Werkplekleren

Werkplekleren Educatieve Minor

De Educatieve minor wordt aangeboden aan studenten van een vakbachelor (niet-lerarenopleiding) en is een oriëntatie op een carrière in het beroepsonderwijs. Een afgeronde minor biedt de mogelijkheid versneld een tweedegraads lerarenopleiding te doorlopen.

Het traject dat de minorstudenten afleggen, wijkt op een aantal onderdelen af van de reguliere trajecten van de lerarenopleidingen. Met name in de beoordeling van de stage en het eindassessment zijn er aanpassingen gemaakt, die recht doen aan de mogelijkheden van de ontwikkeling tot docent binnen de tijdsbeperkingen van de minor. Hiervoor is de in de lerarenopleiding gebruikelijke beoordelingssystematiek op 2 onderdelen aangepast: de stagebeoordeling en het eindassessment.

De aanpassingen richten zich erop dat bij de beoordeling de vakinhoudelijke bekwaamheden niet bewezen hoeven te worden, maar dat de ontwikkeling tot docent centraal staat. Verder is rekening gehouden met de ontwikkelingsmogelijkheden van studenten binnen de vastgestelde stageperiode van ruim 4 maanden.

De minor biedt een kennismaking met het beroep van leraar, en kan dienen als een opstap naar een vervolgtraject in de vorm van een tweedegraads lerarenopleiding. Het is één van de manieren waarop in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs het tekort aan leraren is aan te pakken. Bovendien kan zo de kwaliteit van actuele vakinhoudelijke bekwaamheden van leraren een sterke impuls gegeven worden.

Werkplekleren in de Educatieve minor

Gedurende een semester lopen de studenten drie dagen per week stage op een opleidingsschool. Daarbij voeren ze onderwijsactiviteiten uit, zoals het geven van (delen van) lessen. De Schoolopleider speelt een belangrijke rol bij de begeleiding en beoordeling. De eindbeoordeling wordt verzorgd door de HvA-examinator. Voor de eindbeoordeling wordt gebruikt gemaakt van de criteria die in “Beoordeling werkplekleren Educatieve Minor 2021-2022” staan vermeld.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 12 oktober 2021