Hogeschool van Amsterdam

HvA krijgt 3,5 miljoen RAAK PRO-subsidie

13 mei 2015 11:55 | Afdeling Communicatie

Vijf onderzoeksvoorstellen van de HvA krijgen de komende vier jaar RAAK PRO-subsidie van Stichting Innovatie Alliantie (SIA). Het gaat om een subsidie van maximaal €700.000 per onderzoeksproject. Met de subsidie gaat de HvA onderzoek doen naar veilig vliegen, intelligente laadstructuur, forensisch onderzoek, anti-pestbeleid en de motorische ontwikkeling van basisschoolkinderen.

SIA heeft in totaal aan 27 voorstellen van hogescholen in Nederland een RAAK PRO-subsidie toegekend, zo maakte de stichting vandaag bekend.

Rector Huib de Jong is blij met de toekenning van de subsidie voor de HvA: “De vijf onderzoeksprojecten die de HvA heeft ingediend zijn allemaal gehonoreerd; dat is een uniek resultaat waar ik bijzonder trots op ben. Het laat zien dat onze lectoren en onderzoekers relevante maatschappelijke vraagstukken hebben weten te vatten in voor de externe beoordelaars overtuigende onderzoeksvoorstellen. Met onderzoek zoals dit gaan we niet alleen in op actuele vragen van onze Amsterdamse partners, maar bieden we ook een belangrijke bijdrage aan het onderwijs voor onze studenten. Ook zij raken aangehaakt bij deze actuele onderzoeksvragen van bedrijven, instellingen en organisaties.”

Het lectoraat Aviation van de HvA krijgt de subsidie voor het onderzoek ‘Veiligheid meten in de luchtvaart.’ Hoewel vliegen steeds veiliger wordt, heeft de luchtvaart behoefte aan meer feitelijke, objectieve informatie over veiligheid. Iedere luchtvaartorganisatie moet nu volgens internationale regels vooraf de risico’s vaststellen binnen de operationele processen. De HvA Aviation Academy gaat voor bedrijven inzichtelijk maken hoe zij deze veiligheidsrisico’s kunnen meten. De onderzoekers ontwikkelen meetregels en maken een web-based dashboard voor de luchtvaartindustrie, in samenwerking met o.a. o.a. het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en KLM Groundservices.

De tweede subsidie gaat naar het onderzoek ‘Vingersporen’ van het HvA-lectoraat Forensisch Onderzoek, in samenwerking met het NFI en de Nationale Politieacademie. Hoewel in Nederland veel aandacht is voor opsporing, blijven jaarlijks zo’n 40.000 gewelds- en zedenmisdrijven onopgelost, deels omdat sporen vaak niet optimaal worden benut. Zo ook vingersporen: die worden aan de hand van de ‘lijnen’ gebruikt voor de identificatie, terwijl ze ook informatie dragen over de bron van het spoor en de activiteiten waardoor ze zijn veroorzaakt. De HvA gaat onderzoek doen naar deze technische kanten van vingersporen, en ook naar de menselijke factoren die een rol spelen bij het verwerken van de informatie.

Gemeenten in Nederland hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in elektrisch vervoer. Nu is het tijd om verdere uitrol van laad-infrastructuur te optimaliseren. Waar moeten gemeenten nieuwe laadpunten plaatsen, en hoe krijgen laadpunt-exploitanten de business case sluitend? Het HvA-lectoraat Energie en Innovatie gaat binnen het Urban Technology-programma met de RAAK PRO-subsidie in kaart brengen hoe professionals de meest effectieve en kostenefficiënte laadinfrastructuur kunnen realiseren. De onderzoekers analyseren daarvoor de laaddata van grote gemeenten en maken wiskundige en voorspelmodellen op basis van big data-analyse. Partners zijn de G4 (gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag), Nuon, Cofely, Overmorgen, EV-Box, Enexis, Oplaadpunten.nl en kennispartner Universiteit van Amsterdam.

Het lectoraat van Ron Oostdam (Maatwerk in leren en instructies) krijgt RAAK PRO-subsidie voor het onderzoek ‘Anti-pestbeleid’. Dit onderzoek heeft als doel om professionals in het basisonderwijs handvatten te geven voor professioneel handelen bij pestgedrag. De onderzoekers gaan op basis van de antipestmethode PRIMA het antipestbeleid verder ontwikkelen. In samenwerking met TNO en Veiligheid NL maken de onderzoekers een online pestmeter die scholen kunnen gebruiken, methodieken voor docenten om pestsituaties in de klas op te lossen, een interactieve lessenserie voor leerlingen en een training voor docenten en schoolleiding. Het pestbeleid wordt vervolgens geïmplementeerd op de samenwerkende scholen en de educatieve opleidingen van de HvA.

Het vijfde project dat subsidie krijgt is ‘De gymleraar van de toekomst’, ingediend door lector Huub Toussaint en Jacomine Ravensbergen van HvA-domein Bewegen, Sport en Voeding. In grote steden bewegen kinderen te weinig, waardoor zij te dik worden en zelfs last krijgen van ‘bewegingsonhandigheid’. In dit onderzoek van de HvA in samenwerking met de gemeente Amsterdam monitoren gymleraren op 26 basisscholen in Amsterdam het beweeggedrag van leerlingen uit groep 3 t/m 8. De gymleraar neemt een motorische scan af (de 4 Ssen-test: S pringen-kracht, S tilstaan, S tuiten, en S pringen-coördinatie) en houdt naast de gymles de voortgang bij. De HvA-onderzoekers maken een database en een zorgprotocol, en gaan de leerwinst evalueren.

Over SIA

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA financiert en stimuleert praktijkgericht onderzoek van hogescholen en valt onder de NWO. De regeling RAAK-PRO is bedoeld om praktijkgericht onderzoek te stimuleren, om zo kennis te ontwikkelen voor het onderwijs en de beroepspraktijk. De subsidie is tevens bedoeld om de samenwerking te bevorderen tussen hogescholen en andere kennisinstellingen.