Hogeschool van Amsterdam

Werkplekleren

Jaar 2 voltijd

Sleutelwoorden tijdens het werkplekleren in jaar 2 zijn: lesvoorbereiding en -uitvoering, organisatie en klassenmanagement, oefenen met verschillende werkvormen, gebruik van lesmateriaal en hulpmiddelen.

Omdat het leerproces immers meer behelst dan lesgevende taken, kan de school de student uiteraard ook inzetten voor andere taken in de klas, binnen de sectie of een team. Voorbeelden van taken:

 • Begeleiden van groepjes leerlingen: bij het werken aan opdrachten, projectwerk in de klas of daarbuiten of bij het zoeken van informatie;
 • Begeleiden van de klas als geheel: het verzorgen van een inleiding, instructie of afsluiting van de les, het uitvoeren van lessen;
 • Ondersteunen van de vakdocent door lesmateriaal te verzamelen en te bewerken, extra opdrachten samen te stellen, toetsen samen te stellen en na te kijken;
 • Assisteren bij algemene activiteiten in de klas, de vaksectie of het team, bijv. verlenen van ondersteuning bij de organisatie, registratie en uitvoering van een onderzoek.

Wat verwacht de HvA van de opleidingsschool?

Om een optimaal leerproces van de student te stimuleren en ondersteunen verwacht de HvA onderstaande vooraf en tijdens een stageperiode van de vakdocent of Werkplekbegeleider van de school.

 • Begeleiden van de student bij de voorbereiding en de uitvoering van de (les)taken;
 • Aanbieden en structureren van leeractiviteiten die de student uitvoert en het instrueren van de student;
 • Voeren van reflectiegesprekken met en feedback geven aan de student; samen met de Schoolopleider of HvA- begeleider de activiteiten van de student evalueren;
 • Geven van een beoordelingsadvies aan het einde van de stageperiode op basis van het beoordelingsformulier.

Beroepsopdracht 3 en 4

Studenten werken ieder semester aan een beroepspdracht waarin het lesgeven centraal staat. Deze opdrachten lopen parallel aan het werkplekleren in jaar 2. In het tweede studiejaar nemen alle studenten ook deel aan de training 'Professioneel spreken.' Tijdens deze training doen studenten ervaring op met het effectief gebruik van hun stem en spraak in de lespraktijk. De training is voor de studenten een verplicht onderdeel van Werkplekleren 2 en voorwaardelijk voor het toekennen van de studiepunten van Werkplekleren 2.

Omvang en periode
 • 1 dag per week op school gedurende semester 1 en 2;
 • Indicatie aantal lesuren per week: max. 2;
 • Aantal dagdelen is berekend inclusief voorbereidingstijd (en nazorg).
Stagedagen
 • De student is 2 dagen per week beschikbaar voor de school, nl. de woensdag (m.u.v. twee opleidingen) en een tweede dag die verschilt per opleiding.
Begeleiding en beoordeling

Begeleiding:

 • Een vakdocent als Werkplekbegeleider voor de dagelijkse begeleiding;
 • Daarnaast lesbezoek/voortgangsbespreking door Schoolopleider en/of HvA-begeleider; de werkwijze kan per school verschillen;

Beoordeling:

 • Nadat de student zijn zelfevaluatie aan het portfolio heeft toegevoegd, geeft de Werkplekbegeleider een beoordelingsadvies Werkplekleren 2; de eindbeoordeling wordt verzorgd door de HvA- examinator.
Studiepunten 12 studiepunten

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 7 september 2018