Hogeschool van Amsterdam

Werkplekleren

Jaar 3 voltijd

Tijdens het werkplekleren in jaar 3 breidt de student zijn repertoire van lesvaardigheden uit en ontwikkelt oog voor het leren van en het gedrag bij individuele leerlingen. De student is in toenemende mate zelfstandig aan het werk in de klas.

Voorbeelden van taken zijn:

 • Uitvoeren van complete lessen en lessenseries op basis van de gebruikte methode, maar ook op basis van eigen ideeën en materiaal;
 • Uitvoeren van lessen met diverse didactische werkvormen en (audiovisuele) hulpmiddelen; gedifferentieerde lessen;
 • Opstellen van lessenseries, proefwerken en schoolexamens;
 • Meewerken aan de organisatie van projecten, excursies, practica, veldwerk.

Wat verwacht de HvA van de opleidingsschool?

Om een optimaal leerproces van de student te stimuleren en ondersteunen verwacht de HvA onderstaande vooraf en tijdens een stageperiode van de vakdocent of Werkplekbegeleider van de school:

 • Begeleiden van de student bij de voorbereiding en de uitvoering van de (les)taken;
 • Aanbieden en structureren van leeractiviteiten die de student uitvoert en het instrueren van de student;
 • Voeren van reflectiegesprekken met en feedback geven aan de student; samen met de Schoolopleider of HvA-begeleider de activiteiten van de student evalueren;
 • Geven van een beoordelingsadvies aan het einde van de stageperiode op basis van het beoordelingsformulier.

Beroepsopdrachten in jaar 3

Parallel aan het leerwerktraject volgen studenten beroepsopdracht 5 op de HvA. In het kader van deze beroepspdracht voeren studenten een opdracht uit in hun stageklassen. In het derde jaar volgen de studenten een minor ter verdieping of verbreding van hun studie. Alle minoren van de HvA worden ingeroosterd in het tweede semester zodat studenten ook minoren buiten de eigen opleiding of instellingen kunnen kiezen.

Omvang en periode
 • 2½ tot 3 dagen per week beschikbaar voor de school afhankelijk van de opleiding, gedurende semester 1a en 1b;
 • Indicatie aantal lesuren per week: max. 5;
 • Aantal dagdelen is berekend inclusief voorbereidingstijd (en nazorg).
Stagedagen
 • Dit verschilt per opleiding, zie schema.
Begeleiding en beoordeling

Begeleiding:

 • Een vakdocent als Werkplekbegeleider voor de dagelijkse begeleiding;
 • Een lesbezoek en voortgangsbespreking door Schoolopleider en/of HvA-begeleider; de werkwijze kan per school verschillend zijn afgesproken;

Beoordeling

 • Nadat de student zijn zelfevaluatie aan het portfolio heeft toegevoegd, geeft de Werkplekbegeleider een beoordelingsadvies Werkplekleren 3; de eindbeoordeling wordt verzorgd door de HvA-examinator.
Studiepunten 12 studiepunten

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 12 augustus 2019