Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Leerlijn 'Versterken van het methodisch werken' afgerond

12 feb 2019 16:14 | AKMI

20 jongerenwerkers hebben de afgelopen 6 maanden deelgenomen aan de leerlijn "Versterken van het methodisch werken". Aanleiding hiervoor was dat jongerenwerkers en teamleiders hun methodisch werken willen versterken en up-to-date willen houden met bestaande kennis over methodisch werken.

In september zijn de jongerenwerkers, ieder gekoppeld aan 1 student van de minor jongerenwerk, gestart om inzicht te krijgen in de wijze waarop zij invulling geven aan hun methodisch werken. De studenten interviewden jongerenwerkers en observeerden hun handelen. Hierna formuleerde iedere jongerenwerker samen met een student een actueel methodisch vraagstuk. Op basis van dit vraagstuk stelde ieder koppel een handelingsplan op waarin helder werd beschreven wat er speelt rondom dit vraagstuk, wat zij beogen te bereiken, op welke manier en wat hiervoor nodig is. Waar mogelijk hebben zij hun aanpak onderbouwd met bestaande kennis over methodisch werken in het jongerenwerk. Tijdens de uitvoering van hun plan hebben zij gereflecteerd op hun handelen via het bijhouden van een logboek, intervisie en gesprekken met de student. Op basis van de uitkomsten hebben zij hun aanpak bijgesteld.

Op 21 januari is de leerlijn afgerond met een slotbijeenkomst. Zowel jongerenwerkers als studenten hebben deze dag korte pitches gegeven over de opbrengst van hun aanpak en het volgen van de leerlijn. Deelnemers gaven aan dat zij zich nu bewuster zijn geworden van hun methodisch werken. De intervisie was volgens jongerenwerkers een nuttige werkvorm om te reflecteren op het handelen. In combinatie met een verdieping in beschikbare kennis over jongerenwerk hebben zij hun handelen kunnen versterken.

In de komende periode evalueert Youth Spot de leerlijn in samenwerking met jongerenwerkorganisaties. Op basis van de uitkomsten wordt de leerlijn doorontwikkeld. Tegelijkertijd heeft de uitvoering van de leerlijn onderzoeksdata opgeleverd waarmee we meer inzicht krijgen in hoe jongerenwerkers multimethodisch werken, ofwel een combinatie van methodieken toepassen. Deze data gaan onderzoekers analyseren en de resultaten worden opgenomen in een handboek over multi-methodisch werken in het jongerenwerk.

Werkplaats Jongerenwerk

Dit onderzoek is een onderdeel van Werkplaats Jongerenwerk. In Werkplaats Jongerenwerk werken onder leiding van het lectoraat Youth Spot studenten van de minor Jongerenwerk in de grote stad samen met jongerenwerkers en hun organisaties aan de professionalisering en praktijkontwikkeling van het jongerenwerk. Jongerenwerkers en hun organisaties dragen het thema aan en stellen hun praktijken open. Studenten, begeleid door docenten, voeren het onderzoek uit. Het lectoraat Youth Spot draagt zorg voor aanvullend literatuuronderzoek, het benodigde instrumentarium, de verslaglegging van de verworven inzichten en de borging van de kwaliteit. In deze werkplaats is samengewerkt met DOCK, Combiwel, JoU, Dynamo & Swazoom.

Voor meer informatie

Voor meer informatie over de leerlijn Versterken van Methodisch werken in het Jongerenwerk kunt u contact opnemen met Willeke Manders: mw. dr. W. Manders, w.a.manders@hva.nl, 06 53157975