Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Geschiktheidsonderzoek en het Zij-instroom in Beroep traject

Je doorloopt verschillende stappen in het geschiktheidsonderzoek en het scholingstraject.

Geschiktheidsonderzoek

1. Intakegesprek

Je meldt je aan voor het vrijblijvende intakegesprek(opent in nieuw venster). Let op: bij de aanmelding moet je een geldig identiteitsbewijs en een bachelor- of masterdiploma uploaden. Houd deze documenten dus bij de hand.

Op basis van je aanmelding krijg je een gesprek met de intaker van de door jou gekozen opleiding. Hier volgt een eerste check of je voldoet aan de criteria en wordt bepaald of je al over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt om in maximaal 2 jaar het Zij-instroom in Beroeptraject te kunnen afronden. Het is ook voor jou een check of dit traject wel bij je past.

2. Schrijven en samenstellen portfolio

Een belangrijk onderdeel van het geschiktheidsonderzoek is het samenstellen van een portfolio waarin je zichtbaar maakt wat je actuele ontwikkelingsniveau is op elk van de beroepscompetenties van de tweedegraadsleraar. Je vult het portfolio met ervaringen die je opdoet als docent op school en eventueel materiaal uit de vorige beroepspraktijk. Je ontvangt een handleiding waarin precies staat beschreven welke onderdelen het portfolio moet bevatten en er worden portfolio-instructiebijeenkomsten aangeboden.

Via het Zij-instroom in Beroep traject kan ook een tweede onderwijsbevoegdheid behaald worden. Het geschiktheidsonderzoek is een wettelijk verplicht onderdeel van het Zij-instroom in Beroep traject. Dit ‘geschiktheidsonderzoek op maat’ richt zich niet (zoals dat normaalgesproken het geval is) op het aantonen van de geschiktheid voor het beroep, maar doet onderzoek naar eerder verworven competenties die van belang zijn voor het docentschap en het nieuwe schoolvak (het vak waarvoor je de bevoegdheid wilt halen). Het is van belang dat je lesgeeft in het vak waarvoor je de tweede bevoegdheid wilt halen. Tijdens het zij-instroomtraject ben je verplicht om tenminste 8 uur per week als leraar voor de klas te staan in het vak waarvoor je de bevoegdheid wilt halen.

Het afgeronde portfolio stuur je naar het Team Assessment Leven Lang Ontwikkelen via assessment-foo@hva.nl. Het portfolio wordt gecontroleerd op volledigheid (niet op inhoud).  Als het portfolio volledig is dan plant het bureau in overleg met jou en de assessoren een dag en tijd in voor de afname van het geschiktheidsonderzoek (assessment). Tussen het inleveren van het portfolio en het afronden van het geschiktheidsonderzoek zit ongeveer 6 tot 8 weken. Lever het portfolio dus tijdig in, als je een bepaald instroommoment voor het zij-instroom traject voor ogen hebt. Meer informatie vind je op de pagina Planning en deadlines.

3. Geschiktheidsonderzoek (assessment)

Je vraagt het geschiktheidsonderzoek (assessment) zelf aan. Hiervoor heb je wel toestemming nodig van je werkgever (de school). Laat daarom voordat je het portfolio inlevert de werkgeversverklaring door je werkgever ondertekenen en stuur deze wanneer je het portfolio inlevert.  Met de werkgeversverklaring gaat je werkgever akkoord met de kosten van het geschiktheidsonderzoek. Deze kosten worden in rekening gebracht als de datum voor het assessment is vastgesteld. De algemene verkoopvoorwaarden zijn hierop van kracht.

Twee getrainde assessoren nemen het assessment af. Het assessment bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Je geeft zelfstandige les op de school waar je werkt/gaat werken. De les geef je in het vak waarvoor je je bevoegdheid wilt halen.
  2. Je voert een reflectiegesprek over de gegeven les.
  3. Je voert een beoordelingsgesprek (d.m.v. een criteriumgericht interview) naar aanleiding van het portfolio en de geobserveerde les.

Na afloop krijgt je direct mondelinge terugkoppeling op het assessment. Binnen tien werkdagen ontvang je ook de bijbehorende rapportage. Bij een positief assessment krijg je een geschiktheidsverklaring Zij-instroom in Beroep. Hiermee kan het ZiB-traject worden gestart. Februari en september zijn de meest voorkomende en meest passende startmomenten als je wilt instromen in een groep. Tussentijds instromen (bijvoorbeeld in november of april) gaat in overleg met de opleiding en de coördinator zij-instroom: op basis van de uitkomsten van het geschiktheidsonderzoek wordt gekeken of het mogelijk is om op een tussentijds gelegen moment in te stromen.

