Medezeggenschap

De medezeggenschap aan de HvA is gebaseerd op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek en uitgewerkt in het medezeggenschapsreglement.

Er is een centrale medezeggenschapsraad en er zijn zeven deelraden in de faculteiten en een voor de staven en diensten. In de centrale medezeggenschapsraad (CMR) zijn alle faculteiten en de staven en diensten evenredig vertegenwoordigd. Er zijn 24 zetels, waarvan de helft door studenten en de helft door medewerkers wordt bezet. De deelraden van de faculteiten tellen – afhankelijk van de omvang van het faculteit – 12 tot 24 zetels, waarvan de helft voor studenten en de helft voor medewerkers is gereserveerd. De deelraad van de staven en diensten heeft alleen personeelszetels.

De CMR heeft maandelijks overleg met het College van Bestuur. Gespreksonderwerpen kunnen alle onderwerpen zijn die betrekking hebben op de hogeschool en waarover de raad of het College van Bestuur wil spreken.

De CMR heeft instemmingsrecht op:

  • de begroting
  • het instellingsplan
  • de vormgeving van kwaliteitszorg
  • het studentenstatuut
  • het bestuursreglement
  • de onderwijs- en examenregeling
  • regels op het gebied van arbeidsomstandigheden
  • het gebruik van het profileringfonds

De deelraden hebben overleg met de faculteitsvoorzitter.

Naast een deelraad kent elk faculteit opleidingscommissies. Deze commissies bestaan voor de helft uit studenten en voor de helft uit medewerkers. Kleine opleidingen hebben vaak een gezamenlijke opleidingscommissie. Opleidingscommissies hebben een adviserende rol met betrekking tot de opleidingen en het onderwijs- en examenreglement.

Inspraak en advies gaan in de praktijk vaak verder dan in de formele structuren is geregeld. Dit is afhankelijk van het type dossier en het onderwerp.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 2 januari 2022