Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

Ambulant jongerenwerk blijkt effectief

16 sep 2013 11:20 | Afdeling Communicatie

Uit een onderzoek van het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) blijkt dat Ambulant Jongerenwerk in de praktijk effectief is.

Het draagt bij aan het vergroten van de sociaal-emotionele ontwikkeling, verantwoordelijkheid en maatschappelijke participatie van jongeren én aan het voorkomen en verminderen van overlast door jongeren. Youth Spot heeft het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met studenten van de minor Jongerenwerk.

Ambulant Jongerenwerk vormt sinds de jaren tachtig een standaardwerkwijze van het jongerenwerk. De methode houdt in dat jongerenwerkers de jongeren opzoeken in hun leefomgeving en een verbinding maken tussen de jongeren en de wereld om hen heen. Dat is vooral van belang als er spanningen zijn tussen jongeren en de omgeving. De behoeften en wensen van de jongeren zelf vormen het uitgangspunt voor het Ambulant Jongerenwerk. In de uitvoering wordt samengewerkt met ouders, buurtbewoners en ondernemers, en instanties zoals politie, hulpverlening en onderwijs.

Onderzoek bij verschillende welzijnsorganisaties

Het onderzoek naar de werking en resultaten van Ambulant Jongerenwerk is uitgevoerd in samenwerking met HvA-studenten van de minor Jongerenwerk in de grote stad en met de welzijnsorganisaties Combiwel, Dock, IJsterk en Streetcornerwork. De uitkomsten zijn gebaseerd op documentenanalyse, observaties, diepte-interviews, registratiegegevens, vragenlijsten, focusgroepen en literatuuronderzoek. Aan het onderzoek is een belangrijke bijdrage geleverd door vierdejaars studenten, vertelt lector Youth Spot Judith Metz. 'Zes groepen vierdejaarsstudenten hebben gedurende een halfjaar tweeënhalve dag per week onderzoek gedaan in de praktijk. Zij hebben meegelopen in de betrokken organisaties, in kaart gebracht wat die in de praktijk doen, en interviews afgenomen met beleidsmakers en jongeren. Het materiaal dat de studenten hebben verzameld is geanalyseerd door de onderzoekers in het lectoraat, om zo tot een methodiekbeschrijving te komen.'

'Waardevolle bijdrage van studenten'

Metz ziet alleen maar pluspunten aan deze manier van werken. 'De inzet van de studenten is voor zowel het lectoraat als voor de studenten heel waardevol. Wij kunnen dit soort onderzoek alleen doen dankzij hen; het zou anders te tijds- en arbeidsintensief zijn. Bovendien staan de studenten dankzij hun leeftijd nog dicht bij de doelgroep en dat maakt het voor hen heel makkelijk om mee te lopen met de jongerenwerkers. De minorstudenten staan op het punt af te studeren en zetten hun verworven professionele vaardigheden volop in bij dit onderzoek: overheidsbeleid op een rij zetten, jongeren benaderen en motiveren voor het onderzoek, interviewen en observeren, analyseren en tenslotte aanbevelingen formuleren. Daarnaast leren ze de beroepspraktijk op alle niveau's kennen en doorgronden: van beleidsmakers tot aan de doelgroep. Jongerenwerk is een beroep dat vooral vorm krijgt in de praktijk; het maken van deze nauwkeurige praktijkbeschrijving levert ons een schat aan informatie op over wat wél en niet werkt.'

Resultaten van het onderzoek

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat Ambulant Jongerenwerk in de praktijk effectief is. Het draagt bij aan het vergroten van de maatschappelijke participatie, verantwoordelijkheid en sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren en het voorkomen en verminderen van overlast door jongeren. Door middel van informatie en advies, (lichte) ondersteuning en toeleiden naar gespecialiseerde hulpverlening, leert Ambulant Jongerenwerk jongeren om zelf verantwoordelijkheid te dragen, ook als er problemen zijn. Van de geïnterviewde jongeren geeft 35% aan dat problemen zijn opgelost, 30% dat zij heeft geleerd om dingen zelf te organiseren en 28% heeft (meer) zelfvertrouwen gekregen. Alle andere geïnterviewden, waaronder ook beleidsadviseurs, geven aan dat de inzet van Ambulant Jongerenwerk bijdraagt aan het verminderen van overlast. Zij baseren zich hiervoor op onder andere politieregistraties; dit wordt bevestigd door literatuuronderzoek.

Het onderzoeksrapport is online in te zien: Koops, K., Metz, J., en Sonneveld, J. (2013). ‘Wij zijn de brug naar zelf aan de slag gaan’. Onderzoeksrapport Ambulant Jongerenwerk in de grote stad. Aflevering 2 Portfolio Jongerenwerk. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam / Lectoraat Youth Spot. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Judith Metz, lector Youth Spot, j.w.metz@hva.nl, 06-211 560 79.

Youth Spot is het eerste lectoraat voor jongerenwerk in Nederland. Via onderzoekswerkplaatsen waarin professionals, studenten, docenten en onderzoekers samenwerken werkt Youth Spot aan kennisontwikkeling. Het lectoraat wordt mogelijk gemaakt door Combiwel, Dock, IJsterk, Streetcornerwork, ClickF1, Welsaen, Hogeschool van Amsterdam, ROC van Amsterdam en ROC TOP.

Lectorale Rede Judith Metz

Op dinsdag 8 oktober 2013 om 16.00 uur spreekt dr. Judith Metz, lector Youth Spot - Jongerenwerk in de Grote Stad haar Lectorale Rede uit in de Kohnstammzaal van het Kohnstammhuis aan de Wibautstraat 2-4 te Amsterdam. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.hva.nl/lectoraleredejudithmetz .