Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Nieuw boek: Hoe jongerenwerkers werken aan preventie

22 keer 1 jaar jongerenwerk in praktijk

9 sep 2020 15:33

Wat draagt het jongerenwerk bij aan het versterken van eigen verantwoordelijkheid van jongeren, het bevorderen van participatie, het vinden van hulp en het normaliseren en ontzorgen van problemen?

In het nieuw verschenen boek Hoe jongerenwerkers werken aan preventie: 22 keer 1 jaar jongerenwerk in praktijk, wordt in de vorm van casuïstiek uit de praktijk inzicht gegeven in de leefwereld van jongeren in kwetsbare situaties. Verleidingen uit het criminele circuit, een verstoorde ouder-kind relatie of een weinig stabiel sociaal netwerk kan een ontwrichtende uitwerking hebben. Duidelijk wordt hoe jongerenwerkers deze jongeren kunnen ondersteunen bij het vormen van hun identiteit en het verwerven van een eigen plek in de maatschappij.

Dit boek is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het jongerenwerk. De verhalen zijn geschikt als studiemateriaal voor (aankomend) jongerenwerkers die willen leren wat jongerenwerk is en willen reflecteren op methodisch handelen. Voor beleid en praktijk bieden de casussen inzicht in de bijdrage van het jongerenwerk aan de preventie van (jeugd)hulp zoals het versterken van eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheid van jongeren, gezondheidsbevordering en het versterken van sociale steun voor jongeren vanuit familie, vrienden en maatschappelijke instanties.

Youth Spot werkte voor het verzamelen van de 22 casussen samen met jongerenwerkers van ContourdeTwern, JoU, Dock, De Schoor, Xtra, Youth for Christ, Streetcornerwork, Participe, Combiwel, Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland en Dynamo. Deze samenwerking vond plaats in het kader van het ZonMw project Kracht van jongerenwerk waarin de bijdrage van het jongerenwerk aan de transformatiedoelen van de Jeugdwet is onderzocht.

Het boek is nu verkrijgbaar via onderstaande link:

Hoe jongerenwerkers werken aan preventie 22 keer 1 jaar jongerenwerk in praktijk

Meer weten? Neem dan contact op met Jeremy Rijnders