Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA)

Project

Het project KeTJA is een voortzetting van de Kenniswerkplaats Tienplus i.s.m. het Netwerk effectief Jeugdstelsel Amsterdam NEJA. De activiteiten van KeTJA ondersteunen direct het werk van de Ouder- en Kindteams en daarmee het veilig opgroeien en goed opvoeden van kinderen in Amsterdam. De kenniswerkplaats fungeert als breed georiënteerd portaal voor de praktijk: ouders, jeugdigen, vrijwilligers en beleid. Bij dit portaal komen ‘jeugdhulp brede’ vragen terecht vanuit de praktijk, zoals Ouder- en Kindteams, jeugdhulp en jeugdbescherming, SAMEN DOEN-teams en vanuit de gemeente. Daarnaast ondersteunt dit project de Ouder- en Kindteams specifiek in de methodiekontwikkeling van de Ouder- en Kindadviseurs en van het lerend systeem rondom deze teams, waaronder ook het vertalen van kennis naar het onderwijs.

Kennisondersteuning voor Ouder- en Kindteams

In het kader van de transities en decentralisatie van de Jeugdzorg heeft de gemeente Amsterdam het nieuwe jeugdstelsel grondig voorbereid in overleg met een groot aantal partijen in de stad en regio Amsterdam. In dit nieuwe jeugdstelsel staan drie transformatiedoelen centraal:

 1. Het snel bieden van effectieve hulp in de eigen, vertrouwde omgeving, zodat het beroep op specialistische zorg vermindert,
 2. Het normaliseren van opvoedingsvragen (kleine problemen blijven klein) door een sterke pedagogische basisinfrastructuur en
 3. Het versterken van de eigen verantwoordelijkheid en de eigen kracht van ouders en jeugdigen.

Daarbij streeft Amsterdam met dit nieuwe jeugdstelsel drie maatschappelijke doelen na:

 1. Meer jeugdigen met een gezonde leefstijl en een gezond gewicht;
 2. Meer jeugdigen groeiten psychosociaal gezond op;
 3. Meer jeugdigen groeien op in een veilige en positieve gezins- en thuissituatie.

Sinds 1 januari 2015 zijn er in totaal 27 Ouder- en Kind Teams (OKT’s) van start gegaan in de Amsterdamse wijken en op de scholen. Een OKT bestaat uit ongeveer 20 fte’s aan professionals uit verschillende disciplines. Samen met de Samen DOEN teams vormen de OKT’s de spil in het nieuwe stelsel van jeugdhulp en jeugdbescherming in Amsterdam.

De organisatie en werkwijze van de OKT’s zijn nieuw en nog volop in ontwikkeling. In de komende jaren van transitie ontstaan voor het praktijkveld nog vele vragen. KeTJA beoogt interactieve kennisondersteuning te bieden aan een snel veranderende praktijk. De vraag die hierbij centraal staat is:

Hoe kan kennisondersteuning optimaal bijdragen aan toegankelijke zorg voor jeugd in Amsterdam die door ouders en jeugdigen als kwalitatief goed en passend bij hun vraag ervaren wordt?

Resultaten en producten uit KeTJA

De activiteiten, resultaten en producten van KeTJA moeten aantoonbaar een bijdrage leveren aan het realiseren van de eerder genoemde transformatiedoelen (snel effectieve hulp dichtbij, kleine problemen blijven klein, verantwoordelijkheid en eigen kracht) en moeten een meer preventieve aanpak gericht op eigen kracht mogelijk maken.

Professionals binnen de jeugdzorg moeten de komende jaren een aanzienlijke bijdrage leveren aan een kanteling in het jeugdstelsel: meer bouwen op en aan de eigen kracht van ouders, jeugdigen en hun informele netwerk, en de regie meer bij de cliënten zelf laten. Bij deze professionals blijkt een grote behoefte te bestaan aan:

 1. Een interactief portaal waar lokale kennisvragen en de beschikbare kennis snel en toegankelijk worden geschakeld,
 2. Het bijeenbrengen van kennis over, handvatten voor en ervaringen met de nieuwe werkwijze,
 3. Kennisondersteuning bij het vormgeven van een ‘lerend systeem’.

KeTJA komt de komende vier jaar tegemoet aan deze kennisbehoeften, niet alleen door nieuwe kennis te ontwikkelen, maar juist ook door reeds beschikbare evidence (kennis over wat werkt) in te brengen in de context van de transformatie.

Partners in project en samenwerking

 • Verwey-Jonker Instituut - Academische Kenniswerkplaats Tienplus
 • Joint Venture Ouder- en Kindteams
 • Kenniscentrum AKMI - Hogeschool van Amsteram
 • Hogeschool Inholland
 • Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling - Jeugdzorg
 • Jeugdplatform Amsterdam
 • NEJA - Netwerk Effectieve Jeugdzorg Amsterdam
 • GGD Amsterdam
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 10 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2015

Locatie

Muller-Lulofshuis (MLH) | Amstelcampus

Wibautstraat 5a

1091 GH Amsterdam

020 595 4900