Profiel en prestatieafspraken

In 2012 heeft de HvA, net zoals alle andere Nederlandse hogescholen en universiteiten, haar profiel en prestatieafspraken vastgelegd. In 2016 zijn de afspraken geëvalueerd. De Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek is positief over de inspanningen en resultaten van de HvA.

In 2012 maakte het ministerie van OC&W prestatieafspraken met de Nederlandse hogescholen en universiteiten. Die afspraken werden vastgelegd in de Profiel en Prestatieafspraken. Daarin wordt beschreven wat de HvA wil realiseren op het gebied van studenttevredenheid, studiesucces en de kwaliteit van onderwijs. Ook komt aan de orde wat de HvA wil doen aan profilering, zwaartepuntvorming en valorisatie. De plannen zijn als ambitieus betiteld.

Uit de evaluatie die in het najaar van 2016 werd uitgevoerd, blijkt dat de HvA de doelstellingen op alle terreinen heeft gehaald, met uitzondering van het studiesucces. Toch beoordeelde de reviewcommissie de inspanningen en resultaten van de HvA op dat gebied positief. Dat komt doordat de hogeschool duidelijk een goede aanpak heeft die aantoonbaar leidt tot verbetering van het bachelorrendement. Hierdoor adviseert de commissie op elk van de drie onderdelen positief over de HvA aan de minister.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 2 januari 2022