Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

Jongerenwerk: participatiesamenleving-proof

9 okt 2013 16:18 | Afdeling Communicatie

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving: wat betekent dit straks voor het jongerenwerk? Judith Metz, lector Jongerenwerk in de Grote Stad aan de HvA, zette deze vraag voor het eerst op de agenda tijdens haar lectorale rede op 8 oktober 2013.

De politiek heeft de mond vol van de participatiesamenleving. Op welke waarden baseert het jongerenwerk zich eigenlijk, en is het hiermee bestand voor de toekomst?

Kern van jongerenwerk

In een helder en eenvoudig betoog legt Metz wat jongerenwerk inhoudt: het begeleiden van jongeren naar volwassenheid. Het jongerenwerk in Nederland bestaat al zo'n 150 jaar en begeleidt jongeren in een cruciale fase van hun leven; jongerenwerk beïnvloedt de manier waarop jonge mensen zichzelf en de wereld om zich heen gaan zien.

Gemiddeld gelukkig, maar steeds grotere kloof

Wereldwijd zijn jongeren in Nederland weliswaar het meest gelukkig, maar door de verregaande individualisering ervaren Nederlandse jongeren ook steeds meer druk: van social media, de straatcultuur en vanuit het onderwijs, de prestatiedruk. Daarnaast ontstaat een steeds groter wordende kloof tussen twee groepen jongeren, degenen met hogere inkomens en opleidingsniveaus versus de lagere. Deze laatste groep groeit en dreigt buiten de boot te vallen- steeds meer jongeren hebben dus professionele hulp nodig.

Waarden van het jongerenwerk

Maar wat zijn precies de waarden, de achterliggende uitgangspunten van het jongerenwerk? Ten eerste is jongerenwerk ontwikkelingsgericht : er is aandacht voor de brede, emotionele en morele ontwikkeling van de jongeren. Ten tweede opereert jongerenwerk vanuit sociale rechtvaardigheid : het biedt steun aan de jongeren die dit het hardst nodig hebben. Tot slot balanceert het jongerenwerk tussen emancipatie en disciplinering : enerzijds stimuleert het jongeren in hun zelfontwikkeling, anderzijds moeten grenzen gesteld worden.

De herziening van de verzorgingsstaat

Metz gaat ook in op de naderende participatiesamenleving, waarbij er aandacht blijft voor mensen met beperkingen, maar dure zorg voortaan voor een groot deel overgeheveld wordt naar informele netwerken en vrijwilligers. Ook vraagt de participatiesamenleving meer inzet van eigen kracht en meer integraal werken.

Metz past deze criteria toe op het jongerenwerk. Naar mensen met beperkingen gaat binnen het jongerenwerk 30% van de begeleiding uit. Ook inzet van eigen kracht staat bij jongerenwerk centraal: het leert jongeren immers hun eigen kracht te ontdekken en gebruiken. Met informele netwerken en vrijwilligers werkt het jongerenwerk al samen, en jongerenwerk werkt ook integraal: zo werken binnen lectoraat Youth Spot allerlei instanties samen.* Heeft jongerenwerk dus toekomst? Zeker, mag je wel stellen.

Participatiesamenleving: niet alles informeel

Ondanks de grotere rol van vrijwilligers in de toekomst, blijft professionaliteit in het jongerenwerk van groot belang, benadrukt Metz. Het is belangrijk dat echt vanuit die waarden gewerkt wordt. Iets dat HvA-rector Huib de Jong benadrukt bij de Rede: het gaat om meer dan kennis alleen; het gaat ook om bezieling.

Meer over Judith Metz en het lectoraat Youth Spot

Judith Metz is verbonden aan het lectoraat Youth Spot, het eerste lectoraat voor jongerenwerk in Nederland. Via onderzoekswerkplaatsen waarin professionals, studenten, docenten en onderzoekers samenwerken werkt Youth Spot aan kennisontwikkeling. Het lectoraat wordt mogelijk gemaakt door Combiwel, Dock, IJsterk, Streetcornerwork, ClickF1, Welsaen, Hogeschool van Amsterdam, ROC van Amsterdam en ROC TOP.