Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

1616 jongeren in de meting Kracht van Jongeren(werk)

Meetmoment 1 is afgerond

13 feb 2018 13:50 | AKMI

Ruim 1600 deelnemers van jongerenwerk in 11 organisaties in Nederland hebben de vragenlijst ingevuld. Doel van het onderzoek om inzichtelijk te maken wat het effect van het multimethodisch handelen van jongerenwerkers is op de ontwikkeling van jongeren.

Specifiek kijken we naar de bijdrage van het multimethodisch handelen aan de psychosociale ontwikkeling van jongeren, het versterken van hun sociale netwerk, hun maatschappelijke participatie en de mate waarin zij worden toegeleid naar professionele hulp.

Respondenten

Deelnemers aan het onderzoek zijn jongeren tussen de 10 en 23 jaar. 65% van de respondenten is jongen en 35% is meisje. In de respondentengroep zitten zowel jongeren die net deelnemen aan het jongeren (0-6 mnd) als jongeren die al langer komen (> 1 jaar).

Meetmoment 2

In januari is het lectoraat Youth Spot gestart met meetmoment 2. In totaal vinden er 4 meetmomenten plaats tot december 2018. In de uitvoering van de dataverzameling werken onderzoekers samen met 160 jongerenwerkers. Zij staan samen voor de uitdaging om de uitval van jongeren in het onderzoek te beperken. Na de 4 meetmomenten gaat het Lectoraat Youth Spot de data analyseren. Resultaten worden voorjaar 2019 verwacht.

Samenwerking

Het tweejarig onderzoek Kracht van Jongeren(werk) is in mei 2017 gestart en bestaat uit 2 deelstudies; een multiple cohort studie en een multiple case studie. Voor de uitvoering van het onderzoek werkt het lectoraat samen met ContourdeTwern, JoU, Dock, De Schoor, Xtra, Youth for Christ, Streetcornerwork, Participe, Combiwel, Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland en Dynamo. Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en NEJA.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met projectleider Jolanda Sonneveld.