Manifest tegen stagediscriminatie ondertekend op de HvA

13 jul 2022 09:38 | Afdeling Communicatie

Voor veel studenten in het hoger onderwijs is stagediscriminatie de dagelijkse realiteit. Ze kunnen moeilijk een stageplaats bemachtigen of krijgen te maken met discriminatie tijdens een stage. Hogescholen, universiteiten, de ministeries van OCW en SWZ, studentenorganisaties en werkgevers hebben vandaag op de Hogeschool van Amsterdam een manifest ondertekend om stagediscriminatie aan te pakken. Studenten moeten op zo’n manier worden begeleid dat iedereen een gelijke kans heeft op een stageplek.

Een student met migratieachtergrond voor wie geen plek is bij een stagebedrijf, terwijl een medestudent zonder migratieachtergrond daar wèl wordt aangenomen. Of een student die wordt afgewezen voor een stage nadat ze had verteld over haar niet-heteroseksuele achtergrond. Het zijn twee voorbeelden van stagediscriminatie: kansenongelijkheid bij het bemachtigen van een stageplek, of discriminerende uitingen tijdens een stage. Dit gebeurt op basis van identiteitskenmerken als kleur, migratieachtergrond, seksuele oriëntatie, gender, religie en functiebeperking.

Emotionele impact

Uit onderzoek blijkt dat stagediscriminatie structureel van aard is en een grote emotionele impact heeft op studenten. Deze vorm van discriminatie beïnvloedt zelfvertrouwen en welbevinden op een negatieve manier, vergroot de kans op studievertraging en het vroegtijdig afbreken van de studie en zorgt ook voor een moeilijkere start op de arbeidsmarkt.

Gezamenlijke aanpak

Stagediscriminatie kan alleen gezamenlijk worden opgelost. VH (hogescholen), UNL (universiteiten), studentenorganisaties ISO en LSVb, de ministeries van OCW en SZW en werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland slaan daarom nu de handen ineen. Ze komen in actie met het ondertekenen van een manifest tegen stagediscriminatie hoger onderwijs en een gezamenlijk meerjarig werkprogramma. De organisaties spreken daarin uit dat ze gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het tegengaan van stagediscriminatie, en dat ieder op zijn eigen manier aan zet is om dit complexe vraagstuk te helpen oplossen.

“Discriminatie in iedere vorm is onacceptabel. Actie tegen stagediscriminatie is nodig omdat het jongeren uitsluit van deelname aan de maatschappij en hen de kans op persoonlijke ontwikkeling en perspectief ontneemt. Voor mij is kansengelijkheid een topprioriteit en daarom wil ik stagediscriminatie hard aanpakken, zowel in het hoger onderwijs als in het mbo,” zegt Minister van OCW Robbert Dijkgraaf.

“Het hbo neemt zijn verantwoordelijkheid om extra op in te zetten op het voorkomen van stagediscriminatie,” zegt voorzitter van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen. “Daar spelen docenten een essentiële rol in als verbinder tussen de stagiair en het stageadres”.

In de periode tot en met 2026 wordt in samenwerking met ECHO (Expertise Centrum Diversiteitsbeleid) gewerkt aan onder meer het vergroten van het maatschappelijke bewustzijn over stagediscriminatie. Ook is het doel gezamenlijk effectieve verbeteracties te ontwikkelen, zowel op basis van bestaande maatregelen als door het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen.

Verder worden studenten, onderwijsprofessionals en werkgevers getraind, ondersteund en geactiveerd bij het aanpakken van stagediscriminatie. Concreet gaat het bijvoorbeeld om adequate begeleiding van studenten bij het zoeken, vinden en behouden van stageplekken, om zo elke student een gelijke kans te bieden op een stageplek. Bij de ondersteuning van studenten en in het curriculum van instellingen is er aandacht voor stagediscriminatie. Procedures binnen onderwijsinstellingen voor het melden en bespreekbaar maken van stagediscriminatie worden beter kenbaar gemaakt.

Belangrijk rol voor werkgevers

Bij het tegengaan van stagediscriminatie spelen werkgevers ook een belangrijke rol. Zo zal het Wetsvoorstel Toezicht Gelijke Kansen bij werving en selectie ook van toepassing zijn op de werving en selectie van stagiairs. Voor de ondersteuning van werkgevers wordt daarom aansluiting gezocht met o.a. het programma VIA (Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt) en de Aanpak Arbeidsmarktdiscriminatie. Dit moet de diversiteit en inclusie bevorderen op de werkvloer.

De ondertekenaars overleggen regelmatig over de concrete uitwerking van het manifest, de voortgang en de impact. In dat overleg kunnen ze gezamenlijk besluiten tot aanvullende maatregelen en wijzigingen in het manifest.

Het manifest werd ondertekend op het Kohnstammhuis van de Hogeschool van Amsterdam. Collegevoorzitter Jopie Nooren onderschrijft de ambities. “Binnen de HvA is het vanzelfsprekend dat we zorgdragen dat studenten kunnen leren in een diverse en inclusieve omgeving waarin zij zich veilig, gezien en gewaardeerd voelen. We doen ons werk in verbinding met de beroepspraktijk en een passende en uitdagende stageplek voor iedere student hoort daarbij. Stagediscriminatie vinden wij onacceptabel en tekenen met overtuiging het manifest om zo samen met de werkgevers, studentenorganisaties en de overheid iedere vorm van stagediscriminatie te voorkomen.”