Coalitie Duurzame Digitalisering roept overheid op tot aanpak

18 okt 2022 09:00 | Afdeling Communicatie

De Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering (NCDD) biedt minister Adriaansens (EZK) vandaag een manifest voor een integrale aanpak van duurzame digitalisering. De Hogeschool van Amsterdam maakt deel uit van de coalitie.

Nederland moet internationaal duurzaam digitaal koploper worden. Dat kan volgens de coalitie door het ontwikkelen en toepassen van digitale technologieën en data. Met oog voor het inpassen van digitale infrastructuur en het bestrijden van klimaatverandering, andere negatieve milieueffecten en impact op grondstoffen.

De coalitie van ruim 70 organisaties , waaronder de Hogeschool van Amsterdam, wil hiervoor samen met overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en inwoners, bestaande kansen verzilveren, knelpunten oplossen en een routekaart ontwikkelen. Zo moet de transitie naar een duurzame digitale infrastructuur worden versneld en de ecologische footprint van ons digitale systeem worden geminimaliseerd.

Knelpunten en aanbevelingen bij duurzame digitalisering

De coalitie identificeert zes knelpunten en beveelt oplossingen aan. Deze moeten de basis vormen voor een Routekaart Duurzame Digitalisering. Zo is er momenteel sprake van incoherent en versnipperd overheidsbeleid, een gebrek aan cijfers om integraal op te sturen, gebrekkige wetgeving, versnipperde kennisontwikkeling en innovatie, en ontbreekt het aan een eerlijk Europees speelveld.

Om deze knelpunten op te lossen draagt de coalitie aanbevelingen aan:

  • Eenduidig eigenaarschap in de vorm van één coördinerend ministerie
  • Meer op data sturen om inzicht te krijgen om de optimale afwegingen te maken op het raakvlak van digitalisering en duurzaamheid
  • Aanpassing nodig van (bestaande) (transitie)wet- regelgeving die ervoor zorgt dat duurzame keuzes vanzelfsprekend gemaakt worden
  • Een kennisoffensief dat zorgt voor tools, kennis en mensen
  • Maak toegang tot innovatie laagdrempeliger, met een focus op integratie van het energiesysteem en digitale systeem, met speciale aandacht voor software, hardware en dataverwerking
  • Ook zal Nederland nog zichtbaarder moeten worden in het Europese gesprek over duurzame digitalisering.

“De klok tikt door. Digitalisering is een essentieel onderdeel van verduurzaming en de digitalisering moet ook duurzaam zijn. Onze coalitie weet als geen ander welke kansen er zijn, maar ook welke knelpunten we moeten oplossen. Dat kunnen we niet zonder deze regering. Het is tijd voor collectieve daadkracht,” aldus Eske van Egerschot-Montoya Martinez, Kwartiermaker van de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering.

Iedere student die bij de HvA afstudeert, is digitaal vaardig en voorbereid op de digitale transformatie van het beroepenveld.

“Als grote kennisinstelling”, zegt vicevoorzitter Hanneke Reuling van de HvA, “hebben wij de opdracht om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken via praktijkgericht onderzoek. We leiden toekomstige professionals op die handen en voeten geven aan verduurzaming. Iedere student die bij de HvA afstudeert, is digitaal vaardig en voorbereid op de digitale transformatie van het beroepenveld. Bovendien werken we hard om het tekort aan technisch geschoold personeel op te lossen via om- en bijscholing zoals Make IT Work. Door deze coalitie dragen we bij aan het verder verduurzamen van digitaal Nederland.”

Een andere bijdrage van de HvA is de mogelijkheid voor HBO-ICT-studenten om voortaan binnen de normale studieduur een tweedegraadslesbevoegdheid erbij te halen, zodat zij na hun afstuderen ook kunnen lesgeven op vmbo, mbo, en de onderbouw van havo en vwo.

Verduurzaming digitalisering essentieel in behouden koppositie Nederland

Digitalisering speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van economische veerkracht en weerbaarheid. Nu en in de toekomst. Daarnaast vormt het een sleutel in het versnellen van economische en ecologische verduurzaming. Waar Nederland momenteel een vierde positie in de EU-kopgroep bekleedt, moet het verder verduurzamen van digitalisering deze positie voor de toekomst veiligstellen en verder uitbouwen.

“De digitale sector is de afgelopen jaren heel actief en succesvol geweest op het thema duurzaamheid. We hebben grote efficiencyverbeteringen laten zien op het gebied van energie en grondstoffen. Om dat in de toekomst te blijven doen, moeten we een tandje bijschakelen en samenwerken met de hele keten. De nieuwe coalitie gaat ons daarbij helpen”, aldus Lotte de Bruijn, directeur NLdigital.

De NCDD (Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering) komt voort uit het

Amsterdam Economic Board initiatief ‘LEAP’. Samen met ECP | Platform voor de Informatiesamenleving en de Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) werken zij, in een publiek-private coalitie van ruim 70 organisaties vanuit overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en inwoners, aan de fundamenten van Nederland als internationaal duurzaam digitaal koploper.