Hogeschool van Amsterdam

€50.000 voor buddyproject HvA Ergotherapie met asielzoekers

Comeniusbeurs voor onderwijsvernieuwingsproject

7 mrt 2017 09:25 | Afdeling Communicatie

HvA-studenten en jonge asielzoekers gaan vanaf april buddy’s vormen in een onderwijsproject, zodat beide groepen van elkaar leren en diversiteit binnen de opleiding op een positieve manier meer aandacht krijgt. Voor dit initiatief ontving docent en hoofd opleiding Ergotherapie Soemitro Poerbodipoero van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) gisteren een ‘Comenius Teaching Fellow’ beurs van 50.000 euro uit handen van minister Bussemaker van OCW.

Poerbodipoero behoort tot de eerste tien docenten uit het hoger onderwijs die deze beurs voor onderwijsvernieuwing krijgen. Minister Bussemaker overhandigde in Den Haag de nieuw ingestelde Comenius-beurzen van €50.000 aan vijf wo-docenten en vijf hbo-docenten .

Met de beurs gaan deze docenten eigen onderwijsprojecten van een jaar uitvoeren die gelijke kansen in het hoger onderwijs bevorderen. Hun plannen zijn geselecteerd uit 92 aanvragen die het ministerie van OCW binnenkreeg vanuit het hoger onderwijs.

Buddyproject

HvA-docent/hoofd opleiding Poerbodipoero krijgt de Comeniusbeurs voor een buddyproject, dat ook als doel heeft om de gelijke kansen van studenten te bevorderen. De diversiteit onder studenten neemt toe, signaleert de opleiding, en daarbij valt op dat mannelijke studenten en studenten met een migratie-achtergrond vaker uitvallen dan de andere studenten. Dit buddyproject met asielzoekers moet ervoor zorgen dat er meer binding ontstaat met de opleiding, en dat er meer ruimte komt voor de diversiteit van studenten zelf in het onderwijs.

Drie vluchteling-studenten van de HvA. Foto: Folia

Eerstejaarsstudenten Ergotherapie worden gekoppeld aan jonge asielzoekers, met en zonder status, via New Dutch Connections , een netwerkorganisatie gericht op talentontwikkeling van vluchtelingen. Ouderejaarsstudenten gaan stage lopen in het project. Het buddyproject moet zowel voordelen opleveren voor de asielzoekers als voor de studenten zelf.

Gefocust op nieuwe toekomst

Het is de bedoeling dat de studenten als buddy de asielzoekers helpen om regie te krijgen over hun leven hier, en om de competenties en kennis op te doen om de weg te vinden naar studie en werk. Tegelijk kan de toekomstgerichte mindset van deze jonge asielzoekers bijdragen aan de bewustwording onder studenten.

‘In dit project verbinden we de nieuwsgierigheid van studenten met jongeren die mee willen doen’, zegt Poerbodipoero. ‘Deze asielzoekers, leeftijdgenoten van de studenten, zijn enorm gefocust op de toekomst. Bij elke instantie worden zij opnieuw met hun – vaak traumatische- verleden geconfronteerd. Maar zij willen juist niets liever dan op een positieve manier opnieuw beginnen, een nieuwe start maken met leren en werken.’

Soemitro Poerbodipoero


Inleven

Het buddyproject moet studenten en docenten daarom prikkelen om na te denken over de kansen en mogelijkheden die je hebt, maar ook over de moeilijkheden die mensen daarbij kunnen ondervinden. Poerbodipoero: ‘Het is van belang dat studenten zich leren inleven in mensen met bijvoorbeeld een andere cultuur, andere seksuele geaardheid of andere sociaal-economische status.’

Dit is juist ook van belang binnen de opleiding Ergotherapie, omdat ergotherapeuten er bij uitstek voor zorgen dat mensen uit allerlei groepen in de samenleving regie kunnen krijgen over de dagelijkse activiteiten in hun leven, en mee kunnen doen met de samenleving. De opleiding Ergotherapie is al bezig met een vernieuwing van het curriculum, waarvan dit nieuwe buddyproject nu een vast onderdeel kan worden.


Ook docenten bewustmaken

In het buddyproject gaan de studenten wekelijks hun ervaringen terugkoppelen in dialogen en debatten in de klas. Ook docenten moeten hiervoor meer worden geschoold op het gebied van culturele sensitiviteit en diversiteit. En dat is weer van belang voor het vergroten van de binding van studenten met hun studie en met hun medestudenten. Want als er meer ruimte is voor de verscheidenheid van studenten, voelen die zich ook meer betrokken bij de opleiding.

Poerbodipoero: ‘Wat opvalt is dat studentenen docenten vaak van elkaar niet eens weten hoe divers hun achtergrond eigenlijk is. Medestudenten of collega's blijken vaak veel diverser te zijn dan studenten of docenten in eerste instantie denken. Een rijke bron van inspiratie.’

De commissie die de beurzen toekent, gaf aan dat zij enthousiast is over het buddyproject vanwege de directe aansluiting bij de Gelijke Kansen-agenda. ‘Het maakt diversiteit tastbaar voor studenten, en geeft de deelnemers die via NDC deelnemen aan het project zicht op het hoger onderwijs in Nederland. Het project is bovendien direct relevant voor de ergotherapeut-in-opleiding, die als professional over steeds sterkere interculturele vaardigheden moet beschikken.’