AMFI neemt conclusies en aanbevelingen uit onderzoek over

Mode-instituut intensiveert het werken aan sociale veiligheid

30 jun 2021 13:55 | Afdeling Communicatie

De decaan van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI) van de Hogeschool van Amsterdam neemt de conclusies en aanbevelingen voor het verbeteren van de sociale veiligheid bij het Amsterdam Fashion Institute (AMFI), van onderzoeksbureau Bezemer & Schubad over.

Het rapport van het onafhankelijk onderzoek dat er ligt is zeer kritisch. AMFI is niet voor alle studenten en medewerkers een veilige leer- en werkomgeving. Studenten zijn op een onacceptabele manier behandeld door docenten die hen moest opleiden en een deel van de studenten geeft aan daar nu nog steeds last van te hebben.

Interviews met (oud-)studenten en medewerkers

Het onderzoeksbureau sprak in een perceptieonderzoek met 109 personen die zichzelf voor het onderzoek hadden aangemeld. 39 (oud-)studenten en 70 medewerkers van AMFI. 41 personen dienden een schriftelijke verklaring of schriftelijk opmerkingen in, waarvan 19 aanvullend op hun interview en 22 uitsluitend schriftelijk.

De geïnterviewde (oud-)studenten benoemen als belangrijkste bronnen voor sociale onveiligheid een extreem hoge werkdruk, de bejegening van enkele docenten die erop gericht zou zijn het zelfbeeld en zelfvertrouwen van studenten af te breken, intimidatie door docenten en daardoor aangewakkerde concurrentie tussen studenten onderling. Ook zijn klachten van studenten onvoldoende serieus genomen. De (oud-)studenten spreken vooral over sociale onveiligheid bij de afdeling Design en in onderdelen van de afdeling Branding. Het merendeel van de negatieve ervaringen ligt in het verleden, maar uit de interviews komt naar voren dat ze ook in het heden nog voorkomen. Studenten doen in het rapport een aantal concrete aanbevelingen tot verbeteren.

Medewerkers ervaren ook een te hoge werkdruk. Ze geven daarnaast aan te lijden onder een gebrek aan koers, visie en strategie van AMFI. Verder geven zij aan een tweedeling te zien in het docententeam. Medewerkers doen in het rapport een aantal concrete suggesties tot verbetering en geven aan zich hiervoor te willen inzetten.

Cultuurverandering

De onderzoekers stellen vast dat de afgelopen twee jaar, onder leiding van de nieuwe directeur, veranderingen zijn ingezet die door een groot deel van de studenten en medewerkers als positief worden ervaren. De afgelopen jaren is het curriculum in het eerste opleidingsjaar aangepast waardoor er lagere werkdruk voor studenten is, meer persoonlijke begeleiding en meer focus op de rol van studenten in de modewereld van de toekomst is gekomen. Aan de veranderingen in het tweede jaar wordt op dit moment gewerkt. Mogelijk zijn de groeiende positieve cijfers van de studenttevredenheid (NSE 2021), met name in het onderdeel ‘begeleiding & contact’ een eerste indicatie dat met de veranderingen de juiste weg is ingeslagen. Het onderzoek van Bezemer & Schubad laat zien dat de cultuurverandering met grote urgentie moet worden doorgezet. De komende weken beraadt de directeur van AMFI zich, samen met de decaan van de faculteit, op de stappen die nodig zijn om de nodige veranderingen door te voeren. Zo nodig wordt advies en versterking van buiten AMFI gevraagd.

