Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Wat voor ondersteuning willen arme huishoudens Nieuw-West?

28 mei: Eerste resultaten van HvA-onderzoek in Urban Management-fieldlab Nieuw-West bekend

19 mei 2015 09:29 | Afdeling Communicatie

Tientallen studenten van de Hogeschool van Amsterdam gingen de afgelopen maanden in Nieuw-West de straat op om buurtbewoners te interviewen over hoe zij met hun geld en financiële administratie omgaan. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn geïnventariseerd en worden gepresenteerd op donderdag 28 mei in het stadsdeelkantoor aan Plein '40 - '45, tijdens het eerste jaarseminar van fieldlab Nieuw-West, een samenwerking tussen de HvA en het stadsdeel.

Afbeelding: Nieuw-West Express

Bewoners ondervraagd

De studenten interviewden honderden bewoners van de wijk onder leiding van onderzoekers van het lectoraat Armoede & Participatie van de HvA. Doel van het project was om eens in de eigen woorden van de betrokkenen op te tekenen waar zij tegenaan lopen. Het gaat hierbij om hoe bewoners het zelf ervaren om rond te komen van een beperkt of zelfs laag inkomen. De onderzoekers en studenten inventariseerden daarnaast wat bewoners missen wanneer het gaat om gezond financieel gedrag, van welke ondersteuning zij gebruikmaken en aan welke ondersteuning zij behoefte hebben.

Gestelde vragen

Hoe komen bewoners uit met hun financiën? Waar lopen zij tegenaan? Aan welke ondersteuning hebben zij behoefte? Hebben inwoners van Nieuw West behoefte aan hulp op het punt van financiën en of het bijhouden van hun administratie? Zo ja, hoe moet deze er dan uitzien? Krijgen ze nu al ondersteuning en wat vinden ze lastig als het over omgaan met geld gaat? De eerste resultaten van deze onderzoeksvragen worden gedeeld tijdens de fieldlabbijeenkomst Nieuw-West op 28 mei, in het stadsdeelkantoor aan Plein '40- '45.

Op de bijeenkomst krijgen deelnemers via parallelle workshops ook een beeld van de eerste onderzoeksresultaten van de overige fieldlab-projecten die in 2014 gestart zijn. In het najaar worden op basis van dit onderzoek nieuwe experimenten gestart. Thema's van de overige projecten zijn de leersituatie van kinderen thuis, participatie van bewoners, en hun beleving als het gaat om een gezonde wijk Ook zullen nieuwe projecten aan bod komen zoals de pilot over het gebruik van de openbare ruimte. Ten slotte is er het fieldlabdashboard, bedoeld om alle verkregen informatie met elkaar in verband te brengen. Zie ook www.fieldlabnieuwwest.nl .

Over het fieldlab Nieuw-West

Verantwoordelijk lector Alex Straathof “Het via het fieldlab gezamenlijk werken aan maatschappelijke vraagstukken in Nieuw-West geeft, in deze tijd van verandering, alle betrokkenen focus en energie. Er ontstaat een verband van mensen die hetzelfde willen.”

In het Fieldlab Nieuw-West werken onderzoekers van verschillende disciplines samen om vraagstukken op te lossen en initiatieven in de stad met elkaar te verbinden. De HvA vormt in dit fieldlab een copartnerschap met de gemeente. In de praktijk wordt telkens onderzocht of de methoden werken. De doelen ‘bijdragen aan zelfregie bij armoede’ en ‘sociale samenhang’ staan in alle projecten staan centraal.

Voor verdere informatie kun je terecht bij: Anna de Zeeuw, HvA fieldlab coördinator Nieuw-West: a.m.de.zeeuw@hva.nl.

Urban Management

De HvA draagt bij aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken door haar onderwijs en onderzoek af te stemmen op wat er speelt in de metropoolregio Amsterdam. De faculteiten Business en Economie, Maatschappij en Recht, en Techniek bundelen hun kennis specifiek in het speerpunt Urban Management van de HvA.

Urban Management staat voor de multidisciplinaire aanpak van grootstedelijke vraagstukken. De programmering en uitvoering van het onderzoek vindt plaats in fieldlabs: geografische gebieden waarbinnen met stakeholders langlopende afspraken zijn gemaakt over een onderzoeks- en innovatieagenda.

Alle informatie vind je op website van Urban Management