Hogeschool van Amsterdam

Werkplaats Onderwijsonderzoek van start

Amsterdamse kennisinstellingen en schoolbesturen verstevigen samenwerking

23 jun 2016 15:18 | Afdeling Communicatie

Drie Amsterdamse schoolbesturen (ASKO/STAIJ/Sirius) en drie Amsterdamse kennisinstellingen (HvA/UvA/Kohnstamm Instituut) gaan als consortium hun samenwerking uitbouwen en verstevigen in een Werkplaats Onderwijsonderzoek Primair Onderwijs (PO) Amsterdam. In een tweejarige pilot, gesubsidieerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), gaat het consortium onderzoek doen naar de handelingsbekwaamheid van leerkrachten bij diversiteit.

Het doel van de werkplaats is om via gezamenlijk onderzoek, praktijkrelevante kennis te ontwikkelen over een vraagstuk dat onderwijsprofessionals, opleiders en onderzoekers in een grootstedelijke omgeving bindt.

Diversiteit

Vragen over diversiteit leven sterk bij de betrokken schoolbesturen. Leerkrachten ervaren handelingsverlegenheid bij de diversiteit van de leerlingpopulatie in hun klassen en scholen en willen zich hierop verder professionaliseren. Het begrip diversiteit verwijst hierbij zowel naar individuele verschillen tussen leerlingen in cognitieve en sociale ontwikkelingen als naar kenmerken van de sociale context waarin leerlingen opgroeien, zoals etniciteit, cultuur, thuissituatie en sociaaleconomische status.

Aan de hand van gezamenlijk onderzoek wordt praktijkrelevante kennis ontwikkeld over de vaardigheden van leerkrachten, lesinhoud en schoolvisie. Met deze kennis wordt de handelingsbekwaamheid van leraren over diversiteit vergroot.

Kwaliteit van onderwijs

De werkplaats wordt zo ingericht dat de deelnemende partijen op een gelijkwaardige manier samenwerken aan onderwijsonderzoek en onderzoekscultuur op de basisscholen. Vragen uit de onderwijspraktijk vormen de basis voor onderzoek. Het uiteindelijke doel is het verder verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op basis van kennis en ervaring die is opgedaan in de onderwijspraktijk.

Iameducation

De context voor de Werkplaats is een bestaande samenwerking tussen de drie kennisinstellingen in Amsterdam onder de noemer www.iameducation.nl.