informatie aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie Wij behouden ons het recht voor deze informatie aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. 11 januari 2024