Hogeschool van Amsterdam

HvA neemt deel aan nieuw archiefonderwijs

17 sep 2014 09:24

Archiveren is actueler dan ooit tevoren. Door de digitalisering bestaat het risico dat maatschappelijk relevante informatie voor altijd gedeletet wordt. In september start het Platform archiefonderwijs en -onderzoek daarom met ‘de archiefateliers’. De HvA doet mee aan deze nieuwe samenwerking.

Studenten, docenten en onderzoekers van de Hogeschool Amsterdam, de Reinwardt Academie, de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam werken voortaan met professionals uit de praktijk aan het oplossen van actuele vraagstukken in het archief- en informatiedomein.

Alle deelnemers aan de archiefateliers brengen hun eigen invalshoek, kennis en ervaring in. Tot januari 2015 wordt gewerkt in twee ateliers, te weten het atelier Documenteren van de samenleving en het atelier Actieve openbaarheid van WABO-dossiers.

Schat aan informatie veiligstellen

Marieke de Haan (coördinator contractactiviteiten) is vanuit de Hogeschool van Amsterdam betrokken bij de archiefateliers. De Haan legt uit: ‘Studenten gaan zich bijvoorbeeld buigen over het vraagstuk: wat wil je verzamelen en behouden? Met de digitalisering is dit telkens een afweging. Zo zijn er in Nederland veel belangengroepen. Houden zij op te bestaan, dan verdwijnt daarmee soms alle info over de organisatie, de leden en waar men zich voor inzet. En dat terwijl het bijvoorbeeld over tien jaar cruciaal is om te weten hoe bewegingen in de maatschappij er toen uitzagen.’

Burgers informeren over beleid

Mariken Lamers, deeltijdstudent MIC, onderzoekt voor haar eindscriptie hoe het archiveringssysteem bijdraagt aan actieve openbaarheid. Actieve openbaarheid houdt in dat overheden op een systematische manier de burgers informeren over het gevoerde beleid. Hoe kan actieve openbaarheid gerealiseerd worden, welke voorwaarden gelden hiervoor? Zij bekijkt of er al best en worst practices zijn, en buigt zich over de vraag: welke rol spelen metadata (tags) bij het faciliteren van actieve openbaarheid? Mariken doet mee aan het atelierteam Actieve Openbaarheid van WABO-dossiers.

In het atelier Documenteren van de samenleving (DS) staan onderzoeksvragen centraal van Imagine IC, Stadsarchief Amsterdam, Streekarchief Midden-Holland en Archief Eemland. Het atelierteam onderzoekt de mogelijkheden en grenzen van trendanalyses en verschillende manieren van participatie bij de acquisitie. Ingezoomd wordt op het belang van particuliere archieven, van de rol van de samenleving als het om waardering en behoud van archieven gaat en van digitale en sociale media. Heeft de archivaris hierin een rol en zo ja, is dat dan een faciliterende, regisserende of innoverende rol? En wat vraagt de huidige samenleving van archivarissen?

In het atelier Actieve openbaarheid van WABO-dossiers werken studenten en docenten samen met professionals van Stadsarchief Rotterdam, Noord-Hollands Archief, DCMR Milieudienst Rijnmond en Waterschap Brabantse Delta. Zij richten zich in dit atelier op de vraag “Wat houdt het bestuurlijke begrip actieve openbaarheid precies in als het gaat om WABO-dossiers, en is deze actieve openbaarheid en toegankelijkheid te realiseren?” Het onderzoek sluit aan bij de kabinetsvisie Open Overheid en de initiatiefwet Open Overheid van GroenLinks en D66. Het thema actieve openbaarheid is binnen het atelier gekoppeld aan de uitvoeringspraktijk van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO).

Beide ateliers staan midden in het werkveld. Via de website en een digitale nieuwsbrief informeren we u. Daarnaast zijn er Open Ateliers, waarbij belangstellenden en belanghebbenden van harte welkom zijn om mee te denken en input te geven. De ateliers zijn een initiatief van het Platform archiefonderwijs en onderzoek en worden ondersteund door Archief2020, Amsterdam Creative Industries Centre of Expertise en de bij de ateliers betrokken partnerinstellingen.

Meer informatie: www.archiefateliers.nl. E-mail: info@archiefateliers.nl