Reactie Frank Kresin, decaan FDMCI en opdrachtgever voor het onderzoek

“Het rapport bevestigt dat de sociale veiligheid onvoldoende geborgd is binnen AMFI. Studenten zijn op een onacceptabele manier behandeld door docenten die hen moest opleiden en begeleiden. Dat raakt me diep en mag nooit meer gebeuren; ik bied hen namens de Hogeschool van Amsterdam mijn oprechte excuses aan. Het is helaas gebleken dat medewerkers te weinig houvast hebben en dat de mechanismes om klachten tijdig te signaleren niet adequaat hebben gewerkt. Daardoor hebben de signalen die in het rapport van Bezemer & Schubad naar voren komen mij niet bereikt. Dat betreur ik zeer en dat moet echt anders. Het rapport geeft ons stevige leidraden om alles te doen wat in ons vermogen ligt om de sociale veiligheid voor iedereen binnen AMFI te verbeteren en te borgen. We nemen de conclusies en aanbevelingen uit het rapport over. In de komende weken bepalen we welke acties en maatregelen daar, aanvullend op de ingezette veranderingen, voor nodig zijn. We trekken samen op met andere kunst- en modeopleidingen in Nederland die een contourennota voor sociale veiligheid hebben opgesteld. Zo neemt de sector zelf regie in het blijvend werken aan sociale veiligheid. De inzichten uit dit rapport zullen we ook met hen delen.”

Reactie Dirk Reynders, directeur AMFI

“Het rapport bevestigt de schrijnende verhalen die de afgelopen maanden via (oud)-studenten bij ons terecht zijn gekomen. Daarvoor bied ik mijn excuses aan en het maakt mij verdrietig maar tegelijk strijdbaar om met urgentie veranderingen door te voeren. Onder mijn verantwoordelijkheid zal het nooit meer voorkomen dat studenten niet zichzelf kunnen zijn en worden afgebrand. Ook medewerkers hebben AMFI niet ervaren als een veilige werkomgeving. Alle aanbevelingen die we daarover ontvangen volgen we structureel op. Ook is er vanuit het managementteam te weinig koers, visie en strategie geboden. Dat trek ik me zeer aan en vraagt om meer en ander leiderschap van mij en het MT. Zowel medewerkers als studenten hebben in het onderzoek een groot aantal suggesties gedaan, en daar maken we dankbaar gebruik van. We staan voor een grote verandering en dat kan alleen als iedere medewerker bij AMFI de aanbevelingen uit het onderzoek onderschrijft en zich voor 100% inzet om bij te dragen aan het realiseren van de cultuurverandering. De eerste stappen om de werkdruk van studenten te verlagen zijn gezet. We beginnen direct met het doorvoeren van de aanbevelingen uit het rapport.”

Leed

Elke student met een negatieve ervaring binnen AMFI is er één teveel, of dat nu in het verleden is gebeurd of recent. Studenten die leed hebben ervaren kunnen bij de Hogeschool van Amsterdam terecht via AMFI2021@hva.nl.

Achtergrond

In het voorjaar van 2021 kwam AMFI in het nieuws rondom Martijn N., de voormalig directeur van MOAM die werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Onder een reactie van AMFI op de publicatie over Martijn N. verhalen van (oud-) studenten die vertelden hoe zij zich tijdens hun tijd binnen AMFI niet veilig hebben gevoeld. De decaan van de faculteit waaronder AMFI valt, gaf naar aanleiding van de reacties op dit bericht opdracht tot een onafhankelijk onderzoek naar de sociale veiligheid van AMFI en de mechanismen om die te waarborgen.(Oud-)studenten en medewerkers werden opgeroepen om hun verhaal te doen bij het onafhankelijk onderzoeksbureau Bezemer & Schubad.

AMFI

Het totaal aantal studenten dat bij AMFI studeert is rond de 1.400 studenten. Jaarlijks worden ongeveer 430 studenten toegelaten. 14% van de studenten stopt in het eerste jaar. Dit is lager dan het gemiddelde aan de Hogeschool van Amsterdam. Het studierendement, het percentage studenten dat de hoofdfase binnen 4 jaar afrondt is bij AMFI 70%. Iedere hogeschool doet mee aan het landelijke studententevredenheidsonderzoek, de NSE. AMFI scoort op een schaal van 1-5 een 3,9. Dat is iets hoger dan het landelijke gemiddelde (3,8). De categorie ‘betrokkenheid en contact’ springt daar in positieve zin extra uit.