Hogeschool van Amsterdam

Dit zijn de nieuwe profileringsthema’s

'Herkenbare basis voor het verbinden van onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk bij de FT'

2 jun 2020 10:33 | Faculteit Techniek

Studenten, docenten en (docent-)onderzoekers werken in onze faculteit al jaren in allerlei vormen, aan relevante kennis- en innovatievraagstukken. Met ons praktijkgericht onderzoek en onderwijs genereren we samen met ‘partners in education & research’ nieuwe kennis. We delen expertise en dragen bij aan de ontwikkeling van de grootstedelijke samenleving van de 21e eeuw, met in het bijzonder de metropool Amsterdam.

Om te onderstrepen waar we als faculteit samen voor staan, zijn in verschillende werksessies met vertegenwoordigers van onderwijs en onderzoek een zestal thema’s geformuleerd waarop we ons de komende jaren profileren. Deze thema’s verbinden onze opleidingen en met de onderzoeksprogramma’s Aviation en Forensisch Onderzoek en het Centre of Expertise Urban Technology. Omdat ze ook voor het werkveld relevant en herkenbaar zijn, vormen ze tevens de basis voor samenwerking met en communicatie naar de buitenwereld.

De zes thema’s zijn de volgende:

profileringsthema's Moving Forward

Bekijk het kader onderaan het artikel voor een uitgebreidere toelichting op de inhoud van deze thema’s.

Meer dan nauwere samenwerking

“Aan de hand van profileringsthema’s laten we zien waar we als faculteit Techniek voor staan”, vertelt Simon de Rijke, projectleider van de Communities of Practice. “Op dit moment wordt er ook al veel met actuele thematiek gewerkt. In die zin is er niet zo veel anders dan de huidige gang van zaken. Alleen noemen we het nu niet zo en gebeurt het nog minder systematisch en structureel. Deze gedeelde thema’s leggen de basis voor een nauwere verbinding tussen onderwijs en onderzoek. Door onderwijs aan de hand van de thema’s in te richten krijgen studenten meer kansen om bijvoorbeeld via stages, minoren of afstudeerateliers samen met onderzoekers te werken aan relevante vraagstukken in de beroepspraktijk. Omdat studenten – afhankelijk van hun opleiding - bovendien een zekere keuzevrijheid zullen krijgen met betrekking tot de thema’s waarop ze zicht willen ontwikkelen, kunnen ze via de themas hun eigen passie en motivatie aanspreken. Door onderzoek zich eveneens rond deze thema’s te centreren, kan gemakkelijker worden aangesloten op onderwijs en wordt de variëteit aan onderzoeksactiviteiten en -projecten herkenbaarder voor de buitenwereld.”

Omdat de profileringsthema’s een zeer breed scala aan onderwerpen dekken, zullen deze worden opgedeeld in deelonderwerpen. Die vormen wat we “Communities of Practice” (CoP’s) noemen: een interdisciplinaire gemeenschap van studenten, onderzoekers en werkveld waarin onderzoek plaatsvindt naar specifieke kennis- en innovatievragen van het werkveld. Denk bijvoorbeeld bij het profileringsthema Circulaire Transitie aan de Community of Practice “Circulair bouwen”. Of bij het thema Connectivity & Mobility aan de Community of Practice “Slimme en schone stadslogistiek”. Na de zomer zal er samen met onderwijs en onderzoek een start worden gemaakt met het verder verkennen van inhoud en vorm van deze Communities of Practice.

Simon: “De invulling van de Communities of Practice zullen we stap voor stap met onderwijs en onderzoek gaan verkennen en ervaren. De solide basis die we als faculteit over de afgelopen jaren hebben opgebouwd biedt hiervoor een uitstekend startpunt.”

Maar aan welke onderwerpen moeten we dan denken? Bekijk hieronder een uitgebreidere beschrijving per thema.

Designing Future Cities

Steden zitten middenin een ingrijpende verbouwing en transitie. In ruimtelijk opzicht verdicht de stad met gebiedsontwikkeling, (gebouw)transformaties en de sloop/nieuwbouw. In en met deze ruimtelijke transities moeten verduurzaming, circulariteit, energietransitie, klimaatbestendigheid en slimme mobiliteit samen leiden tot leefbare straten en buurten. Het thema Desigining Future Cities is gericht op het ontwikkelen van toepasbare inzichten en het verbinden van kennis over deze opgaven in een stedelijke context.

Circular Transition

In een circulaire economie behouden producten, onderdelen en grondstoffen hun waarde en is er geen afval. Dit spaart het milieu, vermindert de CO2-uitstoot en verbetert de leefomgeving. De transitie van een lineaire naar een circulaire economie vraagt om innovaties op verschillende schaal- en systeemniveaus waarin de rol van gebruiker, technologie en business integraal worden ontwikkeld. Innovaties die alleen tot stand komen door co-creatie met gebruikers en andere stakeholders en organisaties (publiek, privaat, non-profit). Het huidige keten- en sector denken moet worden losgelaten; in deze transitie staat levensduur denken en systeemdenken centraal.

Energy Transition

De energietransitie is de overgang naar een situatie waarin de energievoorziening structureel anders van aard en vorm is dan in het huidige energiesysteem. In dit nieuwe systeem is fossiele brandstof grotendeels vervangen door duurzame energiebronnen, is er veel aandacht voor energiebesparing en energieopslag en is de energievoorziening decentraal georganiseerd. De energietransitie vereist dat het energiesysteem fundamenteel verandert. Van centraal naar decentraal, van consumenten naar prosumenten (zelf energie opwekken), met behulp van omgekeerde netten, elektrificatie van auto’s en andere vormen van warmtevoorziening.

Connectivity & Mobility

Verbindingen met de omgeving zijn voor stad en metropoolregio Amsterdam sinds jaar en dag van levensbelang. Goederen-, mensen- en informatiestromen in stad en regio moeten op een duurzame manier worden verbonden met de (internationale) omgeving, zodat de leefbaarheid en bereikbaarheid van stad en regio en de positie van Amsterdam als internethub versterkt kan worden. Dit brengt mogelijkheden én uitdagingen met zich mee, op onder andere het gebied van nieuwe technologie voor transport en infrastructuur en samenwerking tussen partijen in flexibele netwerken in plaats van ketens.

Smart Industry

Smart Industry is een onderdeel van de “ 4e industriële revolutie” . Met behulp van een nieuwe generatie machines worden snellere, flexibelere en efficiëntere processen mogelijk, waardoor het mogelijk is om goederen van betere kwaliteit tegen een lagere prijs te produceren. En productie bijvoorbeeld weer dichterbij huis – of zelfs in de stad – te laten plaatsvinden. Deze ontwikkeling heeft ingrijpende gevolgen voor de traditionele productieverhoudingen tussen leveranciers, producenten en klanten, en voor de verhouding tussen mens en machine.

Secure & Safe Society

Dit thema verbindt de trends en ontwikkelingen met betrekking tot een veilige uitvoering van allerlei activiteiten (“safety”), maar ook de beveiliging van die activiteiten (“security”) én de opsporing en analyse van oorzaken en bijbehorende bewijsvoering op het moment dat safety of security in het geding zijn. Het gaat in dit thema zowel om de veiligheid van de fysieke als de virtuele wereld.