Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Maakplaats 021

Project

De Hogeschool van Amsterdam leidt vanuit het lectoraat Didactiek van de Bètavakken het onderzoek naar de effectiviteit van de maakplaatsen voor het leren van kinderen en jongeren. In 2018 is de nieuwe minor Maker Education gestart, waarbij studenten en docent-onderzoekers een actieve rol krijgen.

HvA-student geeft basisschoolkinderen uitleg over lasersnijder.

Het Netwerk Maakonderwijs Amsterdam bundelt en ontwikkelt kennis over maakonderwijs voor scholen, lerarenopleidingen, musea en andere plekken waar kinderen en jongeren leren door te maken. Partners zijn de leden van de Maakcoalitie Amsterdam, scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en hogescholen. Landelijk participeert dit netwerk in het STEM-netwerk van Sprong Educatief.

Het netwerk vormt de learning community van Maakplaats 021 en wordt voorgezeten door de Hogeschool van Amsterdam.

Kinderen en jongeren leren ook buiten school. Informele leeromgevingen kunnen ‘het verschil maken’ voor hun ontwikkeling, niet alleen door scholing van kennis en vaardigheden, maar ook als plaats waar jeugdigen nieuwe sociale rollen kunnen ervaren. ‘Maken’ betekent spelen met materialen en nieuwe technologie. Een maker creëert tastbare objecten en voorwerpen met behulp van technologie en ambachtelijke gereedschappen. Delen van kennis (community building) en een op groei gerichte houding (maker mindset) spelen daarbij een belangrijke rol. Onderzoekend en ontwerpend leren kinderen en jongeren de wereld om hen heen te doorgronden, te begrijpen en om die wereld mede vorm te geven..

Maakplaats 021 is super toegankelijk, in de bibliotheek, vaak in het winkelcentrum. Kinderen brengen er uren door met spelen en knutselen. Veel persoonlijke aandacht, de combinatie van gewone gereedschappen en digitale technologie, dat is goud waard

Doel

Doel van het onderzoek is om de effectiviteit te meten van de maakplaatsen voor het leren van kinderen en jongeren.

Methode

Activiteiten en leeropbrengsten van kinderen en maakplaatscoaches zijn onderzocht. Gegevensverzameling bestond uit documentanalyse, zelfevaluaties door kinderen en interviews met maakplaatscoaches en kinderen. Uit analyse van deze gegevens blijkt dat kinderen groeien op het gebied van technologie, socialisatie en persoonsvorming. Kinderen geven aan dat zij graag naar de maakplaats komen en er veel leren. De leeractiviteiten die zij zelf benoemen betreffen vooral de technologie. Volgens coaches en ouders groeien de kinderen ook als persoon.

Maatschappelijke impact

Maakplaats021 richt zich op talentontwikkeling van kinderen en jongeren, met name in buurten waar gezinnen met een lagere SES wonen. De (gratis) naschoolse cursussen op het gebied van creativiteit en technologie motiveren leerlingen en dragen bij aan hun digitale geletterdheid. Op deze manier worden hun kansen voor vervolgopleidingen vergroot en ook hun zelfredzaamheid als burger. Zo draagt het initiatief bij aan kansengelijkheid.

Bijdrage aan onderwijs en onderzoek

Het project Maakplaats021 heeft geleid tot integratie van ‘maken’ in de lerarenopleiding, d.m.v. verschillende cursussen. Zo is er een minor Maker Education ontwikkeld, wordt er bij de eerstegraadsmasteropleidingen een module ‘Verruim je vak met maakonderwijs aangeboden’. Hierin is de samenwerking met het HvA Makerslab (Faculteit FDMCI) versterkt. Inmiddels zijn diverse FOO-lerarenopleiders die zich bekwamen in digitale fabricage, om hiermee didactische hulpmiddelen (o.a. escape room) te maken. Het project heeft geleid tot vervolgonderzoeken rond maakonderwijs.

Subsidieverstrekker

Gemeente Amsterdam

Externe partners

  • OBA
  • Waag
  • Pakhuis de Zwijger
  • Gemeente Amsterdam

Resultaten/producten

Vanuit Maakplaats 021 zijn verschillende resultaten als tools, handleidingen en posters voortgekomen. Deze vind je hieronder.

Creativiteit en technologie zijn onlosmakelijk verbonden met leren. ‘Maken’ betekent spelen met materialen en met nieuwe technologie. Een maker creëert tastbare objecten en voorwerpen met behulp van die technologie en ambachtelijke gereedschappen. Delen van kennis (community building) en een op groei gerichte houding (maker mindset) spelen daarbij een belangrijke rol. Onderzoekend en ontwerpend leren kinderen en jongeren de wereld om hen heen te doorgronden, te begrijpen en te handelen om die wereld mede vorm te geven.

Kinderen en jongeren leren niet alleen op school maar ook daarbuiten: in bibliotheken, musea, buurthuizen en clubs. Die verschillende plekken vormen samen een leer-ecosysteem in de stad. Netwerk Maakonderwijs Amsterdam verbindt partijen en locaties waar kinderen kunnen leren door te maken. Zo kan het leren binnen en buiten school verbonden worden en kan er een doorgaande leerlijn ontstaan van basis- naar voortgezet onderwijs.

De expertisegroep van het netwerk brengt vragen van leerkrachten, maakplaatscoaches en schoolleiders in kaart en organiseert uitwisseling van programma’s, ervaringen en resultaten. Tevens ontplooit zij initiatieven voor nieuw onderzoek, impactmetingen en gezamenlijke publicaties. Regelmatig worden er thematische lezingen en symposia georganiseerd. Daarnaast worden er professionele leergemeenschappen opgezet.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 4 april 2024

Project Info

Startdatum 01 jan 2017
Einddatum 31 dec 2021

Locatie

OBA Oosterdok

Oosterdokskade 143

1011 DL Amsterdam