Onderzoek

Hoger beroepsonderwijs is onlosmakelijk verbonden met praktijkgericht onderzoek en de beroepspraktijk. Praktijkgericht onderzoek is een middel waarmee de HvA als kennisinstelling direct bijdraagt aan de innovatie van de beroepspraktijk en oplossingen voor maatschappelijke urgente grootstedelijke vraagstukken.

Bovendien is praktijkgericht onderzoek een belangrijk middel in het vormen van een kritische, onderzoekende beroepshouding bij studenten waarmee zij zich kwalificeren tot evidence-based professionals op de arbeidsmarkt.

De HvA is de hogeschool van, voor en met Amsterdam. Het praktijkgerichte onderzoek is erop gericht om bij te dragen aan de stad Amsterdam. Daarom focust de HvA zich op thema's die aansluiten bij actuele vraagstukken in de stad Amsterdam en het werkveld. De HvA brengt haar onderzoekscapaciteit daarom samen in zes interdisciplinaire stedelijke expertisegebieden en een HvA-breed programma, op terreinen waar de HvA veel te bieden heeft:

  • Amsterdam Creative Industries
  • Urban Management
  • Urban Vitality
  • Urban Technology
  • Urban Education
  • Toegepaste Artificial Intelligence
  • Ondernemerschap (programma)

Het onderzoek is georganiseerd in zeven facultaire kenniscentra die dicht bij het onderwijs opereren. Elk kenniscentrum heeft lectoraten waarin docent-onderzoekers, promovendi en studenten onder leiding van een lector gezamenlijk aan onderzoek werken en een bijdrage leveren aan de stedelijke expertisegebieden.

De komende jaren gaat de HvA de stedelijke expertisegebieden verder versterken vanuit de lectoraten en zet de HvA in op een duurzamere samenwerking met het beroepenveld. Daarnaast wil de HvA de onderzoekscapaciteit uitbreiden, niet zozeer door meer lectoren aan te stellen, maar door onderzoekstijd van docent-onderzoekers te verruimen, door meer docenten te laten promoveren en door meer gepromoveerde docenten aan te nemen.

Onderzoeksinzet (aantal medewerkers/fte)

2018 2019 2020
Lectoren 59 / 41,8 60 / 39,8 60/42,1
Docent/Onderzoekers 332 / 143,0 364 / 159,8 372/168,2
Promovendi 78 / 44,8 99 / 57,1 94/51,7
Totaal 469 / 229,6 523 / 256,7 526/262,1

Kennisverspreiding in 2020

2018 2019 2020
Wetenschappelijke publicaties 350 330 219
Professionele publicaties 243 242 293
Totaal 593 572 584
Waarvan open access publicaties 348 (59%) 407 (71%) 445 (76%)

De HvA vindt het belangrijk dat resultaten van onderzoek vrij toegankelijk zijn en verspreidt kennis behalve via wetenschappelijke en vakpublicaties ook aan een breder publiek via bijeenkomsten, lezingen, onderwijsmateriaal, media, databestanden en ontwerpen.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 25 mei 2021