Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Werkconferentie samenwerking jongerenwerk & voortgezet onderwijs

17 dec 2018 15:55 | AKMI

Maandag 19 november 2018 vond de werkconferentie ‘Samenwerking Jongerenwerk en Voortgezet onderwijs’ plaats op de Hogeschool van Amsterdam. Jongerenwerkers, schoolleiders en zorgcoördinatoren, beleidsmakers, en onderzoekers kwamen hier bijeen om te bespreken wat er nodig is om de samenwerking tussen het jongerenwerk en voortgezet onderwijs te verbeteren.

Achtergrond

De afgelopen maanden heeft het lectoraat Youth Spot onderzoek verricht naar de samenwerking tussen voortgezet onderwijs en het jongerenwerk. Hierbij is onder andere gekeken naar welke samenwerkingsverbanden er al bestaan, hoe de rolverdeling is en hoe de samenwerking bijdraagt aan het versterken van schoolcarrières van kwetsbare jeugd. Tijdens deze werkconferentie zijn de resultaten van het onderzoek gedeeld en is met deelnemers besproken wat ervoor nodig is om de samenwerking tussen het jongerenwerk en voortgezet onderwijs te verbeteren.

De werkconferentie

Na een kort welkom werden de bevindingen uit het onderzoek gepresenteerd aan de aanwezigen. Hierbij werd ingegaan op hoe samenwerking tussen het jongerenwerk en voortgezet onderwijs vorm kan krijgen en wat de potentiële bijdrage is aan het versterken van schoolcarrières van kwetsbare leerlingen. Deze presentatie eindigde met succesfactoren en randvoorwaarden voor een goede samenwerking. De deelnemers gaven aan zich te herkennen in de uitkomsten en vulden hier en daar aan. Er werd onder andere stil gestaan bij het belang dat jongerenwerkers in de wijk werken waarin de school staat zodat zij de verbinding tussen wijk en school kunnen maken, dat jongerenwerkers verschillende culturele achtergronden hebben die een afspiegeling zijn van de leerlingenpopulatie en dat jongerenwerkers een eigen ruimte hebben in de school.

Vervolgens werd in drie subplenaire sessies de vraag besproken: Wat is nodig om de kwaliteit en effectiviteit van samenwerking te verbeteren? Deelnemers noemden zaken als het delen van dezelfde visie op kwaliteit en effectiviteit, een duidelijke rolverdeling tussen jongerenwerk en school, een duidelijke opdracht voor het jongerenwerk en het beschikken over voldoende financiële middelen.

De werkconferentie werd afgesloten met een lunch en de gelegenheid informeel met elkaar uit te wisselen.

Vervolg

De input van de deelnemers zal worden gebruikt om de onderzoeksresultaten aan te vullen en te verdiepen. In het voorjaar van 2019 zal dit resulteren in factsheets en artikelen in (pedagogische) vakbladen. Houd hiervoor de website in de gaten.

Meer informatie?

Voor meer informatie, neem contact op met Willeke Manders, w.a.manders@hva.nl, 06 53157975.