Hogeschool van Amsterdam

Klachtrecht

De rechtsbescherming van studenten, extraneï en cursisten omvat niet alleen de mogelijkheid procedures te voeren bij het college van beroep voor het hoger onderwijs, het college van beroep voor de examens of de rechtbank, maar ook uit de mogelijkheid gebruik te maken van het klachtrecht.

1. Verschillende soorten klachtenregelingen

Naast een algemene klachtenregeling kent de hogeschool ook speciale klachtenregelingen. Speciale klachtenregelingen zijn bestemd voor de afhandeling van klachten over specifieke onderwerpen, waarvan het nodig is gevonden daar een speciale regeling voor te treffen. Over de speciale klachtenregelingen kun je meer informatie lezen op:

2. Algemene klachtenregeling

Indien een student rechtstreeks in zijn of haar belang wordt getroffen door het besluit van een orgaan of een medewerker van de hogeschool, dan wel door een handeling van een medestudent of een medewerker, heeft de student het recht zich daarover te beklagen bij de faculteitsdecaan of het College van Bestuur.

3. Wanneer is de algemene klachtenregeling niet van toepassing

Niet geklaagd kan worden over besluiten waarvoor een speciale klachtenregeling bestaat of waarvoor een aparte bezwaar- en beroepsprocedure is ingesteld.

4. Termijn voor het indienen van de klacht

De klacht moet zo spoedig mogelijk worden ingediend doch uiterlijk binnen 6 weken nadat het betreffende besluit is genomen of de betreffende handeling is verricht. De aangeklaagde wordt over de klacht geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld verweer te voeren.De klacht moet digitaal worden toegestuurd behulp van het formulier op Loket beroep, bezwaar en klacht.

Het Loket beroep, bezwaar en klacht registreert de ontvangst van uw klacht, stuurt u een ontvangstbevestiging en draagt uw klacht over aan het orgaan of de persoon die wordt aangewezen om de klacht te behandelen.

Verdere informatie over de algemene klachtenregeling wordt verstrekt door de afdeling juridische zaken, tel. 020-5953391 of e-mail: loketbbk@hva.nl.

5. Uitkomst onderzoek

Over de uitkomst van het onderzoek dat naar aanleiding van de klacht wordt ingesteld wordt de klager geïnformeerd. Tegen deze uitspraak kan geen beroep worden ingesteld.

6. Waar te vinden in het Studentenstatuut

De algemene klachtenregeling is te vinden in artikel 10 van het Studentenstatuut.

Gepubliceerd door  Juridische Zaken 23 augustus 2017