Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

FAQ Taalschakeltraject Amsterdam voor klantmanagers gemeenten

Hieronder vind je een veelgestelde vragen over het Taalschakeltraject Amsterdam voor klantmanagers gemeenten

Aanmelding en toelating

Wanneer zijn de startdata van het TSA?

Er zijn vier startdata per jaar. In studiejaar 2023-2024 zijn dat: 28 augustus 2023, 13 november 2023, 12 februari 2024 en 6 mei 2024.

Wanneer hoort mijn klant de startdatum?

Het TSA controleert of het aanmeldingsformulier door de klantbegeleider compleet is ingevuld en of er bij de gemeente een brede intake heeft plaatsgevonden. Zo nodig vraagt het TSA aan de klantbegeleider nadere informatie. Als alles compleet is, ontvangt de aspirant-deelnemer een uitnodiging voor een intakegesprek.

Hoe ziet de intake van het TSA eruit en wat is het doel ervan?

Het TSA heeft ook een eigen intake. Deze begint met een startgesprek met een docent.
Het gesprek is in het Nederlands en/of Engels. De docent schat tijdens dit gesprek ook het taalbeheersingsniveau van de deelnemer in. Als er een kans is om op een hoger niveau in te stromen, volgt ook een uitnodiging voor de bepaling van het schriftelijke niveau, altijd op vrijdagmiddag op de VU, deels digitaal.

Doel is tweeledig: informeren over het traject en informatie verzamelen waarmee we inschatten of de onderwijsroute inderdaad de meest geëigende weg naar inburgering is. Het TSA neemt contact op met de klantbegeleider als het TSA hieraan twijfelt.

Is er een deadline voor de aanmelding?

De aanmelding moet ten minste twee weken voor de startdatum compleet zijn om kans te maken op plaatsing in de eerstvolgende onderwijsperiode. Als dat niet meer lukt, bespreekt het TSA met de aspirant-deelnemer hoe deze alvast kan beginnen met voorbereiden op het programma.

Kan iemand die geen Engels spreekt een universitaire studie gaan doen?

Nee, dat is vrijwel nooit een optie en ook hbo wordt lastig. Het is erg moeilijk om twee talen tegelijk en in korte tijd op voldoende hoog niveau te leren. Voor mbo zijn er wel mogelijkheden: daar wordt een laag niveau Engels gevraagd.

Kan ik een klant die geen opleidingswens heeft aanmelden voor de onderwijsroute?

Nee, dat kan niet. Het doel van de onderwijsroute is instroom in een (voltijds)studie. De beslissing voor aanmelding ligt echter bij de klantbegeleider; we verwachten dat deze ook communiceert met de klant over verplichtingen waaraan voldaan moet worden om in te burgeren via de onderwijsroute, zoals oriënteren op onderwijs, verwerven van leervaardigheden en andere benodigde vaardigheden. Belangrijk hierbij is: het TSA beslist naar welk type onderwijs geschakeld kan worden: mbo, hbo, of wo. 

Kan ik iemand aanmelden die ouder dan 28 jaar is?

Ja, dat kan, maar heeft beperkingen. Studiefinanciering voor studenten aanvragen kan niet als iemand 30+ is. Dat betekent dat de gemeente toestemming moet geven om te studeren met behoud van uitkering of dat de deelnemer moet werken en studeren tegelijk. Dat kan vaak wel bij mbo, maar in hbo en wo is studeren in deeltijd voor veel studierichtingen niet mogelijk.

Kan iemand die nog geen 18 is en bijvoorbeeld van een ISK komt, zichzelf aanmelden?

ISK-leerlingen die nog geen 18 zijn, hebben nog geen uitnodiging van de gemeente gehad om deel te nemen aan een onderwijsroute. Het advies is te wachten totdat de gemeente contact heeft opgenomen met de jongere. Voor personen onder de 18 jaar zijn geen financieringsmogelijkheden voor het TSA en zelf betalen is vaak niet mogelijk.

Kan een klant direct instromen in een groep zonder dat het hele traject doorlopen moet worden (bijvoorbeeld in een B1- of B2-groep)?

