Centre for Applied Research on Business and Economics

6 ton subsidie voor afvalscheiding en waterberging in de stad

Regieorgaan SIA honoreren subsidieaanvraag voor HvA-projecten De Waterbergende Weg en BASSTA

10 dec 2020 12:44 | Urban Technology

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Centre of Expertise Urban Technology krijgen zes ton RAAK-publiek-subsidie van Regieorgaan SIA, voor twee onderzoeksprojecten. Met de subsidie gaat de HvA onderzoek doen naar ondergrondse waterberging in de weg van stedelijk gebied, om problemen omtrent wateroverlast én droogte tegen te gaan (De Waterbergende Weg); en naar structurele gedragsverandering omtrent afvalscheiding door huishoudens, om een boost te geven aan de circulaire stad (BASSTA).

De Waterbergende Weg

Nederland staat voor een enorme uitdaging zich te beschermen tegen de gevolgen van extremer weer door een veranderende klimaat. Door hemelwater in de bodem te infiltreren en daar ondergronds vast te houden, kunnen problemen omtrent wateroverlast én droogte worden tegengegaan, terwijl de belasting op het stedelijke watersysteem wordt geminimaliseerd. Ruimte in de ondergrond is echter schaars.

De weg biedt een kansrijke mogelijkheid om ondergrondse waterberging in stedelijk gebied te realiseren op een ruimtelijk efficiënte en duurzame wijze. Er ontbreekt echter een overzicht van praktijkvoorbeelden. Het project De Waterbergende Weg maakt middels praktijkgericht onderzoek inzichtelijk hoe de waterbergende weg functioneert als het gaat om stabiliteit, hydrologisch functioneren, duurzaamheid en (kosten-)effectiviteit; en wat de mogelijkheden en belemmeringen zijn wat betreft stedelijke opschaalbaarheid.

Het project heeft als doel om gemeentelijke professionals te ondersteunen in hun keuze voor de waterbergende weg. Het biedt de kennis nodig om per situatie kansen en knelpunten te beoordelen en deze om te zetten in concrete eisen voor ontwerp en implementatie van de waterbergende weg. Hiermee kunnen zij bij herinrichting (vervanging/energietransitie) van wegen problemen met wateroverlast, droogte en hitte beperken.

De Waterbergende Weg is een onderzoek van Centre of Expertise Urban Technology. Betrokken bij het project zijn Jeroen Kluck, lector Water in en om de stad, en onderzoekers Ted Veldkamp en Tom Schoenmaker.

BASSTA – Betere afvalscheiding door huishoudens in de stad

Gemeenten willen weten hoe zij ervoor kunnen zorgen dat huishoudens blijvend hun afval scheiden in diverse fracties zoals papier, gft en plastic. Het gaat daarbij zowel om het verhogen van de hoeveelheid afval die gescheiden wordt, als het verlagen van de vervuiling van de gescheiden fracties. Om dit te realiseren, richt BASSTA zich op rational overrides: interventies die het gewoontegedrag onderbreken en mensen laten reflecteren op hun gedrag. Door mensen te confronteren met hun eigen (milieuonvriendelijke) gedrag en te laten zien dat ze met ander gedrag een verschil kunnen maken, kan de onderliggende motivatie versterkt worden.

De rational overrides worden ontworpen en getest in nauwe samenwerking tussen industrieel ontwerpers en gedragspsychologen van de HvA, samen met gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Alphen aan den Rijn en Almere, publieke instellingen op het gebied van afval (ROVA, Rijkswaterstaat, NVRD, MilieuCentraal, VVM) en gespecialiseerde adviseurs (Giraf Results, De Afvalspiegel). Eerst op kleine schaal en later met veldtests in geselecteerde wijken van de deelnemende gemeenten. Dit leidt uiteindelijk tot een overzicht van interventies, en hoe deze in de praktijk toegepast kunnen worden ter verbetering van de afvalscheiding.

BASSTA is een samenwerkingsproject van Centres of Expertise Urban Technology en Urban Governance and Social Innovation (UGSI). Vanuit Urban Technology zijn Inge Oskam, lector Circulair ontwerpen en ondernemen, en onderzoeker Maarten Mulder betrokken. Vanuit UGSI zijn dat Reint Jan Renes, lector Psychologie voor een duurzame stad, en onderzoeker Krispijn Faddegon.

RAAK-publiek Regieorgaan SIA

De RAAK-publiek-subsidie van Regieorgaan SIA is ingesteld om de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen te bevorderen. Dit doen zij door samenwerking tussen hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen te stimuleren. De subsidie bedraagt maximaal 3 ton per project. De projecten De Waterbergende Weg en BASSTA van de HvA zijn gehonoreerd en hebben beiden dit bedrag toegewezen gekregen.