Hogeschool van Amsterdam

Werkplekleren

Jaar 4 voltijd

In de laatste fase van zijn studie werkt de student als Leraar in Opleiding, kortweg LiO, zoveel mogelijk als zelfstandig leraar. Hij verzorgt de voorbereiding en uitvoering van onderwijs en voert daaraan gerelateerde taken uit.

De LiO levert een bijdrage aan het schoolleven van elke dag: functioneert in een team of vaksectie, neemt deel aan vergaderingen, voert gesprekken met ouders, is medeorganisator van activiteiten. De HvA-examinator is verantwoordelijk voor de eindbeoordeling.

Beroepsopdrachten

Parallel aan zijn LiO-stage volgt de student beroepsopdracht 6 en 7 op de HvA. De laatse beroepsopdracht is het LiO- praktijkonderzoek. Dit is een integratieve opdracht met een brede probleembenadering waar vakdidactiek een onderdeel van kan zijn.

Er zijn drie varianten mogelijk op basis waarvan een LiO werkzaam is op een school.

  1. De Leraar in Opleiding met een HvA-stageovereenkomst; de LiO-stagiair.
  2. De Leraar in Opleiding met een leerarbeidsovereenkomst die wordt aangesteld volgens LiO-bepalingen in de cao (voor vo dan wel bve): het LiO-schap.
  3. De Leraar in Opleiding met een leerarbeidsovereenkomst die onbevoegd lesgeeft met een akte van benoeming/aanstelling en dispensatie van de inspectie: de leraar-met-dispensatie.

Omvang en periode
  • Lint-LiO: student is 5 dagdelen per week beschikbaar voor de school gedurende het gehele schooljaar (± 42 weken). Indicatie aantal lesuren per week: max 6-8;
  • Blok-LiO: is 4 dagen/week beschikbaar voor de school gedurende één semester (± 21 weken). Indicatie aantal lesuren per week: max. 12;
  • Aantal dagdelen is berekend inclusief voorbereidingstijd (en nazorg).
Stagedagen
  • Dit verschilt per opleiding, zie schema.
Begeleiding en beoordeling

Begeleiding:

  • Een vakdocent als Werkplekbegeleider voor dagelijkse begeleiding;
  • Lesbezoek/voortgangsbespreking door Schoolopleider en/of HvA-begeleider; werkwijze kan per school verschillend zijn afgesproken;

Beoordeling:

  • Nadat de student zijn zelfevaluatie aan het portfolio heeft toegevoegd, geeft de Werkplekbegeleider een beoordelingsadvies Werkplekleren 4; de eindbeoordeling wordt verzorgd door de HvA- examinator.
Studiepunten 24 studiepunten

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 12 augustus 2019