Hogeschool van Amsterdam

9 ton RAAK-subsidie voor HvA-onderzoeken met publieke sector

17 feb 2016 13:02 | Afdeling Communicatie

Drie onderzoeksprojecten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) krijgen in totaal €900.000 RAAK-publiek-subsidie voor de komende twee jaar. Met de subsidie gaat de HvA onderzoek doen naar het terugdringen van overgewicht onder kinderen op de voorschool, het versterken van de eigen kracht van meisjes en een nieuw handelingskader voor participatieprofessionals.

De RAAK-publiek-subsidie van Stichting Innovatie Alliantie (SIA) bedraagt maximaal €300.000 per onderzoeksproject. Deze financiering is bestemd voor onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met de publieke sector. SIA heeft deze ronde in totaal 25 voorstellen van hogescholen in Nederland gehonoreerd met de subsidie.

In het project Preschool@Healthyweight gaat het HvA- lectoraat Gewichtsmanagement in nauwe samenwerking met het lectoraat De Pedagogische Functie van Onderwijs en Opvoeding vanaf 1 mei een hbo-competentie Leefstijladvisering ontwikkelen voor pedagogisch medewerkers van de voorschool. Deze pedagogisch medewerkers worden namelijk steeds vaker geconfronteerd met overgewicht en obesitas bij kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Het is de bedoeling dat de medewerkers met deze competentie de kinderen met achterstand voortaan beter bereiken. Dit moet een gezonde (gewichts)ontwikkeling bevorderen en gezondheidsverschillen tussen de peuters terugdringen. De HvA werkt in dit onderzoek vanuit haar speerpuntprogramma Urban Vitality onder andere samen met Impuls Kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang Amsterdam, Nederlands Jeugdinstituut, RIVM Centrum voor Gezond Leven en VU medisch centrum. Het project sluit goed aan bij de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht en is als onderzoek ingebed in Sarphati Amsterdam.

Meidenwerkers menen dat zij een belangrijke bijdrage leveren aan het ondersteunen en empoweren van meisjes en jonge vrouwen. Maar hoe kunnen meidenwerkers deze resultaten zichtbaar maken aan gemeenten,managers en collega-professionals? Het HvA- lectoraat Youth Spot brengt in het project Sterk meidenwerk vanaf 1 mei met 9 landelijke partners in kaart in hoeverre het meidenwerk bijdraagt aan het versterken van de eigen kracht van meiden. Ook wordt onderzocht hoe het meidenwerk ingezet kan worden om het netwerk rondom de meiden meer te betrekken. De ambitie is om met dit project aan te tonen wat het meiderwerk betekent voor de versterking van de eigen kracht van meisjes en jonge vrouwen, opdat gemeenten hierin blijven investeren en meiden toegang hiertoe houden.

Met de verschuiving van publieke taken van overheid naar burgers staan participatieprofessionals in de Amsterdamse stadsdelen dagelijks voor dilemma’s. Zij staan voor vragen als: hoe moet ik burgers benaderen, nu zij niet meer ‘cliënten’ zijn, maar samenwerkingspartners in de verantwoordelijkheid voor maatschappelijk welzijn? Uit eerder onderzoek is gebleken dat het huidige handelingsrepertoire van deze professionals niet voldoet om deze complexe maatschappelijke opdracht te helpen realiseren. De HvA- lectoraten Management van Cultuurverandering en Culturele en Sociale Dynamiek ontwikkelen in dit RAAK-publiek-project een Nieuw handelingsrepertoire voor participatieprofessionals, waarin de vragen centraal staan: welke doelen moet ik nastreven en welke rol kan ik daarin spelen?

In het onderzoek participeren naast de lectoraten binnen het HvA speerpuntprogramma Urban Management onder andere Amsterdam Institute for Social Science Research en het Public Mediation Programme van de UvA, het Amsterdams Steunpunt Wonen, de Volksbond, een drietal zzp-ers en de Amsterdamse stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost.

Over SIA

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA financiert en stimuleert praktijkgericht onderzoek van hogescholen en valt onder de NWO