Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Terugblik op het seminar ‘Sociaal werk in ontwikkelwijken’

25 jun 2018 14:22 | AKMI

Mensen in kwetsbare posities komen in Amsterdam steeds meer aan de rand van de stad te wonen door processen zoals gentrificatie. Buiten de ring vind je een opeenstapeling van maatschappelijke problemen in deze zogeheten ontwikkelwijken. Deze stedelijke omgeving stelt het sociaal werk voor uitdagingen. Wat heb je als sociaal werker nodig om bewoners in deze wijken te helpen?

Onderzoekers, beleidsmakers, sociaal werkers en ervaringsdeskundigen namen de kenmerkende sociale problemen, werkwijzen en dilemma’s van sociaal werkers in ontwikkelwijken onder de loep. Dit tijdens het seminar Sociaal werk in ontwikkelwijken: bevindingen en perspectieven op 29 mei, georganiseerd door het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken.

Nieuwe stedelijke armoede

In zijn lezing ‘De politiek van een nieuwe stedelijke armoede’ schetst Cody Hochstenbach (UvA) de huidige ontwikkeling in grote steden, die in rap tempo veranderen. Steden als Amsterdam worden steeds meer plekken van consumptie en ontspanning, maar maken tegelijkertijd een diepe wooncrisis door. Die manifesteert zich in krapte op de woningmarkt, forse stijgingen van woningprijzen en het krimpen van de sociale huurvoorraad. In combinatie met veranderde wet- en regelgeving - waaronder de strenge maximale inkomensgrens - functioneert de sociale huursector steeds meer als een vangnet voor de allerarmsten, en voor personen met zware (multi)problematiek. Door deze ontwikkelingen ontstaat een steeds sterkere concentratie van armoede en sociale problematiek aan de randen van de stad, de ontwikkelwijken.

Concentratie van sociale problematiek

Deze concentratie van sociale problematiek vraagt veel van de sociaal professionals die werken in de ontwikkelwijken. Tijdens de discussie, geleid door Marcel Ham (Sociale Vraagstukken, Movisie), met panelleden Cody Hochstenbach (onderzoeker, UvA), Rosalie Metze (onderzoeker, HvA), Astrid Philips (ervaringsdeskundige, HvA), en Jeroen Slot (directeur, OI&S) worden de hierboven geschetste trends herkend. Rosalie Metze licht toe dat uit het Wijkteamonderzoek, uitgevoerd door het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken, tevens naar voren komt dat professionals in wijkteams het lastig vinden om echt geworteld te raken in de wijk. Door de snelle veranderingen in de stedelijke omgeving verdwijnen bestaande sociale structuren, terwijl beleidsmatig sterk wordt ingezet op de participatiesamenleving en op de wijk als ecosysteem. Professionals in wijkteams hebben de opdracht om verbindingen te leggen in de wijk, maar komen daar vanwege hun zware caseload en tijdsgebrek nauwelijks aan toe.

Wijkaanpak

Tot slot stelt Lex Veldboer (lector Sociaal Stedelijk Werken, HvA) dat het belangrijk is ook open te staan voor alternatieve antwoorden op deze uitdagingen. Hij benadrukt dat de analyse van Cody Hochstenbach een ‘sense of urgency’ geeft aan de opdracht van het sociaal werk. De vraag is wat de consequenties zouden moeten zijn voor het sociaal werk: moet er meer specifieke inzet komen, met gerichte budgetten? Moet er een hogere investering in de wijkaanpak komen? Het panel concludeert dat het huidige budgetvoorstel van het nieuwe Amsterdamse college voor de wijkaanpak nog bescheiden is om de steeds hogere concentratie van armoede en sociale problematiek in de ontwikkelwijken daadwerkelijk aan te pakken.

Lees hieronder de verslagen van de workshops