Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Veel gestelde vragen

Overzicht van de veel gestelde vragen over het Loket BBK, de bezwaar-en beroepsprocedure en klachten

Op deze pagina:


De bezwaar-en beroepsprocedure

Binnen welke termijn moet ik mijn beroep of bezwaar indienen?

Je moet binnen zes weken nadat het besluit aan jou bekend is gemaakt jouw beroep of bezwaar indienen.

Hoe dien ik een beroep of bezwaar in?

Je kan uitsluitend een beroep of bezwaar indienen worden via het daartoe bestemde formulier. Je vindt dit formulier op deze pagina. Na het indienen van jouw beroep of bezwaar ontvang je een automatische ontvangstbevestiging met een referentienummer. In de
titelregel van deze mail zie je een jaartal en een aantal cijfers staan, bijvoorbeeld; 2023-011111. Dat is jouw persoonlijke zaaknummer.

Waarvoor kan ik contact opnemen met het Loket BBK?

Het Loket BBK geeft geen advies over de inhoud van je zaak of de kans van slagen. Als je vragen hebt over de procedure kan je wel contact opnemen. Dat kan via jouw dossier in myinfo of loketbbk@hva.nl.

Wat gebeurt er nadat ik mijn beroep of bezwaar heb ingediend?

Het Loket BBK registreert jouw beroep of bezwaar en zendt deze, indien compleet, door aan de wederpartij. De wederpartij is degene die het besluit waar jij het niet mee eens bent heeft genomen. Als eerste zal er een (telefonisch) gesprek plaatsvinden tussen jou en de
wederpartij om te bezien of er een minnelijke schikking kan worden bereikt. Lukt dit niet dan agendeert het CBE of de GAC jouw zaak op zitting. Jij en de wederpartij worden vervolgens uitgenodigd om een mondelinge toelichting te geven ter zitting. Het CBE en de GAC doet
vervolgens een uitspraak of brengt advies uit.

Kan mijn beroep of bezwaar ook in een andere taal dan Nederlands worden behandeld?

In beginsel wordt de procedure in het Nederlands gevoerd. De uitspaken, adviezen en besluiten zijn altijd in het Nederlands

Ik ben te laat met het indienen van mijn beroep of bezwaar, wat gebeurt er met mijn beroep of bezwaar?

Het Loket BBK controleert of jouw beroep of bezwaar tijdig is ingediend. Wanneer jouw beroep of bezwaar te laat is ingediend, zal het Loket BBK jou vragen wat de reden is van het te late indienen van jouw beroeps- of bezwaarschrift. Vervolgens wordt jouw beroep of
bezwaar alsnog voorgelegd aan de wederpartij met de vraag of er een schikking mogelijk is.

Wanneer jouw zaak niet wordt geschikt, zal het CBE of de GAC controleren of de door jou opgegeven reden van de termijnoverschrijding, zodanig is dat je echt niet in de gelegenheid
was om tijdig beroep of bezwaar in te dienen. Of dat je dat wel tijdig had gedaan maar op de verkeerde plek. Indien dit niet het geval is jouw beroep “niet ontvankelijk” en wordt de inhoud van jouw beroep of bezwaar niet behandeld. Je ontvangt van deze uitkomst een
schriftelijke uitspraak.

Kan ik mij in een beroeps- of bezwaarprocedure laten bijstaan door een advocaat of gemachtigde?

Ja, je mag je laten bijstaan door een advocaat of gemachtigde, dit is niet verplicht. Je hoeft ook zelf niet over juridische kennis te beschikken om beroep of bezwaar in te dienen. Als je de feiten en omstandigheden goed uitlegt, en duidelijk maakt waarom je het niet met een
besluit eens bent, kan het CBE of GAC daarover oordelen.
De kosten die eventuele rechtsbijstand met zich meebrengt zijn voor eigen rekening.

Zijn er kosten verbonden aan een beroeps- of bezwaarprocedure?

Aan de beroeps- of bezwaarprocedure die je bij het CBE of de GAC voert, zijn geen kosten verbonden Wanneer je kiest voor rechtsbijstand, zijn deze kosten voor eigen rekening

Hoe zijn het CBE en de GAC samengesteld?

Bij elke zitting zijn zowel het CBE als de GAC samengesteld uit drie leden; een voorzitter, een docentlid en een studentlid.

Zijn het CBE en de GAC onafhankelijk?

Ja, zowel het CBE als de GAC zijn onafhankelijk. Deze onafhankelijkheid wordt onder andere gewaarborgd doordat de voorzitter geen dienstbetrekking heeft bij de HvA.

Wanneer wordt mijn beroep of bezwaar op zitting gepland?

Als je beroep op tijd is ingediend en er geen schikking is bereikt, wordt jouw zaak zo snel mogelijk op zitting gepland. Kijk op de website voor de geplande zittingsdagen. Deze zitting dagen zijn altijd onder voorbehoud.

Kan ik na het indienen van mijn beroep nog extra stukken indienen?

Ja, dit is mogelijk tot vijf werkdagen voorafgaand aan de zitting.

Zijn zittingen van het CBE en GAC openbaar?

Ja, in beginsel zijn de zittingen van het CBE en de GAC openbaar.

