Centre of Expertise Urban Vitality

MoveWise – Optimaliseren kindertherapeutische zorg en samenwerking Amsterdamse scholen

Project

Bewegen is essentieel voor alle kinderen. De laatste jaren zien we echter een zorgelijke afname in de motorische vaardigheden van Nederlandse kinderen. Kinderen met een motorische beweegachterstand krijgen extra aandacht en zorg van onder andere de gymleerkracht en de kinderfysiotherapeut. Maar hoe werken deze professionals optimaal samen? En wat moeten zij weten over deze kinderen om hen optimaal te kunnen ondersteunen? Beide vragen staan centraal in het onderzoeksproject MoveWise.

Lector Mirka Janssen:

Ieder kind verdient het om gezond op te groeien. Daarom moeten professionals die met kinderen werken veel beter samenwerken. Want alleen dan kunnen zij elk kind optimaal ondersteunen!

Diverse factoren kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van een motorische achterstand bij kinderen. Denk aan bewegen, voeding, slaap en gezinsfactoren. Voor kinderen met een motorische achterstand is het belangrijk dat zij vroegtijdig worden gescreend. Daarom ontwikkelden onderzoekers van het HvA-lectoraat Bewegen In en Om School de ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek. Binnen deze ondersteuningsroute werken de gymleerkracht, groepsleerkracht, intern begeleider (Ib’er), jeugdarts, kinderfysiotherapeut en kinderoefentherapeut nauw samen. Uit vooronderzoek blijkt dat de communicatie tussen de professionals aan begin van de keten (gymleerkracht) en het einde van de keten (kindertherapeut) niet optimaal verloopt.

Doel

Het optimaliseren van ondersteuning voor kinderen met een motorische achterstand door een nauwe en gestructureerde samenwerking tussen de kindertherapeut en de gymleerkracht. Hierbij streeft het projectteam naar het creëren van een geïntegreerde aanpak die in de individuele behoeften van elk kind voorziet, de motorische vaardigheden verbetert en bijdraagt aan de algehele ontwikkeling van het kind.

Methode

Bij de start van het project inventariseren onderzoekers wat de huidige werkwijze is rondom kinderen met een motorische achterstand. Dit doen zij vanuit het perspectief van de gymleerkracht en de kinder(fysio)therapeut. Waarom werken deze professionals onvoldoende samen en wat is volgens hen de gewenste eindsituatie? Vervolgens onderzoekt het projectteam kinderen met een ‘groene’, ‘oranje’ en ‘rode’ score op de 4-vaardighedenscan (motoriektest) uitgebreid op bewegen (kracht, conditie, motoriek), voeding, slaap en gezinsfactoren.

Daarna stellen onderzoekers een ‘basis set’ van kindertherapeutische testen en vragenlijsten samen waarmee professionals kinderen met een motorische bewegingsachterstand in kaart kunnen brengen. Op basis van deze basis set ontwikkelen onderzoekers een dashboard. Tot slot onderzoekt het projectteam in een pilot hoe kindertherapeuten het dashboard kunnen inzetten voor het vergroten van uniformiteit tussen hun vakgenoten en als rapportage-instrument richting gymleerkrachten.

Verwachte resultaten/producten

  • Handvatten voor een goede samenwerking tussen kinder(fysio)therapeuten en gymleerkrachten bij het ondersteunen van kinderen met een motorische achterstand.
  • Een dashboard met daarin een uniforme set aan kindertherapeutisch onderzoek bij kinderen met een motorische achterstand.

Maatschappelijke impact

Het is belangrijk dat kinderen met een motorische achterstand op tijd worden gescreend. Daarom zorgt een verbeterde samenwerking tussen gymleerkracht en kinder(fysio)therapeut in de ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek ervoor dat kinderen optimaal worden ondersteund.

Bijdrage onderwijs en onderzoek

Dit project draagt bij aan het actualiseren van de curricula van de bacheloropleidingen ALO, Pabo-ALO, Fysiotherapie, Ergotherapie en Oefentherapie. Daarnaast ontwikkelt het projectteam nascholing voor professionals in het werkveld.

Betrokken lectoraten

  • Bewegen in en om School (HvA)
  • Kinderfysiotherapie (Hogeschool Utrecht)

Externe partners

  • Hogeschool Utrecht
  • Het Kenniscentrum Sport en Bewegen
  • Gemeente Amsterdam
  • Koninklijke Vereniging Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
  • Nederlandse vereniging voor kinderfysiotherapie (NVFK)
  • de Hoogstraat revalidatie
Gepubliceerd door  Urban Vitality 10 juli 2024

Project Info

Startdatum 01 jan 2024
Einddatum 31 dec 2025