Scholingstraject

1. Overeenkomst

Voor aanvang van het Zij-instroom in Beroep traject word je uitgenodigd voor een gesprek over de inhoud van je scholings- en begeleidingscontract. Dit contract is één van de onderdelen van de tripartite-overeenkomst die je sluit met de werkgever en de opleiding. Het contract op maat is gericht op inhoud en op de wijze van studeren en begeleiding. 

Gericht op de inhoud

Op basis van een eerder afgeronde opleiding en daarbij verworven competenties is het mogelijk om bepaalde onderdelen van het basisstudieprogramma niet op te nemen in het persoonlijke scholings- en begeleidingscontract.

Gericht op de wijze van studeren en de begeleiding

In de overeenkomst kunnen we persoonlijke keuzes opnemen. Deze keuzes gaan over de manier waarop je het zij-instroomtraject wilt volgen, bijvoorbeeld persoonlijke voorkeuren, leerstijlen, mogelijkheden en/of specifieke kenmerken van de werkplek. Het gaat daarbij in ieder geval om de volgende keuzes:

  • Het volgen van onderwijs in de groep, individuele begeleiding van een docent of zelfstudie.
  • Het moment waarop je aan toetsen wilt deelnemen.
  • De omvang en mate waarop je begeleiding wenst op de werkplek en bij het samenstellen van het portfolio voor het bekwaamheidsonderzoek.

2. Begeleiding

Tijdens het Zij-instroom in Beroeptraject krijg je op meerdere manieren begeleiding. Het is mogelijk in de begeleidingsovereenkomst het aantal begeleidingsuren te verhogen of te verlagen.

Individueel

Tijdens de individuele begeleiding volgen we de ontwikkeling van jouw docentvaardigheden. Deze begeleiding kan bestaan uit klasbezoeken, nabesprekingen, reflectie- en ontwikkelgesprekken, etc. Als zij-instromer maak je hierover afspraken met je begeleider. Wanneer je eraan toe bent – of aan het einde van het traject – beoordelen we het functioneren in de praktijk summatief. Een examinator die door de examencommissie van de tweedegraadslerarenopleidingen HvA is aangewezen, voert deze begeleiding en beoordeling uit. Voor de uitvoering van deze begeleiding en beoordeling is standaard 20 uur beschikbaar.

Studiebegeleiding

Deze begeleiding bestaat uit individuele begeleiding gericht op de planning, organisatie en deelname aan het traject. Een docent van de lerarenopleiding HvA voert deze begeleiding uit. Voor de uitvoering van deze begeleiding is standaard 10 uur beschikbaar.

Begeleiding bij de voorbereiding op het bekwaamheidsonderzoek

Deze begeleiding kan bestaan uit feedbackgesprekken over de opbouw en inhoud van het portfolio. Als zij-instromer maak je hierover afspraken met je begeleider. Een gecertificeerd expert-assessor voert deze begeleiding uit. Voor de uitvoering van deze begeleiding is standaard 15 uur beschikbaar.

Junior Leraar dialoogkaarten

Gedurende het traject maken we voor de begeleiding gebruik van het instrumentarium van Junior Leraar. Dit bestaat uit 23 bekwaamheden die zijn uitgewerkt in dialoogkaarten. De gemeente Amsterdam stelt de doosjes met dialoogkaarten kosteloos ter beschikking aan zij-instromers. Aanvullend kun je gebruikmaken van de bijbehorende digitale scan waarmee je jouw competentieontwikkeling volt en vastlegt. Gedurende drie jaar kunnen jij en diegenen die je begeleidt en/of coacht de scan maximaal 12 keer invullen. De kosten voor het gebruik van de digitale scan bedragen € 35,-.

3. Afronding

De afronding van het traject bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Het tenminste voldoende afronden van alle in de persoonlijke scholings- en begeleidingscontract opgenomen studieonderdelen.
  • Het tenminste voldoende afronden van de beoordeling in de praktijk.
  • Het tenminste voldoende afronden van het bekwaamheidsonderzoek. Dit assessment is in haar opzet vergelijkbaar met het geschiktheidsonderzoek. Deze beoordeling beperkt zich tot die competenties die tijdens het geschiktheidsonderzoek nog niet als volledig bekwaam zijn beoordeeld.

Na het succesvol afronden van het Zij-instroom in Beroeptraject ontvang je een getuigschrift Zij-instroom in Beroep tweedegraadslerarenopleiding en daarmee de bevoegdheid om te werken als docent.

Landelijk Raamwerk Zij-instroom VO

In het landelijke Raamwerk Zij-instroom in Beroep (tweedegraads lerarenopleidingen) staan de afspraken beschreven waar de procedures, het assessmentinstrumentarium, beoordeling, begeleiding van de zij-instromers en het Zij-instroom in Beroep traject aan dienen te voldoen. Op deze manier wordt de kwaliteit en uniformiteit tussen de tweedegraads lerarenopleidingen gewaarborgd.