Waar worden zittingen van het CBE en GAC gehouden?

De zittingen vinden plaats in een gebouw van de HvA. Welk exacte gebouw en ruimte is afhankelijk van de beschikbaarheid. In de uitnodiging die jij ontvangt voorafgaand aan de zitting wordt duidelijk aangegeven waar de zitting plaatsvindt.

Mag ik getuigen of deskundigen meenemen naar de zitting?

Ja, dit mag mits je dit 5 werkdagen voorafgaand aan de zitting schriftelijk kenbaar maakt aan het CBE of de GAC en de wederpartij. Dit kan gemakkelijk door een reply te sturen op de email waarin je bent uitgenodigd voor de zitting. Je vermeldt in deze email wie je meeneemt.

Is een uitspraak van het CBE bindend?

Ja, een uitspraak van de CBE is bindend.

Is een advies van de GAC aan het CvB bindend?

Nee, het CvB mag gemotiveerd van het advies van de GAC afwijken.

Hoe lang duurt het voordat ik de uitslag krijg van mijn beroep of bezwaar?

We streven ernaar om jouw zaak zo snel mogelijk af te handelen. Het CBE doet uiterlijk tien weken gerekend vanaf de dag, volgend op de termijn waarop het indienen van het beroepschrift, is verstreken, uitspraak.
De GAC brengt binnen tien weken na het indienen van het bezwaarschrift een advies uit over het bezwaarschrift aan het college van bestuur. Deze termijn kan de GAC met vier weken verlengen, je wordt hiervan op de hoogte gesteld. Het college van bestuur neemt binnen
twee weken nadat zij het advies van de GAC heeft ontvangen een besluit op bezwaar.

Schorst het instellen van beroep of bezwaar de werking van het bestreden besluit?

Nee, het instellen van beroep of bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Dit betekent dat het besluit gewoon rechtskracht heeft totdat er op jouw beroep of bezwaar is beslist.

Vereenvoudigde behandeling en verzet

In sommige gevallen kan de voorzitter van het College van Beroep voor de Examens het beroepschrift onmiddellijk afdoen. Men noemt dit een vereenvoudigde behandeling. Een beroepschrift wordt bij voorbeeld vereenvoudigd behandeld, wanneer de voorzitter van
mening is dat het beroep kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is.

Wat houdt een voorlopige voorziening in?

Omdat het instellen van beroep of bezwaar de werking van het besluit niet schorst, kan het zinvol zijn een voorlopige voorziening te vragen. Dit betreft een tijdelijke oplossing totdat op het beroep of bezwaar is beslist. Een voorbeeld van een voorlopige voorziening is het volgen
van lessen totdat op het beroep tegen een negatief BSA is beslist. Een voorlopige voorziening wordt alleen toegewezen als er sprake is van een spoedeisend belang.

Indien je beroep hebt ingediend, kan je daarbij om een voorlopige voorziening verzoeken bij het CBE. Dit kun je doen door in het (beroep)formulier aan te vinken dat je een voorlopige voorziening wil aanvragen.

Wanneer jouw zaak een bezwaarprocedure betreft (GAC) dan kan je om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Raad van State. Kijk voor meer informatie op www.raadvanstate.nl(opent in nieuw venster).

Wie beslist of ik een voorlopige voorziening krijg toegewezen?

Het CBE legt eerst je verzoek om een voorlopige voorziening voor aan de examencommissie. De examencommissie kan dan instemmen of een afwijzende reactie geven op jouw verzoek om een voorlopige voorziening. In het geval de examencommissie een afwijzende reactie
geeft, beslist het CBE op jouw verzoek.

Kan ik beroep instellen tegen een uitspraak van het CBE of GAC?

Ja, dit kan. Wanneer je het niet eens bent met een uitspraak van het CBE of beslissing van het CvB op grond van een advies van de GAC, dan kan je binnen zes weken beroep instellen bij de Raad van State.
Kijk voor meer informatie op https://www.raadvanstate.nl/overrvs/bestuursrechtspraak/studentenzaken/ (opent in nieuw venster).

Waar vind ik uitspraken van het CBE en adviezen van de GAC?

Uitspraken van het CBE en adviezen van de GAC kan je raadplegen op de JZ website: https://jz.mijnhva.nl(opent in nieuw venster)


Klachten

Ik heb een klacht ingediend, maar na doorzending hiervan niks meer gehoord. Wat moet ik
doen?

Het Loket BBK registreert de ontvangt van jouw klacht en heeft deze doorgezonden naar de persoon of afdeling die jouw klacht afhandelt. In het bericht van het Loket BBK aan de persoon of afdeling die jouw klacht afhandelt sta jij in cc. Neem, indien je nog niks hebt
gehoord, altijd eerst contact op met die persoon of afdeling die jouw klacht afhandelt.

Binnen welke termijn moet ik een klacht indienen?

Een klacht dient uiterlijk één jaar na de gedraging waarover jij een klacht indient, ingediend
worden.
Een klacht ongewenst gedrag kun je tot uiterlijk tot één jaar na je uitschrijving indienen.

Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een klacht?

Aan het indienen van een klacht bij de HvA zijn geen kosten verbonden. Wanneer je kiest voor rechtsbijstand, zijn deze kosten voor eigen rekening