Hogeschool van Amsterdam

Geschillenadviescommissie

De geschillenadviescommissie (GAC) adviseert het College van Bestuur over bezwaarschriften die worden ingediend door studenten, oud-studenten of aankomende studenten of extranei. De bezwaarschriften moeten betrekking hebben op besluiten die gebaseerd zijn op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Zij mogen geen betrekking hebben op besluiten die genomen zijn door examencommissies of examinatoren. Beroepschriften tegen die besluiten worden beoordeeld door het College van Beroep voor de Examens (COBEX).

1. Samenstelling

De GAC bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende leden, onder wie de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter. De leden worden benoemd door het college van bestuur voor een periode van drie jaar. Een lid en een plaatsvervangend lid worden benoemd op voordracht van de medezeggenschapsraad. De leden van de GAC zijn functioneel onafhankelijk. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris en een secretariaat.

 • De heer mr. H.A. Mreijen, voorzitter 
 • Mevrouw mr. J.K. Drewes, plaatsvervangend voorzitter 
 • De heer mr. R.J.C. Bindels, lid 
 • De heer mr. S. Krizi, lid 
 • De heer mr. W. Rohlof, plaatsvervangend lid 
 • Mevrouw mr. D. Rothbarth, plaatsvervangend lid
   
 • De heer mr. M. Tissingh, ambtelijk secretaris 
 • De heer mr. O. Jungst, plaatsvervangend ambtelijk secretaris
 • Mevrouw mr. M.C. Werner, plaatsvervangend ambtelijk secretaris
 • Mevrouw  M.P.I. van Leeuwen, plaatsvervangend ambtelijk secretaris

2. Studentenstatuut

De werkwijze van de GAC is uitgewerkt in het studentenstatuut. Belanghebbenden die overwegen in bezwaar te gaan doen er verstandig aan het studentenstatuut van tevoren te raadplegen.

3. Beslissingen waartegen bezwaar kan worden ingesteld

Bezwaar kan bij de GAC worden ingesteld tegen een van de volgende beslissingen:

 • Bestuursbeurs
 • Collegegeld
 • In- of uitschrijving
 • Profileringsfonds
 • Schorsing (anders dan o.g.v. tentamenfraude)

De GAC adviseert niet over klachten of over geschillen die berusten op het privaatrecht.

4. Weigering om te beslissen

Met een beslissing wordt gelijk gesteld een weigering om te beslissen en dus kan ook tegen die weigering bezwaar worden ingesteld bij de GAC.

5. Instellen van bezwaar

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, binnen uiterlijk zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet digitaal worden toegestuurd via het formulier van het Loket Beroep, Bezwaar en Klacht. Het Loket Beroep, Bezwaar en Klacht registreert de ontvangst van uw bezwaarschrift en draagt uw bezwaarschrift ter verdere behandeling over aan de GAC. Procedures bij de GAC worden gevoerd in het Nederlands. De ambtelijk secretaris van de GAC is te bereiken via de e-mail: geschillenadviescommissie@hva.nl of telefonisch via het secretariaat van de afdeling juridische zaken: 020-595 3373.

6. Vereisten waaraan het bezwaarschrift moet voldoen

Het bezwaarschrift moet aan de volgende eisen voldoen:

 • de naam en het adres van de indiener;
 • indien van toepassing: het studentnummer en de opleiding waarop het bezwaar betrekking heeft;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en bij voorkeur een kopie van dat besluit;
 • de dagtekening van het besluit;
 • de motivering van het bezwaar;
 • als gebruik wordt gemaakt van een gemachtigde: een ondertekende schriftelijke machtiging van belanghebbende.

7. Gronden van het bezwaar

In een bezwaarschrift moeten de gronden van het bezwaar worden vermeld en dat moet bij voorkeur gemotiveerd zijn. Een belanghebbende kan zich dus niet beperken tot de mededeling dat hij of zij het met een bepaald besluit niet eens is. Men zal moeten aangeven waarom men het er niet mee eens is en het kan nuttig zijn om een ingenomen standpunt ook met schriftelijke bewijzen te staven.

8. Eerst minnelijke schikking

Alvorens het bezwaar in behandeling te nemen zendt de GAC het bezwaarschrift aan het orgaan of de persoon die de beslissing heeft genomen (we noemen deze: de verweerder) waartegen het bezwaar is gericht om na te gaan of een minnelijke schikking van het geschil mogelijk is. Blijkt geen minnelijke schikking mogelijk, dan wordt het geschil ter beoordeling voorgelegd aan de GAC.

9. Geen schorsende werking

Het instellen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat als een belanghebbende tegen een besluit bezwaar heeft ingesteld, dit er niet toe leidt dat met de uitvoering van het besluit wordt gewacht. Wil men dat de uitvoering van een besluit wordt opgeschort tot over het bezwaar is beslist, dan is het mogelijk bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs een voorlopige voorziening te vragen.

10. Mondelinge behandeling

Wordt besloten een bezwaarschrift mondeling te behandelen dan worden beide partijen uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn en hen wordt ook de gelegenheid gegeven het woord te voeren. Wil een belanghebbende gebruik maken van deskundigen of getuigen, dan kan dat alleen als dit tenminste vijf werkdagen voor de zitting schriftelijk is meegedeeld aan de GAC en de wederpartij.

11. Rechtsbijstand: advocaat of gemachtigde

Belanghebbenden zijn niet verplicht om voor een procedure bij de GAC een advocaat in te schakelen. Men kan de procedure zelf voeren of men kan zich ook door een schriftelijk gemachtigde - niet zijnde een advocaat - laten vertegenwoordigen. De kosten van de rechtsbijstand komen steeds voor rekening van de belanghebbende.

12. Kosten procedure

Procedures die gevoerd worden bij de GAC zijn kosteloos.

13. Advies

De GAC kan het college van bestuur adviseren het bezwaarschrift niet-ontvankelijk, gegrond of ongegrond te verklaren. Het college van bestuur is niet verplicht het advies over te nemen. Wordt van het advies afgeweken, dan moet worden gemotiveerd waarom dat gebeurt. Is een bezwaarde het niet eens met de beslissing op het bezwaar die door het college van bestuur is genomen, dan kan tegen dat besluit in beroep worden gegaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.

14. Jaarverslag

De GAC brengt elk jaar een jaarverslag uit waarin wordt beschreven over welke zaken advies is uitgebracht en wat daar vervolgens mee is gedaan.

Gepubliceerd door  Juridische Zaken 15 juni 2017