Jongerenwerk helpt onderwijs, zorg en veiligheid te versterken

De lectorale rede van lector Youth Spot Stijn Sieckelinck

17 mei 2022 17:00 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Steeds meer jongeren hebben redenen om bezorgd te zijn: over hun eigen leven, over het lot van hun groep of dat van de planeet als geheel. Basale voorzieningen zoals de zorg, huisvesting en het onderwijs zijn de voorbije jaren in een crisis beland. 'Jongerenwerk kan een belangrijke partner zijn in de aanpak van deze problemen. Het draagt bij aan preventie, zonder dat het voortdurend bezig is met wat voorkomen dient te worden.' Dat stelde lector Youth Spot Stijn Sieckelinck van de Hogeschool van Amsterdam in zijn lectorale rede.

Personeelstekorten op scholen, wachttijden in de jeugdzorg, het zijn roerige tijden voor de jeugd. In de coronapandemie hebben veel gemeenten ingezien hoe essentieel het jongerenwerk kan zijn. Jongerenwerkers zijn sociaalwerkprofessionals die eraan bijdragen dat jongeren in kwetsbare posities (10-25 jaar) zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en hun maatschappelijke participatie kunnen vergroten. Jongerenwerkers kunnen een belangrijke spil vormen in de sociale netwerken rond jongeren. Stijn Sieckelinck onderzoekt met zijn lectoraat Youth Spot hoe deze samenwerkingen verder te versterken zijn.

'Een liefdesverklaring aan het jongerenwerk,' zo noemde Sieckelinck de benoeming als lector aan de HvA. Op 17 mei sprak hij tijdens de Dag van het Jongerenwerk zijn lectorale rede uit in de dependance van Pakhuis de Zwijger, New Metropolis, in Amsterdam. 'Na 2,5 jaar afstand houden moeten we de komende jaren jongeren weer in de armen sluiten,' stelt Sieckelinck.

Aandacht voor de persoon achter het gedrag

Jongerenwerk is – anders dan bijvoorbeeld jeugdzorg – gericht op het ondersteunen van jongeren in de breedste zin. Stijn Sieckelinck: 'Het draagt bij aan preventie omdat het aandacht heeft voor de persoon achter het gedrag. Het kan bijdragen aan betere schoolprestaties omdat het aandacht heeft voor meer dan prestaties alleen. Het kan bijdragen aan veiligheid door te focussen op meer dan enkel risico’s. Het draagt, kortom, bij aan preventie zonder dat het voortdurend bezig is met wat voorkomen dient te worden.'

'Jongeren die het jongerenwerk het hardst nodig hebben zijn vaak de jongeren die door de groeiende tweedeling in de maatschappij minder kans hebben om een evenwichtig bestaan op te bouwen,' stelt Sieckelinck in zjin lectorale rede. 'Wanneer zij niet op tijd ondersteund worden, neemt de kans toe dat de problemen complexer worden.'

Crises helpen verlichten

In zijn lectoraat zet Sieckelinck in op het verder onderzoeken en uitbouwen van hoe het jongerenwerk (nog) meer van betekenis kan zijn voor de jongeren die haar het hardst nodig hebben. Daarnaast kunnen de inzichten en inspanningen vanuit het jongerenwerk beter worden benut om de crises in sectoren als de jeugdhulp, onderwijs en handhaving te helpen verlichten.

Landelijke Dag van het Jongerenwerk

In Pakhuis de Zwijger ging Sieckelinck na zijn lectorale rede in gesprek met jongerenwerker Melvin Kolf, student IJsbrand Wiggelaar en Floor van Berkel, manager bij R-Newt. De rede was bovendien het sluitstuk van de Landelijke Dag van het Jongerenwerk . Deze dag, met meer dan 200 kinder- en jongerenwerkers in de Q-factory in amsterdam, bood deze beroepsgroep de kans om elkaar weer live te ontmoeten en inspiratie op te doen. Het centrale thema was het mentale welzijn van kinderen en jongeren.

Het lectoraat Youth Spot

Het lectoraat Youth Spot draagt bij aan de professionalisering van het grootstedelijke jongerenwerk. Het is een werksoort die zich bezighoudt met de begeleiding van jongeren naar volwassenheid en actief burgerschap. Voor de realisatie van haar opdracht werkt Youth Spot voor kennisontwikkeling volgens de partnership approach in de driehoek werkveld, onderwijs en wetenschap.