Werkplekleren

De rol van werkplekleren in ons curriculum

Leren in de praktijk is essentieel. Daarom begint het praktijkgedeelte van studenten aan de tweedegraads lerarenopleidingen al in het eerste jaar. De HvA werkt hierin in nauw partnerschap samen met een groot aantal opleidingsscholen in Amsterdam en de regio.

In dit netwerk participeren meer dan 250 schoollocaties. Daar zijn wij trots op. Om de samenwerking tussen de HvA en de opleidingsscholen soepel te laten verlopen zijn er verschillende overlegorganen waar afstemming tussen opleidingsschool en de faculteit plaatsvindt.

Instituutsopleiders

Op operationeel niveau worden de contacten met de opleidingsscholen onderhouden door ongeveer zestig Instituutsopleiders (IO). Zij werken in een zestal IO-teams samen. Het IO-team is gezamenlijk verantwoordelijk voor de opleidingsscholen die vallen onder het team. Het team staat borg voor de uitvoering van het werkplekleren met aandacht voor de kwaliteit. De Instituutsopleiders begeleiden en beoordelen studenten die stagelopen op een opleidingsschool. Dit doen zij in nauwe samenwerking met de Schoolopleider (SO) van de opleidingsschool.

Instituutsopleider Coördinator

De Instituutsopleider Coördinator, kortweg IOC, is de verbindende factor tussen de Instituutsopleiders in zijn team, de coördinator van de opleidingsschool en de opleidingsmanager die de vertegenwoordiging van de HvA in de betreffende stuurgroep waarneemt. De IOC's vormen samen de Expertisegroep Werkplekleren die verantwoordelijk is voor het bewaken, beheren en onderhouden van het curriculum werkplekleren en de contacten met de betrokkenen.

Stagebureau

De ondersteuning van het werkplekleren wordt verzorgd door de medewerkers van het Stagebureau Tweedegraads. Het stagebureau beheert het stageregistratiesysteem, organiseert de bezoekdagen en stagemarkten en is verantwoordelijk voor de informatievoorziening op deze site. Tevens beheert het stagebureau de contactgevens van de stagescholen. Wijzigingen in Schoolopleiders of op bestuurlijk niveau kunnen per mail doorgegeven worden.

Opleidingsmanagers

Een drietal opleidingsmanagers is verantwoordelijk voor het onderwijs en daarmee ook voor het werkplekleren. Zij hebben ieder een eigen aandachtsgebied: talen, maatschappijvakken en exacte vakken en beroepsonderwijs. De opleidingsmanagers onderhouden contacten met de opleidingsscholen op bestuurlijk en strategisch niveau.

Opleidingscoördinator

Iedere lerarenopleiding wordt gecoördineerd door een opleidingscoördinator die samen met een team van lerarenopleiders voor het onderwijs, onderzoek en de begeleiding van studenten zorgdraagt. Vakdocenten uit de teams begeleiden en beoordelen studenten die op een individuele stageschool stagelopen.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 13 september 2018
Jasper Hooimeijer - Voorzitter Expertisegroep Werkplekleren

Als Instituutsopleider zie ik hoe mooi het is dat onze studenten op gedreven scholen leren wat het is om docent te zijn. Het is de plek om voorbereid te worden op de toekomst.

Lees verder