Hogeschool van Amsterdam

Aanmeldingen 2018-2019: lagere instroom HvA verwacht

24 mei 2018 15:23 | Afdeling Communicatie

Voor het komend studiejaar (2018-2019) hebben zich bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) minder studenten aangemeld dan vorig jaar op 1 mei. Daardoor is het waarschijnlijk dat er in september minder studenten in zullen stromen dan vorig jaar, toen de groei van het aantal nieuwkomers aan de HvA met 10% ver boven het landelijk gemiddelde van 4% lag.

Terwijl er landelijk sprake is van een toename van bijna 3%, daalde het aantal zogenaamde ‘verzoeken tot inschrijving’ bij de HvA met meer dan 3%. Een nadere bestudering van de cijfers per faculteit laat een sterk wisselend beeld zien. Er zijn drie faculteiten met meer voltijdaanmeldingen dan vorig jaar. Bij de Faculteiten Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI) en Gezondheid (FG) is sprake van een flinke toename van rond de 10%, bij de Faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO) ruim 3%. Bij de Faculteiten Business en Economie (FBE), Bewegen, Sport en Voeding (FBSV) en Maatschappij en Recht (FMR) daalt het aantal voltijdaanmeldingen met meer dan 10%. Bij de Faculteit Techniek (FT) is sprake van een daling van meer dan 4%.

Omdat bij een aantal opleidingen met een numerus fixus het aantal aanmeldingen flink boven het gestelde maximum ligt, zijn de cijfers vertekend. Als het aantal aanmeldingen bij een opleiding met een dergelijke numerus fixus bij meer aanmeldingen dan dit maximum wordt gesteld op het maximum, groeit FDMCI minder hard, terwijl FG en FBSV nagenoeg gelijk blijven en de daling bij FMR en FT iets groter wordt. De ontwikkeling bij FOO en FBE verandert hierdoor niet.

De definitieve instroomcijfers worden begin 2019 bekend.