RAAK-PRO-subsidie voor drie HvA-onderzoeksprojecten

1 nov 2023 11:46 | Afdeling Communicatie

Regieorgaan SIA honoreert subsidieaanvraag voor HvA-projecten De Dynamische Schooldag, Kansrijk Talenonderwijs In Meertalige vmbo-klassen en A Blended InTervention for frail Elderly met 2,1 miljoen.

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) krijgt €2,1 miljoen RAAK-PRO-subsidie van Regieorgaan SIA, voor drie onderzoeksprojecten. Met de subsidie gaat de HvA onderzoek doen naar het effect op het algeheel welbevinden van kinderen door de schooldag dynamischer in te richten (De Dynamische Schooldag); het ontwikkelen en evalueren van de inzet van blended care bij ouderen om fysiek functioneren in een thuissituatie te optimaliseren (A Blended InTervention for frail Elderly); en hoe een meertalige, talenbewuste aanpak effectief vorm kan krijgen in taaldiverse vmbo-klassen waarbij ook flexibel inzetbare les- en professionaliseringsmaterialen worden opgeleverd (Meertalige vmbo-klassen).

De dynamische schooldag

Er is, mede door de lockdowns in 2020 en 2021 een groeiende behoefte vanuit het basisonderwijs niet alleen te focussen op de cognitieve ontwikkeling van kinderen maar te kijken met een bredere focus op het welbevinden van kinderen. Leerkrachten geven aan meer kinderen in de klas te hebben die problemen in hun gedrag laten zien. In het onderzoeksproject gaan enkele groepsleerkrachten en vakleerkrachten bewegingsonderwijs experimenteren met het meer dynamisch inrichten van de schooldag, waarbij er regelmatig een afwisseling is van zittend leren en (gezamenlijke) beweegmomenten. In het onderzoeksproject wordt zowel gekeken naar of het lukt om een opmaat gemaakte dynamische schooldag toe te passen en wat de effecten zijn op het gedrag in de klas en hun zit- en beweeggedrag.

De Dynamische Schooldag is een onderzoek van Centre of Expertise Urban Vitality. Betrokken bij het project is Mirka Janssen, Lector Bewegen In en Om School.

A Blended InTervention for frail Elderly (BITE-IT)

De inzet van blended care in de zorg neemt toe. Een specifieke groep die baat kan hebben bij blended care zijn ouderen die na revalidatie in de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) thuis verder revalideren. Een groot gedeelte van de ouderen ervaart een terugval in fysiek functioneren en zelfredzaamheid bij thuiskomt en heeft baat bij intensieve zorg omtrent voeding en beweging. Een blended interventie die gezond beweeg- en voedingsgedrag combineert biedt kansen. Het doel van het huidige project is ouderen én hun behandelaren te ondersteunen bij het optimaliseren van fysiek functioneren in de thuissituatie, door een blended voeding- en beweegprogramma te ontwikkelen en te testen in de praktijk.

BITE-IT is een onderzoek van Centre of Expertise Urban Vitality. Betrokken bij het project is Bart Visser, lector Oefentherapie en Peter Weijs, lector Voeding en Beweging.

Meertalige vmbo-klassen

Het onderwijs, en het talenonderwijs in het bijzonder, heeft de opdracht te zorgen dat kinderen en jongeren competenties ontwikkelen voor een succesvolle deelname op school en de samenleving.
In de huidige superdiverse en geglobaliseerde maatschappij wordt het talenonderwijs geconfronteerd met twee uitdagingen. Ten eerste zijn klassen steeds taaldiverser, zeker op het vmbo; grote aantallen leerlingen groeien op met een andere taal dan of naast het Nederlands. Leraren voelen zich onvoldoende voorbereid om hun onderwijs af te stemmen op deze meertalige realiteit, wat ertoe leidt dat niet alle leerlingen optimale leerkansen krijgen. Ten tweede staat het talenonderwijs onder druk: veel leerlingen halen beoogde niveaus niet en zijn ongemotiveerd voor de talenvakken. Het project onderzoekt hoe een meertalige, talenbewuste aanpak effectief vorm kan krijgen in taaldiverse vmbo-klassen waarbij ook flexibel inzetbare les- en professionaliseringsmaterialen worden opgeleverd.

Meertalige vmbo-klassen is een onderzoek van Catherine van Beuningen en Daniela Polisenska

De RAAK-PRO-subsidie van Regieorgaan SIA is ingesteld om de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen te bevorderen. Dit doen zij door samenwerking tussen hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen te stimuleren. Bij RAAK-PRO staat een vraag uit de beroepspraktijk centraal. De subsidie bedraagt maximaal 7 ton per onderzoeksproject. De projecten ‘De dynamische schooldag’, ‘Kansrijk talenonderwijs in meertalige vmbo-klassen’ en ‘A Blended InTervention for frail Elderly (BITE-IT)- The development and evaluation of a blended physical activity and nutrition intervention for frail older adults’ van de HvA zijn gehonoreerd en hebben allen dit bedrag toegewezen gekregen.