Solliciteren

Een vacature wordt eerst gepubliceerd op het intranet, zodat interne kandidaten kunnen reageren. Wanneer via die weg geen geschikte kandidaat naar voren komt, wordt de vacature extern gepubliceerd.

Sollicitatiecode en Addendum

De Hogeschool van Amsterdam volgt de sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP). Naast de NVP-code geldt een addendum, met specifiek voor de HvA geldende regels.

Klachtenregeling sollicitanten

Sollicitanten die menen dat de HvA in strijd met de bepalingen uit de NVP sollicitatiecode of dit Addendum heeft gehandeld kunnen schriftelijk per mail een klacht indienen bij de decaan of directeur van de betreffende dienst of faculteit. De klachtenregeling sollicitanten geeft een toelichting op dit proces. Een sollicitant die meent geen of een onbevredigende reactie van de HvA te hebben gekregen, kan zich met deze (schriftelijke) klacht wenden tot de Klachteninstantie van de NVP Sollicitatiecode.

Procedure

Wanneer je je motivatiebrief en cv uploadt in het sollicitatieformulier van een vacature en met de 'send'-button verstuurt, ontvang je twee tot drie weken na sluitingsdatum van de vacature een persoonlijke reactie per e-mail.
Word je uitgenodigd en is het eerste gesprek voor beide partijen goed verlopen dan volgt er een tweede gesprek, eventueel in combinatie met een arbeidsvoorwaardengesprek.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, stuur dan een e-mail naar vacatures@hva.nl.

Diversiteit en inclusie

De stad Amsterdam kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan mensen. Deze diversiteit kenmerkt ook de studentenpopulatie van de HvA. De ene student beschikt over geheel andere kwaliteiten en talenten dan de andere; de ambities, karakters, de fysieke en mentale kwaliteiten en beperkingen van studenten verschillen. Ook verschillen zij van sexe, leeftijd, sociaal-economische achtergrond, nationaliteit, levensbeschouwing en religie. Deze verschillen zien wij ook bij onze medewerkers. Wij omarmen en waarderen deze verschillen en gaan uit van de talenten van mensen. We werken elke dag om van de hogeschool een plek te maken waar iedereen zich thuis voelt, waar iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt en met de juiste aandacht en begeleiding tot volle professionele en persoonlijke bloei kan komen.

Om het personeelsbestand nog meer een afspiegeling van onze studentenpopulatie te laten zijn, besteedt de HvA in het bijzonder aandacht aan;

 • het creëren van banen in het kader van de banenafspraak participatiewet,
 • het beter faciliteren en begeleiden van studenten en medewerkers met een functiebeperking,
 • het verhogen van het aantal medewerkers met een migratieachtergrond,
 • het creëren van een gelijkwaardige verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in hogere (management)functies.
 • het beter faciliteren en begeleiden van medewerkers met een functiebeperking. Bijvoorbeeld door:
  - gebouwen goed toegankelijk te maken;
  - werkplekonderzoeken aan te bieden;
  - noodzakelijke aanpassingen aan je werkplek te treffen;
  - hulpmiddelen beschikbaar te stellen;
  - en een rustruimte aan te bieden.

Contract

Een arbeidsovereenkomst wordt meestal aangegaan voor een bepaalde tijd. Er is echter een verschil tussen de contractvormen. In veel gevallen is er de intentie om na een jaar, bij gebleken geschiktheid, blijvende formatieruimte en voldoende (toestroom van) studenten, het contract te verlengen of om te zetten naar een vast contract.

Daarnaast zijn er ook werkzaamheden voor een bepaalde periode wegens vervanging, door tijdelijke uitbreiding van de activiteiten van een afdeling of voor een afgebakend project. Deze periode wordt dan expliciet genoemd in de vacature: het contract wordt automatisch beëindigd na deze bepaalde periode.

Na aanname

Wel aangenomen, maar nog niet gestart met je nieuwe functie? Je kunt dan nog niet op het HvA-intranet. Wil je alvast meer weten, lees dan de informatie bij Praktische zaken.
De eerste periode maak je kennis met je directe collega's op de eigen locatie. Daarnaast ontvang je een uitnodiging voor een centrale introductiebijeenkomst. Twee keer per jaar biedt de HvA een programma aan waarin nieuwe medewerkers kennis maken met andere nieuwe collega's van alle locaties, met de organisatie en met het College van Bestuur.

Na de introductieperiode kun je je oriënteren op de scholings- en ontwikkelingsprogramma's die geboden worden, zoals een didactische introductie. In overleg met je leidinggevende kun je je hiervoor opgeven.

Gepubliceerd door  HR 14 maart 2023