Hogeschool van Amsterdam

Werkplekleren

Opleidingsmodel

De basis voor ons onderwijsmodel wordt gevormd door de wettelijke bekwaamheidseisen die sinds 1 augustus 2017 op basis van de wet BIO van kracht zijn voor het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.

De nieuwe bekwaamheidseisen zijn eenduidiger, beter toetsbaar en leggen meer nadruk op het leren van de student. De voorheen zeven competenties zijn nu ondergebracht in een viertal dossiers:

 • pedagogisch
 • vakdidactisch
 • werken in de school
 • professionele ontwikkeling

Het praktijkgedeelte van de lerarenopleiding begint al in het eerste jaar en vormt een belangrijk deel van de gehele opleiding. Het leren op de werkplek wordt in partnerschap met vele opleidingsscholen mogelijk gemaakt. De begeleiding en beoordeling van de stage hangen samen met de bekwaamheidseisen.

Uitgangspunten

De specifieke uitgangspunten van de HvA voor het onderwijs zijn:

 • Leren in de beroepspraktijk van Amsterdam en omgeving staat centraal.
 • Wij respecteren verschillende talenten en leerstijlen.
 • Wij zorgen voor frequente feedback aan de student.
 • Wij prefereren actieve leervormen en samenwerking tussen studenten.
 • Wij stimuleren interactie tussen docent en student.

In de opbouw en inhoud van het curriculum worden de landelijke vereisten van de generieke- en vakspecifieke kennisbases afgedekt. Om de integratie tussen theorie en praktijk te bevorderen, werken alle tweedegraads lerarenopleidingen van de HvA met beroepsopdrachten. Om het leerproces van de student zo goed mogelijk te begeleiden, krijgt iedere student gedurende de opleiding een studieloopbaan begeleider (SLB) toegewezen.

De student geeft mede vorm aan zijn beroepsperspectief door het kiezen van een uitstroomprofiel in het vierde studiejaar:

 • Onderbouw Havo/Vwo
 • Beroepsonderwijs

De keuze van het uitstroomprofiel is bepalend voor de keuze van de stage in het vierde jaar.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 13 september 2018
Jasper Hooimeijer - Voorzitter Expertisegroep Werkplekleren

Als Instituutsopleider zie ik hoe mooi het is dat onze studenten op gedreven scholen leren wat het is om docent te zijn. Het is de plek om voorbereid te worden op de toekomst.

Lees verder