Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Bouwen aan Human Capital: regionale aanpak

Project

De bouw- en infrasector kan een sleutelspeler zijn in het realiseren van een emissievrije, circulaire en klimaatbestendige leefomgeving. Wat daarvoor nodig is op het gebied van human capital is onderwerp van dit project. Het lectoraat Management van Cultuurverandering van de HvA is verantwoordelijk voor het deelonderzoek 'cultuurbeïnvloeding' en vertaalt het cultuur-arena model naar de context van de gebouwde omgeving.

In het programma ‘Bouwen aan Human Capital’ staan 4 regionale samenwerkingsverbanden centraal. Het project wordt uitgevoerd binnen deze vier hubs:

 1. Pioneering in Enschede,
 2. Spark in Den Bosch,
 3. Hanze Hogeschool/Alfa College in Groningen
 4. Bouwlab R&Do in Haarlem.

In deze regio’s, en in nauwe samenwerking met alle regionale partijen (inclusief bedrijven), brengen we aan de hand van het cultuur-arena model eerst de huidige cultuur in kaart in de vier regio's. Vervolgens voeren we in een of twee regio's vervolgonderzoek uit dat van belang is voor skillsontwikkeling gericht op cultuurbeïnvloeding.

Methode

Binnen de vier hubs zal een cultuurdiagnose plaatsvinden, waaruit een cultuurveranderstrategie ontstaat. De implementatie van de veranderstrategie beperkt zich tot een of twee hubs. Via interviews met zowel opdrachtgevers als bedrijven uit de sector worden verdiepende analyses uitgevoerd die worden gevalideerd in focusgroepbijeenkomsten per regio.

De gebouwde omgeving is in transitie. Zowel opdrachtgevers als de bedrijven in de sector zullen moeten innoveren, maar dat lukt alleen in een veilige, op samenwerking gerichte cultuur. Daarom doen we in dit projectonderzoek naar cultuur en cultuurbeïnvloeding bij bouw- en onderhoudsprojecten.

Koos Johannes - projectleider

Verwachte resultaten en maatschappelijke impact

Het project levert voor de gebouwde omgeving inzichten op in de mechanismen waarlangs de bestaande cultuur in ketens en organisatienetwerken beïnvloed kan worden. In een plan van aanpak zal worden beschreven hoe deze inzichten ingebed kunnen worden in de Sharebouw & Techniek aanpak van TNO.

De maatschappelijke opbrengsten van het project ‘Bouwen aan Human Capital’ zijn:

 • Bijdragen aan de realisatie van een emissievrije, circulaire en klimaatbestendige leefomgeving door sociale innovatie en opschaling;
 • De ontwikkeling van een ecosysteem dat continue innovatie en ontwikkeling van mensen borgt door een goede afstemming tussen bedrijfsleven, onderwijs en kennispartners;
 • Het creëren van ambassadeurs voor een duurzame, toekomstbestendige leefomgeving (bij opdrachtgevers en bedrijven in de sector, wat bijdraagt aan het maatschappelijk draagvlak.

Stimuleren van lerend en innovatief gedrag

Het Sharebouw & Techniek concept van TNO beoogt lerend en innovatief gedrag van medewerkers van bedrijven en corporaties te stimuleren. Het HvA onderzoek draagt hieraan bij door op de social skills van toekomstige professionals te focussen. Verder draagt dit project bij aan de theoretische en praktische kennisontwikkeling binnen de HvA over cultuurbeïnvloeding en ketenregie.

Partners

 • Bouwlab R&Do
 • Alfa College & Hanzehogeschool
 • SPARK Makers Zone
 • Stichting PIONEERING
 • TKI Bouw &Techniek
 • TNO
 • BouwAcademie Amsterdam

Financier

Nationaal Groeifonds, Ministerie van Binnenlandse Zaken

Gerelateerde artikelen

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 28 maart 2024

Project Info

Startdatum 01 feb 2023
Einddatum 01 apr 2024