Werkplekleren

Begeleiden & beoordelen

Studenten worden tijdens de stage begeleid door zowel de stageschool als door de HvA. Let op: met ingang van collegejaar 2022-2023 wordt met nieuwe beoordelingsformulieren gewerkt. De oude beoordelingsformulieren zijn dus niet meer geldig voor een stage die start in collegejaar 2022-2023.

Het eerste aanspreekpunt in de school voor de student is de Werkplekbegeleider. De Werkplekbegeleider verzorgt de inhoudelijke, dagelijkse begeleiding van de student bij het werkplekleren. Hij spreekt activiteiten met de student af, voert voortgangsgesprekken, woont lessen of andere activiteiten bij en bespreekt deze met de student. De Werkplekbegeleider heeft een adviserende rol bij tussenevaluatie en eindbeoordeling.

Op een opleidingsschool is de Schoolopleider samen met de Instituutsopleider van de HvA verantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van het concept Samen Opleiden. Op de overige stagescholen kan dit anders geregeld zijn. De Schoolopleider begeleidt de studenten in algemene zin. Hij heeft een ondersteunende rol voor de werkbegeleiders in zijn school.

De Instituutsopleider is verantwoordelijk voor de beoordeling van de student en daarmee de examinator van de HvA. Hij kan in overleg met de Schoolopleider of Werkplekbegeleider de student begeleiden.

Portfolio

Studenten houden tijdens hun stage een portfolio bij. In dit portfolio houdt de student zijn groei en competentie ontwikkeling in de stage bij en bewaart de student alle relevante documenten. Studenten dienen begeleiders toegang te verlenen tot het portfolio. Voor gebruik van het portfolio, zie ook de handleiding werkplekleren.

Beoordelen

De beoordeling bestaat uit een tussenevaluatie en een eindbeoordeling. Halverwege de stage organiseert de student zijn tussenevaluatie. De leerdoelen worden geëvalueerd aan de hand van de startsituatie en de positie van de student wordt gespiegeld aan het eindniveau, zodat de student beter weet waar hij tijdens de tweede helft van de stage aan moet werken. De student en begeleider vullen het beoordelingsformulier samen in.

Eindbeoordeling

De student organiseert aan het eind van de stage een beoordelingsgesprek en een eventueel lesbezoek door de Werkplekbegeleider en Instituutsopleider. De beoordeling bestaat uit een voorbereiding op de beoordeling, de beoordeling zelf en de registratie van de beoordeling.

Voorbereiding:

 1. In de vier dossiers van het portfolio illustreert de student zijn ontwikkeling tot (startbekwaam) docent. De vier dossiers van het portfolio vormen de input voor de tussenevaluatie en eindbeoordeling van werkplekleren. De student nodigt voorafgaand aan de tussenevaluatie en/of eindbeoordeling zijn Instituutsopleider en Werkplekbegeleider/Schoolopleider uit om zijn portfolio te lezen.
 2. De student vraagt zijn Werkplekbegeleider/Schoolopleider feedback (nog geen cijfer) te geven in het beoordelingsformulier.
 3. Voorafgaand aan het beoordelingsgesprek stuurt de student het ingevulde beoordelingsformulier aan de Instituutsopleider.
 4. De student plant in overleg een datum en nodigt de Instituutsopleider en Werkplekbegeleider en/of Schoolopleider uit voor het beoordelingsgesprek.

Beoordeling:

 1. De Werkplekbegeleider en de Instituutsopleider overleggen over het cijfer per dossier. De Instituutsopleider vult het beoordelingsformulier aan.
 2. Het eindcijfer wordt als volgt bepaald:
  • Elke dossier moet voldoende zijn.
  • De dossiercijfers komen tot stand met behulp van de omrekentabellen.
  • Het gemiddelde cijfer is het eindcijfer.
  • De Instituutsopleider (= HvA-examinator) bepaalt het uiteindelijke cijfer.
 3. In het beoordelingsformulier wordt per competentie het cijfer schriftelijk toegelicht.
 4. Een beoordelingsgesprek leidt altijd tot een resultaat (voldoende / onvoldoende / geen resultaat (GR)).
 5. Het cijfer wordt direct na vaststelling mondeling verstrekt aan de student.
 6. Bij een onvoldoende beoordeling kan de student een herkansing doen op dezelfde school óf een nieuwe stage volgen op een andere opleidingsschool.

Registratie

De Instituutsopleider is verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van de registratie van het resultaat en doet dit binnen twee weken. Daarmee is de beoordeling definitief. De student archiveert het ondertekende beoordelingsformulier in de map beoordelingen in zijn portfolio.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 20 januari 2023