Duurzame ontwikkeling

De HvA benoemde eind 2018 duurzaamheid als een belangrijk thema voor de hele organisatie. Dat betekent niet alleen meer aandacht voor duurzaamheid in onderwijs en onderzoek, maar ook in bedrijfsvoering en gedrag. Dat heeft zich in het instellingsplan 2021-2026 vertaald in ambities en beloftes.

Duurzaam, Digitaal en Divers & inclusief

De HvA kiest in haar Instellingsplan 2021-2026 voor drie actielijnen: Duurzaamheid, Diversiteit en Digitalisering. Voor de actielijn Duurzaamheid is econome Kate Raworth als Professor of Practice benoemd. Zij is strategisch adviseur van het Centre for Economic Transformation en haar werk is leidend voor de Amsterdam Donut Coalitie .

Duurzame ontwikkeling

De HvA hanteert als basisbeginsel van duurzame ontwikkeling de definitie zoals die geformuleerd is in het Brundlandt rapport “Our Common Future ” uit 1987:

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”.

De HvA heeft de Sustainable Development Goals van de VN onderschreven. Daarnaast wordt er onderzocht wat het betekent voor de HvA om, in lijn met Kate Raworth’s economische model, in 2030 “binnen de Doughnut” te opereren.

Dashboard Duurzame Ontwikkeling

Om de ambities met betrekking tot duurzame ontwikkeling concreet te maken voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering is door de HvA in 2021 het Dashboard Duurzame Ontwikkeling vastgesteld.

Het Dashboard Duurzame Ontwikkeling is een lijst met doelstellingen die kaderbepalend zijn voor alle inspanningen van de HvA op duurzaamheidsthema’s. De doelen zijn in co-creatiesessies met collega’s en studenten van alle faculteiten en diensten vastgesteld en aangevuld met elementen uit de SustainaBul ranking en AISHE (Audit Instrument for Sustainability in Higher Education).

De doelstellingen richten zich op zowel ecologische als sociale duurzaamheidsaspecten en beslaan de pijlers Onderwijs, Onderzoek, Bedrijfsvoering en Organisatie.

Het Dashboard geeft alle faculteiten en afdelingen van de HvA concrete handvatten om eensgezind vorm en inhoud te geven aan duurzame ontwikkeling en wordt jaarlijks gemonitord.

Een greep uit de doelstellingen uit het dashboard:

  • Duurzame ontwikkeling is geïntegreerd in alle curricula.
  • De instelling stimuleert en traint medewerkers op het gebied van SDG’s en doughnut economics om duurzaamheid in de beroepspraktijk te integreren.
  • De campussen zijn (natuur)inclusief, circulair en klimaatbestendig.
  • De HvA is een inclusieve en diverse hogeschool waar studenten en medewerkers zichzelf kunnen zijn.

Benieuwd naar het dashboard? Kijk hier:

In 2019 is het strategisch duurzaamheidsprogramma re-set van start gegaan om de HvA een krachtige impuls te geven in haar ontwikkeling tot duurzame hogeschool. Het driejarige programma liep van 2019 tot en met 2021 en richtte zich op het verduurzamen van de bedrijfsvoering, onderzoek en het onderwijs. Het programma kende een bruisend netwerk van change agents binnen de faculteiten en diensten, spil in het werk binnen de organisatieonderdelen. Door meetups, evenementen, een online platform en een sterke community liep dit netwerk van verandering dwars door de HvA.

Het huidige duurzaamheidsprogramma bestaat uit een kernteam, Green Office HvA (GO HvA) en een community van HvA’ers. GO HvA is als onderdeel van re-set een blijvende plek binnen de HvA waar iedereen die zich inzet voor een duurzame en inclusieve hogeschool samenkomt. Hier werken studenten en medewerkers samen aan concrete acties met impact en zetten zij zich in om duurzame studenteninitiatieven zichtbaar te maken en studenten en medewerkers met elkaar te verbinden.

Daarnaast organiseert GO HvA twee keer per jaar de GO Game Changers Awards. Een inspirerende award uitreiking voor en door studenten die tijdens hun studie een positieve impact maken.

De HvA richt zich niet enkel op de ecologische kant van duurzaamheid maar erkent ook het sociale karakter. Een duurzame toekomst gaat immers over mens én planeet. Diversiteit, inclusie en sociale rechtvaardigheidsthema’s zijn daarom onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid. Binnen de HvA zijn er diverse sociale netwerken die zich inzetten voor een diverse en inclusieve hogeschool, zoals Debatcentrum FLOOR , Diversity Hub , HvA Pride , Limitless en SeSi Community Center .

Het traineeprogramma is ontwikkeld om een stimulans te geven aan het bereiken van de doelen op het gebied van diversiteit en inclusie. Daarnaast is in het Gender Equality Plan omschreven wat onze hogeschool doet om gendergelijkheid te bevorderen.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 21 april 2022