Bij het startgesprek bepaalt het TSA hoe goed iemand Nederlands spreekt. Als dit niveau hoog genoeg is om in een hoger niveau in te stromen, wordt de deelnemer uitgenodigd voor een toets schriftelijke vaardigheden. Streven is om op een passend niveau (in ieder geval niet te hoog) te plaatsen: beter de basis herhalen dan de basis te missen.  

Kan een klant ook tussentijds in een bestaande groep instromen?

Iedereen start bij voorkeur aan het begin van een onderwijsperiode. Incidenteel kan een klant op A1-niveau instromen, mits alle taalvaardigheden (lezen, luisteren, spreken, schrijven) op dat niveau zijn en nog niet op A2-niveau. Het instroommoment is dan in week 5 van de onderwijsperiode.

Deelname en afwezigheid

Kan een deelnemer vrij nemen voor familiebezoek of zelf vakantie plannen? 

Nee, dat kan niet zomaar. Bij uitzondering is het mogelijk een lesperiode over te slaan als daarin alleen NT2 gegeven wordt. Zodra er ook maatwerkvakken gevolgd worden, is het niet mogelijk een lesperiode te missen. Het advies is om familiebezoek of vakantie in de lesvrije periodes te plannen. Als dat niet mogelijk is, moet met het TSA overlegd worden. 

Mijn klant moet elke week op dezelfde dag een les missen, door een afspraak (bijvoorbeeld op het AZC/in een ziekenhuis). Kan dat?

Het dringende advies is afspraken te maken op lesvrije dagen of uren. Het volgen van het onderwijs is verplicht. Elke week een dag missen is nadelig voor het leerproces. Daarom is altijd toestemming van het TSA nodig voor het verzuimen van lessen.

Wat is het gevolg als een deelnemer later gaat starten of langer dan een week afwezig is? 

Het TSA hanteert een strikte presentieplicht. Als de deelnemer regelmatig of langere tijd absent is, volgt er een gesprek met de mentor over motivatie en omstandigheden. Het TSA tast dan af of de Onderwijsroute nog altijd haalbaar is en maakt duidelijk wat de gevolgen van absentie kunnen zijn. De deelnemer kan een jaar vertraging oplopen. Ook kan een consequentie zijn dat de deelnemer moet stoppen. 

Kan ik als klantbegeleider een presentielijst ontvangen?

Streven van het TSA is om het aan de klantbegeleider door te geven als een deelnemer meer dan vier lesdagen absent is. Een deelnemer kan een kopie krijgen van zijn persoonlijke presentielijst. Het TSA verstrekt geen groepspresentielijsten aan klantbegeleiders in verband met privacyregels. 

Onderbreking van het TSA

Kan een deelnemer tussentijds het TSA onderbreken en later het traject weer vervolgen?

Een pauze is in de meeste gevallen niet gunstig voor het (taal)leerproces, we raden het daarom af, tenzij bijvoorbeeld een taalstage in overleg met het TSA wordt gepland. Als het niet anders kan, is het mogelijk om in overleg tussen klantbegeleider, TSA en deelnemer een pauze in te lassen. Schriftelijke toestemming van klantbegeleider en het TSA na dat overleg is dan noodzakelijk. De lesuren die al zijn gevolgd blijven staan.

Kan de deelnemer na een break het TSA hervatten op zijn/haar (taal)niveau van dat moment?

Bij terugkomst wordt gekeken wat het (taal)niveau van de deelnemer op dat moment is en in welke groep de deelnemer het TSA kan vervolgen. 

Wat te doen als de deelnemer weer wil gaan starten en het eerstvolgende startmoment duurt langer dan een maand? 

Als het instroommoment na de onderbreking langer dan een maand gaat duren, zal het advies zijn om in de tussentijd de stof van de vorige onderwijsperiodes te herhalen en veel taalcontact te zoeken.

Moet een TSA-deelnemer stoppen als die zich bij nader inzien niet wil voorbereiden op een opleiding? 

In de meeste gevallen moet die persoon overstappen naar de B1-route. Deelnemers kunnen in sommige gevallen het NT2-traject bij de VU vervolgen.