Centre for Economic Transformation | CET

CIE Conferentie trekt bezoekers vanuit de hele wereld

Machtsverhoudingen en dynamiek binnen partnerschappen voor duurzaamheid | AUAS/MSM Event - november 2022

9 dec 2022 10:24 | Centre for Economic Transformation

Eind november 2022 organiseerden de Hogeschool van Amsterdam (AUAS) en de Maastricht School of Management (MSM) gezamenlijk een online Collaborative Innovation and Entrepreneurship (CIE) conferentie. De CIE-conferentie trok zowel wetenschappers als praktijkmensen uit de hele wereld en richtte zich op het orkestreren van multistakeholder-samenwerkingen voor grote uitdagingen, met speciale aandacht voor machtsverhoudingen en -dynamiek in dergelijke samenwerkingsverbanden.

De CIE-conferentie bracht wetenschappers samen die partnerschappen bestuderen vanuit verschillende invalshoeken, zoals strategisch management, innovatiesystemen, organisatietheorie en openbaar bestuur, om te discussiëren over uitdagingen en mogelijke oplossingen voor partnerschappen rond duurzaamheid. Deelnemers aan de conferentie presenteerden hun onderzoekswerk en namen deel aan debatten na de plenaire sessies.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Zijn partnerschappen de weg naar een duurzame toekomst?

Om grote uitdagingen zoals de opwarming van de aarde en de toenemende ongelijkheid te bestrijden, werken organisaties uit de particuliere sector, de openbare sector en de civiele samenleving steeds vaker samen in partnerschappen. Samenwerken met organisaties uit verschillende maatschappelijke sectoren gaat echter niet vanzelfsprekend soepel. Aangezien de belanghebbenden verschillende achtergronden, belangen en middelen inbrengen, kan het lastig zijn om een gemeenschappelijke basis te vinden rondom duurzaamheids afspraken. Bovendien leiden partnerschappen niet altijd tot de gewenste of beoogde verandering en kunnen ze zelfs onbedoelde gevolgen hebben. Zoals een deelnemer aan de conferentie in de chat treffend samenvatte: "Het lijkt erop dat mensen 'partnerschap' of 'samenwerking' gebruiken als modewoorden in duurzaamheidskwesties, denkend dat het wondermiddelen zijn. Maar bij bestudering is het duidelijk dat het geen wondermiddelen zijn en alleen onder specifieke omstandigheden werken. Een andere deelnemer voegde daaraan toe: "Ze zijn complex en rommelig en leiden vaak niet tot de gewenste resultaten of uitkomsten".

Zowel in de keynote presentatie van prof. Charlene Zietsma als in de paneldiscussie met de professoren Barbara Gray, Bobby Banerjee en Rashedur Chowdhury werden kritische vragen gesteld over de "schaduwzijde" van partnerschappen. Met economische motieven en mechanismen die aan veel partnerschappen ten grondslag liggen, worden niet-zakelijke belangen zoals die van lokale gemeenschappen vaak onderbelicht. Gemarginaliseerde belanghebbenden hebben misschien geen stem of een plaats aan tafel, waardoor partnerschappen een potentiële uiting van macht en een mechanisme voor sociale onrechtvaardigheid worden. In het paneldebat riepen de professoren Barbara Gray en Bobby Banerjee wetenschappers op tot een meer kritische benadering bij het bestuderen van partnerschappen, terwijl professor Rashedur Chowdhury kritische vragen stelde bij het samenwerkingsparadigma en betoogde dat bedrijven zelf veel kunnen bereiken als zij moreel verantwoord zouden handelen. De panelleden benadrukten verder de noodzaak om verder te gaan dan het bestuderen van de procesdynamiek en de directe "output" van partnerschappen en om de werkelijke "uitkomsten" en effecten van deze organisatievorm te bekijken, bijvoorbeeld vanuit een machtsperspectief. Een vraag is bijvoorbeeld wie de kosten van het partnerschap op zich neemt.

In haar keynote speech belichtte professor Zietsma ook de prestaties van partnerschappen en hun machtsdynamiek. Zij ging met name in op de rol van leiders/ organisatoren bij het rechtvaardiger maken van partnerschappen en het produceren van betekenisvolle impact. Niet alleen moeten zij rekening houden met machtsverhoudingen wanneer ze nieuwe partnerschappen aangaan, maar ze moeten ook de voorwaarden scheppen voor gezamenlijk luisteren en het opbouwen van wederzijds begrip en vertrouwen tussen de deelnemers.
Hier zijn ook financiers van belang, omdat die hiervoor de tijd en het geld moeten geven. Tot slot moedigde professor Zietsma wetenschappers aan om partnerschappen beter te laten functioneren via geëngageerd onderzoek, een thema dat ook centraal stond in de workshop Academic Career Development. De oproep van de conferentie om partnerschappen opnieuw te bekijken vanuit een machtsoptiek vond weerklank bij het online publiek, zoals blijkt uit de chat: "de rol van macht in partnerschappen moet in ons werk meer worden uitgelegd", "Geweldige sessie. Provocerend en misschien is dat wat we nodig hebben" en "Ik neem de noodzaak mee van diepgaand onderzoek naar het sociale weefsel dat ten grondslag ligt aan collectieve actie."

CIE Conferentie nov 22

Impactbeurs

De Academic Career Development Workshop die plaatsvond in Maastricht, Nederland, was gericht op 'impact scholarship'. Professor Garima Sharma trapte af met een inspirerende keynote presentatie over verschillende strategieën om de kloof tussen onderzoek en praktijk te overbruggen. Deze focus op impact scholarship stond ook centraal in de paneldiscussie met Pablo Munoz, Charlene Zietsma en Juliana Reinecke. De deelnemers aan de workshop leerden niet alleen over de belangstelling van toptijdschriften voor onderzoek met een focus op partnerschappen en grote uitdagingen, maar ook wat deze tijdschriften doen om impactvol onderzoek te ondersteunen. Belangrijker echter was de aanmoediging van de panelleden om kritisch na te denken over hun rol als academicus in de samenleving. Zij onderstreepten de kernboodschap van professor Sharma dat impactwetenschap draait om impact maken op vele manieren.

CIE Conferentie, nov 22