Hogeschool van Amsterdam

Werkplekleren

Werkplekleren deeltijd

De Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de HvA verzorgt alle tweedegraads lerarenopleidingen ook in deeltijdonderwijs. Er zijn bijna evenveel deeltijd- als voltijdstudenten tweedegraads.

De vorm van de leerwerktrajecten van de deeltijdstudenten is uiteenlopend. Bij de vormgeving van de deeltijdopleidingen gaat de HvA van de volgende principes uit.

 • Deeltijdopleidingen en voltijdopleidingen gaan uit van dezelfde bekwaamheidseisen. Het curriculum van de deeltijdopleidingen is wel anders georganiseerd dan bij de voltijdopleidingen. Alle informatie over de curricula is te vinden in de studiegids van de opleiding;
 • De HvA veronderstelt dat deeltijdstudenten over eerder verworven competenties (EVC’s) beschikken op het gebied van studievaardigheden en studiehouding die hen in staat stellen met minder studietijd en met minder begeleiding startbekwaam te worden;
 • In de deeltijdopleidingen is ruimte voor flexibiliteit. Voor iedere deeltijdstudent is een studiecontract opgesteld waarin het individuele studieprogramma is vastgelegd. Dit contract wordt opgesteld op basis van een intakegesprek met de student en is gebaseerd op eerder verworven competenties en de vorderingen die de student in de loop van de opleiding maakt. De vorm en omvang van het werkplekleren kan hierdoor per student verschillen.

Alhoewel de vorm en het verloop van het werkplekleren voor deeltijdstudenten dus anders kan zijn dan voor voltijdstudenten, gelden wel dezelfde eisen ten aanzien van de inhoud van de leerwerktrajecten en de leerdoelen per opleidingsjaar (zie studentenhandleiding werkplekleren).

Stagedagen en beoordelingscriteria

De HvA hanteert onderstaande indicatie voor het aantal dagen dat een deeltijdstudent per jaar stageloopt. Het gaat hier om richtlijnen en niet om een toetscriterium voor een beoordeling.

Studiejaar

Omvang

Begeleiding en beoordeling

1

Semester 1: 1 of 2 dagdelen

Semester 2: 1 of 2 dagdelen

Het aantal dagdelen is berekend inclusief voorbereidingstijd (en nazorg).

De richtlijn voor versnellers die jaar 1 en 2 combineren is minimaal 1 dagdeel per week vanaf uiterlijk 1 oktober.

Begeleiding:

 • Een centrale begeleider voor alle eerstejaars studenten;
 • Begeleiding door Werkplekbegeleider (of de vakdocent) bij lesactiviteiten gedurende het leerwerktraject;
 • Begeleiding door andere docenten bij specifieke taken/opdrachten;
 • De verdeling van de begeleidingstaken tussen Werkplekbegeleider, Schoolopleider en Instituutsopleider kan per school verschillen;

Beoordeling:

 • De Werkplekbegeleider geeft een beoordelingsadvies WPL 1; de eindbeoordeling wordt verzorgd door de Instituutsopleider/HvA-examinator.

2

Minimaal 1 dagdeel per week gedurende het hele schooljaar. Maximaal 2 lesuren per week.

Het aantal dagdelen is berekend inclusief voorbereidingstijd (en nazorg).

Begeleiding:

 • Een vakdocent als Werkplekbegeleider voor de dagelijkse begeleiding;
 • Daarnaast lesbezoek/voortgangsbespreking door Schoolopleider en/of Instituutsopleider/HvA-begeleider; de werkwijze kan per school verschillen;

Beoordeling:

 • Nadat de student zijn zelfevaluatiepresentatie heeft gedeeld met de begeleider en de Instituutsopleider/HvA-begeleider, geeft de Werkplekbegeleider een beoordelingsadvies Werkplekleren 2; de eindbeoordeling wordt verzorgd door de HvA-examinator.

3

Minimaal 2 dagdelen per week bij een stage in één semester. Bij vrijstelling van de minor kan de stage eventueel over het hele studiejaar uitgesmeerd worden. Maximaal vijf lesuren per week.

Het aantal dagdelen is berekend inclusief voorbereidingstijd (en nazorg).

Begeleiding:

 • Een vakdocent als Werkplekbegeleider voor de dagelijkse begeleiding;
 • Een lesbezoek en voortgangsbespreking door Schoolopleider en/of Instituutsopleider/HvA-begeleider; de werkwijze kan per school verschillend zijn afgesproken;

Beoordeling

 • Nadat de student zijn zelfevaluatiepresentatie heeft gedeeld met de begeleider en de Instituutsopleider/HvA-begeleider geeft de Werkplekbegeleider een beoordelingsadvies Werkplekleren 3; de eindbeoordeling wordt verzorgd door de HvA-examinator.

4

Minimaal 2 dagdelen per week, waarbij de student de volledige verantwoordelijkheid heeft over tenminste één klas. Maximaal vijf lesuren per week.

Richtlijn betaalde uren deeltijd: in overleg met SLB/IO

Het aantal dagdelen is berekend inclusief voorbereidingstijd (en nazorg).

Begeleiding:

 • Een vakdocent als Werkplekbegeleider voor dagelijkse begeleiding;
 • Lesbezoek/voortgangsbespreking door Schoolopleider en/of Instituutsopleider/HvA-begeleider; werkwijze kan per school verschillend zijn afgesproken;

Beoordeling:

 • Nadat de student zijn zelfevaluatie aan het portfolio heeft toegevoegd, geeft de Werkplekbegeleider een beoordelingsadvies Werkplekleren 4; de eindbeoordeling wordt verzorgd door de HvA-examinator.

De HvA biedt deeltijdstudenten de mogelijkheid de opleiding versneld te doorlopen door jaar 1 en 2 te combineren. Ook dan geldt dat zij minimaal 1 dagdeel per week stage lopen. De richtlijnen geven start- en eindmomenten aan, er zijn echter geen vaste weekdagen voor de leerwerktrajecten van deeltijdstudenten. De deeltijdstudent maakt zelf de afspraken op maat met de stageschool. Veel deeltijdstudenten hebben al een aanstelling op een school als (nog onbevoegd) docent. Deze aanstelling moet als leerwerktraject worden aangemeld bij de opleiding. De aanstelling kan gelden als leerwerktraject wanneer:

 • er op de stageschool begeleiding is voor de deeltijdstudent;
 • er op de stageschool ruimte is voor het leerproces en voor het werken aan alle bekwaamheidseisen, op basis van de leerdoelen van de student.

Bezoekdagen

Tijdens het eerste semester van het eerste jaar van de opleiding maken de propedeusestudenten kennis met een opleidingsschool. Deze dagen zijn direct in het eerste semester van de propedeuse gepland en geven de startende student de mogelijkheid om te ervaren of zijn keuze voor de opleiding en het beroep van leraar de juiste is.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 15 september 2021