NRO-onderzoek intakeprocedures lerarenopleiding afgerond

Meer aandacht voor ondersteunen zelfselectie studenten

26 aug 2020 15:00 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Het langlopend NRO-onderzoek naar de voorspellende waarde, effecten en onderliggende mechanismen van intakeprocedures in de lerarenopleidingen is afgerond.

Het onderzoek bestond uit een kwalitatief deel waarin de selectie- en intake instrumenten van verschillende opleidingen in kaart gebracht zijn en een kwantitatief deel waarin de studenten die deelnemen aan de selectie- en intakeprocedure gedurende een aantal jaren gevolgd zijn.

Diverse intake-instrumenten

Tot een goede studiekeuze komen is belangrijk voor studenten, lerarenopleidingen, het werkveld en de maatschappij. Lerarenopleidingen gebruiken diverse intake-instrumenten, zoals motivatievragenlijsten, vaardigheidstesten en groepsdiscussies. Door de intakeprocedures te volgen, brengen lerarenopleidingen de geschiktheid van de aankomende student in beeld.

Sleutelvraag

Sleutelvraag was of en in welke mate de uitkomsten van de selectie en intake een voorspellende waarde hebben t.a.v. het studiesucces en de geschiktheid voor het beroep. Maar ook welke neveneffecten de selectie- en intakeprocedures hebben.

Dit is onderzocht aan de hand van data van lerarenopleidingen en studenten die verzameld zijn bij een selectie van opleidingen: drie pabo’s, acht tweedegraadsopleidingen en twee universitaire lerarenopleidingen.

Resultaten onderzoek

Het onderzoek laat zien dat:

  • de onderzochte opleidingen hun studieadvies vooral baseren op de (beter meetbare) academische vaardigheden;
  • het studieadvies vooral voorspellende waarde heeft ten aanzien van het (academische) studiesucces dat studenten hebben, namelijk als het gaat om studie-uitval en het behalen van studiepunten voor theorievakken. Er is weinig voorspellende waarde voor het behalen van de stage, oftewel voor het succes in het beroep als leraar;
  • studenten het niet-bindende (negatieve) studieadvies vaak niet opvolgen.

Meer aandacht voor zelfselectie

De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor zelfselectie. Bij zelfselectie maakt de student zelf de keuze om een studie te gaan volgen om leraar te worden. Ook ons onderzoek laat zien dat studenten dikwijls verkeerde verwachtingen van hun opleiding en beroep hebben. De studiekeuzecheck zou hierin meer ondersteuning kunnen bieden dan nu het geval is. Een aanbeveling is om intakeprocedures meer systematisch te focussen op het ondersteunen van het proces van zelfselectie bij studenten. Daarbij zijn drie zelfselectievragen richtinggevend:

1. Kan ik succesvol aan deze opleiding studeren?
2. Kan ik een succesvolle leraar worden?
3. Wil ik leraar worden en zo ja, wat voor leraar?

Aanbeveling in eindrapport en infographic

Deze aanbeveling komt terug in het eindrapport en in een infographic, die ook te vinden zijn op de website van het Kohnstamm Instituut.
Hier vindt u tevens twee videopresentaties met de uitkomsten van het onderzoek met opnames van Marco Snoek (HvA) en Paul Bisschop (SEO).

Het project ‘De voorspellende waarde, effecten en onderliggende mechanismen van intakeprocedures in de lerarenopleidingen’ is uitgevoerd door een consortium van het Kohnstamm Instituut (UvA), het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de HvA, het ICLON, Stichting Economisch Onderzoek (SEO) en de UvA, met financiering door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek NRO en sluit aan bij de Lerarenagenda 2013-2020. Het onderzoek is gestart voorjaar 2016 en had een looptijd van vier jaar.